Rozdział X. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy.

§ 106.

Uprawnionymi do dostępu do dokumentów są wszystkie osoby zainteresowane bez potrzeby wskazania interesu prawnego, chcące uzyskać informacje związane z działaniem organów gminy.

§ 107.

1.Obywatelom udostępnia się w szczególności następujące rodzaje dokumentów:

a) protokoły z sesji,

b) protokoły z posiedzeń komisji rady, w tym komisji rewizyjnej,

c) uchwały rady,

d) wnioski i opinie komisji rady,

e) interpelacje i pisemne zapytania radnych oraz udzielone radnym w formie pisemnej odpowiedzi na interpelacje i zapytania,

f) zarządzenia burmistrza.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

3. Nie udostępnia się w całości bądź w części dokumentów:

a) podlegających z mocy prawa wyłączeniu z jawności

b) dokumentów dotyczących indywidualnych spraw załatwianych w trybie k.p.a., o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 108.

Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępnia się w biurze rady, a dokumenty z zakresu działania urzędu gminy udostępnia się w stosownych referatach urzędu, w dniach pracy urzędu gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

§109.

1. Z dokumentów, o których mowa w § 107 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w urzędzie gminy i w asyście upoważnionego pracownika urzędu gminy.  

3. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z dokumentów, o których mowa w § 107 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych. 

§110.

1. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 107 ust. 1 nie obejmuje sporządzania przez pracowników urzędu kserokopii bądź odpisów z udostępnionych dokumentów.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1są wykonywane odpłatnie.

3. Odpłatność za czynności określone w ust. 1 ustali rada odrębną uchwałą.


Dodany 2006-07-20 13:25:15 przez Patryk Michalak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4338