Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / WYBORY /
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  herb

   Karta usług AZ.1633

   

  ARCHIWUM ZAKŁADOWE
    (AZ)

  URZĄD GMINY BRWINÓW

   Ostatnia aktualizacja:

  26.06.2017 r.

   UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI

  Wykaz potrzebnych dokumentów: 
  1. Wypełniony i podpisany formularz Wniosek o udostępnienie dokumentacji (31 KB) z Archiwum
      Zakładowego Urzędu Gminy Brwinów
  2. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale) zawierający adres
      nieruchomości: np. akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja
      administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  3. Do wglądu - dowód osobisty.

  4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika)  

      wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego  

      udzielenie pełnomocnictwa.

  Opłaty skarbowe:

  -   5,00 zł  od  poświadczenia za zgodność z oryginałem duplikatów/odpisów/wypisów/kopii jednej  
                    strony dokumentu

  - 17,00     zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę   
                  wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik).
  Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego  udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.

  Miejsce złożenia wniosku: 
  Grodziska 12 05-840 Brwinów, Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów pokój nr 007 (parter).

  Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy:
       Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Brwinów  pokój nr 006 (parter); tel. 22 738-26-51,
       22 738-26-81

  Termin załatwienia sprawy:
       niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

   Uwagi:
       zgodnie z art. 73 KPA – tylko strony postępowania mają prawo wglądu w dokumentację sprawy.

   Podstawa prawna:

  1
  . Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
      kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
      i  zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67.),

  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r.
      w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,  przekazywania materiałów
      archiwalnych do archiwum państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
      (Dz. U. z 2015r. poz.1743),
  3. Ustawa z dnia 12 października 2016r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1827),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U.
      z 2016r. poz. 23).

   

   

  Dodany 2017-05-16 16:02:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 105
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-26 16:08:17               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-05-16 16:02:54
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6249639 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij