Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2018
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255)

   

  Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej powinny spełniać jeden z poniższych warunków:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których
   w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

  • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

  • uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

  • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia
   19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

  • nie ukończyły 26 lat;

  • ukończyły 65 lat;

  • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia
   lub poniosły straty.

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:

  • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

  • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do prowadzenia tej działalności.

  WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

  punkt Nr

   

  adres punktu

   

   

  podmiot prowadzący punkt

   

  godziny i dni działania punktu

   

   

  1

   

  Opacz Kolonia, gmina Michałowice,
  ul. Ryżowa 90

   

  radcy prawni
  i adwokaci

  poniedziałek: 13.00 – 16.00
  wtorek: 16.00 – 20.00
  środa: 8.00 -11.00
  czwartek: 8.00-13.00
  piątek: 14.00 – 19.00

   

  2

   

  Raszyn, ul. Poniatowskiego 20

   

  radcy prawni
  i adwokaci

  poniedziałek: 12.00 – 16.00
  wtorek: 14.00 – 18.00
  środa: 9.00 – 13.00
  czwartek: 9.00 – 13.00
  piątek: 14.00 – 18.00

   

   

  3

   

  Pruszków, ul. Gomulińskiego 4

   

  radcy prawni
  i adwokaci

   

  poniedziałek: 8.00-12.00
  wtorek: 16.00 – 20.00
  środa: 8.00 – 12.00

  czwartek: 16.00 – 20.00
  piątek: 16.00 – 20.00

   

   

   

  4

   

  Pruszków, ul. Gomulińskiego 4

  FUNDACJA POMOC PRAWNA RODZINIE

  poniedziałek: 14.00 – 18.00

  wtorek: 9.00 – 13.00

  środa: 14.00 – 18.00

  czwartek: 9.00 – 13.00

  sobota: 9.00 – 13.00

   

   

  5

   

  Pruszków, ul. Promyka 24/26

  FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

   

  poniedziałek: 14.00 – 18.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 10.00 – 14.00
  czwartek: 14.00 – 18.00
  piątek: 8.00 – 12.00

  6

  Piastów, ul. Namysłowskiego 11

  STOWARZYSZENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

   

  poniedziałek: 12.00 – 16.00
  wtorek: 14.00 – 18.00
  środa: 8.00 – 12.00
  czwartek: 14.00 – 18.00
  piątek: 10.00 – 14.00

  więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl

   


   


   


   


   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-11 15:31:34 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2273
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-11 15:31:34               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-11 15:31:45
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6362316 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij