Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2018
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Podczas XLII sesji w dniu 10 maja br. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę odwołującą referendum

   

  Uchwała Nr XLII.361.2017 z dnia 10 maja 2917 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

   

  Wobec wycofania z prac sejmowych projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju m. st. Warszawy, który zakładał m.in. objęcie obszaru Gminy Brwinów przez m. st. Warszawę i utworzenie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, uznać należy przeprowadzenie referendum w tej sprawie za niecelowe.

   Jednocześnie Burmistrz Gminy Brwinów deklaruje aktywne uczestnictwo w inicjatywach mających na celu zapobieżenie próbom ewentualnego powtórnego wprowadzania – z pominięciem społecznych konsultacji – wszelkiego rodzaju zmian ustawowych mogących potencjalnie ograniczać samorządność lub w jakikolwiek inny sposób wpływać na samodzielność Gminy Brwinów.

   

  W związku z odstąpieniem od referendum wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem referendum gminnego w dniu 4 czerwca 2017 r.  stały się bezprzedmiotowe.

   

   


   

  Ustawa o referendum lokalnym

   

  Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Druk nr 1259 z dnia 20 stycznia 2017 r.)

   

  Informacja o referendum gminnym (306 KB)

   

  Uchwała nr XLI.359.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. (1689 KB)

   

  Uchwała nr XLI.360.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. (203 KB)

    

  Nabór kandydatów do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Brwinowie (15 KB)

   

  Zgłoszenie kandydata na członka Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. (35 KB)

   

  Nabór kandydatów do składu Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Brwinowie (14 KB)

    

  Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum w referendum gminnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. (33 KB)

   

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 25 kwietnia 2017 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum (1355 KB)

   

   


   

  1. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych (50 KB)

  2a. WNIOSEK o wpisanie do rejestru (31 KB)
  2b. DEKLARACJA do wniosku o wpisanie do rejestru (22 KB)

  3. WNIOSEK o dopisanie osoby niepełnosprawnej do spisu (40 KB)

  4a. WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (44 KB)
  4b. ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (41 KB)

  5. ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osobę niepełnosprawną (43 KB)

  6a. INFORMACJA o udostępnieniu spisu (32 KB)
  6b. WNIOSEK o udostępnienie spisu (24 KB)

  Dodany 2017-04-25 08:20:13 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 747
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-11 13:45:38               Historia zmian [21]
  Publikacja 2017-04-25 08:20:17
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6362316 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij