Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2018
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / BUDŻET / Budżet na rok 2012
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia się

iż została wydana decyzja Nr 25.2017 w dniu 27.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego
na budowie ścieżki rowerowej na działce nr ew. 3/3 obr. 2 w Brwinowie, wzdłuż drogi powiatowej – ul. marsz. J. Piłsudskiego.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki
zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-28 13:26:41 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 177
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-28 13:26:41               Historia zmian
Publikacja 2017-07-28 13:26:47
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia się

iż została wydana decyzja Nr 24.2017 w dniu 27.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego
na budowie ścieżki rowerowej na działce nr ew. 2/1 obr. 2 w Brwinowie, wzdłuż drogi powiatowej – ul. marsz. J. Piłsudskiego.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki
zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-28 13:25:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 179
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-28 13:25:11               Historia zmian
Publikacja 2017-07-28 13:25:13
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamia się

iż została wydana decyzja Nr 23.2017 w dniu 27.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego
na zmianie sposobu użytkowania pałacu na terenie Parku Miejskiego im. 36 Pułku Legii Akademickiej wraz z jego przebudową i remontem, z przeznaczeniem na działalność kulturalną i oświatową oraz realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym dojścia i miejsca parkingowe (ok. 25 stanowisk), na działce nr ew. 3/16 obr. 5 w Brwinowie.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

Kontakt telefoniczny pod numerami:
738-2614 lub 738-2654

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy Wysocki
zastępca Burmistrza

Sprawą zajmują się:
Dodany 2017-07-28 13:23:27 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 177
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-07-28 13:23:27               Historia zmian
Publikacja 2017-07-28 13:23:30
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Opinia RIO do wykonania budżetu za 2012r. (239 KB)

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 FIN z dnia 14 listopada 2011 r. BURMISTRZA GMINY BRWINÓW w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025. (24 KB)
 

Załączniki do zarządzenia (118 KB)
 

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 FIN z dnia 14 listopada 2011 r. BURMISTRZA GMINY BRWINÓW w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Brwinów na 2012 rok. (22 KB)
 

Załączniki do zarządzenia (188 KB)

Opinia RiO o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. (213 KB)

Opinia RiO o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025 (188 KB)

Uchwała Nr Wa.16.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brwinów. (56 KB)

Uchwała Nr Wa.17.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Brwinów z dnia 16 grudnia 2011 roku. (56 KB)

Dodany 2011-11-16 12:45:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5624
Autor dokumentu: M.W
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-05-07 11:20:34               Historia zmian [7]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
6362316 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij