Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG / KARTY USŁUG / Bezdomne zwierzęta, rasy psów agresywnych
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Karta usług GK. 6140

  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ (GK)

  URZĄD GMINY BRWINÓW

  Stron: 2

  Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016 r.

  WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

  Wykaz potrzebnych dokumentów:

  Wniosek (27 KB) o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zawierający:

  • dane wnioskodawcy:

  -        imię i nazwisko,

  -         adres, (ewentualnie nr telefonu),

  • dane dotyczące psa, w tym:

  -        rasę

  -        płeć

  -        wiek

  -        pochodzenie psa

  -  sposób oznakowania, informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa oraz sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

  Wymagane załączniki:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, jego rasę, wiek płeć (rodowód, metryka);
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

  Opłaty:

  Opłata skarbowa  w wysokości– 82,00zł za wydanie zezwolenia

  Miejsce złożenia wniosku:

  Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów lub pocztą na adres Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

  Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy:

  Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 4a, pok.23 , tel. 22 738 26 37;
  e-mail:  sylwia.wilkojc@brwinow.pl

  Termin załatwienia sprawy:

  Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż
  w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

  Tryb odwoławczy:

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brwinów, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  Uwagi:

  Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, na utrzymywanie których należy uzyskać zezwolenie :

   · amerykański pit bull terrier,

  · pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

  · buldog amerykański,

  · dog argentyński,

  · pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

  · tosa inu,

  · rottweiler,

  · akbash dog,

  · anatolian karabash,

  · moskiewski stróżujący,

  · owczarek kaukaski.

   

  Przedmiotowego zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

   

  Podstawa prawna:

  1.      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856
   z  późn. zm.),

  2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. nr 77, poz.687).

  3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.  Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

  4.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-22 13:15:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 554
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-22 13:15:30               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-22 13:18:01
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6249639 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij