Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów

 

 

 

Instytucję ponownego wykorzystywania informacji publicznej wprowadziła z dniem 28 grudnia 2011 r. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195).
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej polega na wykorzystywaniu przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). 
Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji należy wnieść zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012, poz. 94).
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podmiot zobowiązany przekazuje wnioskodawcy ofertę, zawierającą warunki, na których może dojść do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w tym informację o wysokości opłaty, związanej z udzieleniem zgody przez podmiot zobowiązany. Oferta ta ma charakter oferty cywilnoprawnej, której przyjęcie jest równoznaczne z zawarciem umowy rodzącej skutek w postaci obowiązku uiszczenia opłaty, rozumianej jako wynagrodzenie cywilne należne podmiotowi zobowiązanemu.
W przypadku braku zgody na warunki wskazane w ofercie, w tym na proponowaną opłatę, wnioskodawca może albo wycofać wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia oferty, albo wnieść sprzeciw.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 
Ważne!    Brak wycofania wniosku w terminie 14 dni albo niewniesienie sprzeciwu jest równoważne z przyjęciem oferty, w tym powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty.
W przypadku wydania przez Burmistrza Gminy Brwinów następujących decyzji:
1)      o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
2)      o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brwinów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponadto informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystywania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.
Zasady udostępnienia wytworzonej w Urzędzie Gminy Brwinów informacji publicznej do ponownego wykorzystywania zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 56.2012 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne   Urzędu Gminy Brwinów lub jednostki organizacyjne Gminy Brwinów, właściwe w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.
 
 

Pliki do pobrania

 

Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Podstawa prawna
 
·        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
·        Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195)
·        Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U., poz. 94)

 


 

Dodany 2012-10-03 14:35:22 przez Patryk Michalak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5784