Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1 ust.1 powołanej ustawy). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5 ust.1ustawy ). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu informacji.

Prawo to obejmuje uprawnienia do:

- uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W rozdziale 2 powołanej ustawy wskazano jakie rodzaje informacji informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

-      organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

-      zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

-      polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

-      danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;

-      majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Publikacja Biuletynu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - http://www.bip.gov.pl

Dodany 2006-07-20 09:19:00 przez Patryk Michalak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=4337