Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG / KARTY USŁUG / Planowanie przestrzenne / USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Karta usług PP.6733

   

  REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  (PP)

  URZĄD GMINY BRWINÓW

   Ostatnia aktualizacja:

  28.09.2017r.

   USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

   Wykaz potrzebnych dokumentów:
  1.  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (47 KB) wraz z załącznikami.
  2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (dot. osób prawnych), wydanego nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
  5. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

   Opłaty:
  107 zł – za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  17 zł – od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.
   Miejsce złożenia wniosku:
  W Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów
   ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
   Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy:
  Referat Planowania Przestrzennego
  Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 206
  tel. (22) 738 2654;  e-mail:  urbanistyka@brwinow.pl
   Termin załatwienia sprawy:
  Nie później niż 65 dni.
  Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
   Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brwinów, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
   Uwagi:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii urzędu w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 §2 kpa). Nieuzupełnienie w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
   Podstawa prawna:
  1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.267, ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
  4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).
  5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.1232 ze zm.)
  6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.627  ze zm.).
  7.Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.1235,  ze zm.),
  8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz.1397 ze zm.),
  9.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 260, ze zm.),
  10.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz.1628 ze zm.),

   

  Dodany 2013-07-01 13:54:46 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1434
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-28 14:12:23               Historia zmian [10]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6249639 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij