Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VI (2010 - 2014) / Uchwały
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  XLVI sesja - 27 listopada 2013 r. - uchwały od 475 do 485
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XLVI.485.2013

  Uchwała nr XLVI.485.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. (45 KB)

  Załącznik nr 1 (18 KB)

  Załącznik nr 2 (50 KB)

  Załącznik nr 3 (12 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLVI.484.2013 Uchwała nr XLVI.484.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2012- 2023 (44 KB)

  Załącznik nr 1 (125 KB)
  Załącznik nr 2 (74 KB)
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLVI.483.2013 Uchwała nr XLVI.483.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchwałę nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie (41 KB)
   
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XLVI.482.2013 Uchwała nr XLVI.482.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Brwinów poręczenia spłaty rat pożyczek (51 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLVI.481.2013

  Uchwała nr XLVI.481.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2013/ 2014; (37 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLVI.480.2013 Uchwała nr XLVI.480.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2013/ 2014; (38 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLVI.479.2013 Uchwała nr XLVI.478.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Brwinów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i podjęcia prac nad wypracowaniem projektu porozumienia pomiędzy gminą Brwinów, a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (54 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLVI.478.2013

  Uchwała nr XLVI.478.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720, obejmującą teren pod wiaduktami kolejowymi w miejscowości Brwinów (69 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLVI.477.2013 Uchwała nr XLVI.477.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Brwinowie (33 KB)

  Załącznik nr 1 (329 KB)
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLVI.476.2013 Uchwała nr XLVI.476.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Brwinów nieruchomości położonych w Brwinowie w obrębie 11 (35 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLVI.475.2013

  Uchwała nr XLVI.475.2013 z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości położonej w Kaniach (35 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

   

   

  XLV sesja - 25 października 2013 r. - uchwały od 461 do 474
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XLV.474.2013 Uchwała Nr XLV.474.2013 z dnia 25 października Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia ymagań, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (59 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLV.473.2013

  Uchwała nr XLV.473.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmian w uchwale budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. (46 KB)

   

  Załącznik nr 1 (21 KB)

   

  Załącznik nr 2 (55 KB)

   

  Załącznik nr 3 (28 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLV.472.2013

  Uchwała nr XLV.472.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata2012- 2023 (51 KB)

   

  Załącznik nr 1 (289 KB)

   

  Załącznik nr 2 (84 KB)

   

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023 (56 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLV.471.2013

  Uchwała nr XLV.471.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie wprowadzenia Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (37 KB)

   

  Załącznik nr 1 (202 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLV.470.2013 Uchwała nr XLV.470.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Sumery z dnia 3 lipca 2013 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów. (46 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLV.469.2013 Uchwała nr XLV.469.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku (43 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. brak
  XLV.468.2013 Uchwała nr XLV.468.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie określenia wysokości stawek podatku odśrodków transportowych obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2014 roku (49 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. brak
  XLV.467.2013

  Uchwała nr XLV.467.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2014 roku (39 KB) 

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. brak
  XLV.466.2013 Uchwała nr XLV.466.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów na 2014 rok (36 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. brak
  XLV.465.2013 Uchwała nr XLV.465.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 roku (45 KB) Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz BiUchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.letynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów. brak
  XLV.464.2013

  Uchwała nr XLV.464.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VI.54.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia: "Planu Odnowy Miejscowości Owczarnia" (47 KB)

  Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów. brak
  XLV.463.2013 Uchwała nr XLV.463.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie określenia zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalnych (50 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XLV.462.2013 Uchwała nr XLV.462.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Kaniach (36 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLV.461.2013

  Uchwała nr XLV.461.2013 z dnia 25 października 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach nieruchomości położonej w Domaniewie (38 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

   

   

  XLIV sesja - 30 września 2013 r. - uchwały od 447 do 460
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XLIV.460.2013 Uchwała nr. XLIV.460.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie reasumpcji uchwały nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie ustanawiającej program stypendialny pn "Stypendium Gminy Brwinów", wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe. (39 KB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.
  brak
  XLIV.459.2013

  Uchwała nr. XLIV.459.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. (47 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 459 (17 KB)

  Zalacznik 2 do uchwaly 459 (19 KB)

  Zalacznik 3 do uchwaly 459 (46 KB)

  Zalacznik 4 do uchwaly 459 (30 KB)

  Zalacznik 5 do uchwaly 459 (24 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIV.458.2013

  Uchwała nr. XLIV.458.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2012-2023. (46 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 458 (82 KB)

  Zalacznik 2 do uchwaly 458 (76 KB)

  Zalacznik 3 do uchwaly 458 (55 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIV.457.2013

  Uchwała nr. XLIV.457.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 407 – III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – ETAP I. (39 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 457 (429 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
  XLIV.456.2013 Uchwała nr. XLIV.456.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.331.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy gminy Brwinów i gminy Błonie, w gminie Brwinów (42 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
  XLIV.455.2013 Uchwała nr. XLIV.455.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.361.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, w gminie Brwinów. (43 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia   brak
  XLIV.454.2013 Uchwała nr. XLIV.454.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od PGNiG TERMIKA S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, polożonych w miejscowości Moszna-Wieś. (36 KB)

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
  XLIV.453.2013 Uchwała nr. XLIV.453.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie. (38 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
  XLIV.452.2013 Uchwała nr. XLIV.452.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Brwinów darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa. (37 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIV.451.2013

  Uchwała nr. XLIV.451.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości – działki nr ew. 2/1 położonej w Brwinowie, obr. 17. (38 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

  XLIV.450.2013

  Uchwała nr. XLIV.450.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego. (36 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIV.449.2013 Uchwała nr. XLIV.449.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania nieruchomości. (36 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIV.448.2013 Uchwała nr. XLIV.448.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 42/6 i 507/8, położonych w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów. (34 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIV.447.2013

  Uchwała nr. XLIV.447.2013 z dnia 30 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 42/4 i 507/1, położonych w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów. (34 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

   

  XLIII sesja - 4 września 2013 r. - uchwały od 432 do 446
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XLIII.446.2013

  Uchwała nr XLIII.446.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. (58 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 446 (24 KB)

  Zalacznik 2 do uchwaly 446 (21 KB)

  Zalacznik 3 do uchwaly 446 (54 KB)

  Zalacznik 4 do uchwaly 446 (29 KB)

  Zalacznik 5 do uchwaly 446 (20 KB)

  Zalacznik 6 do uchwaly 446 (37 KB)

  Zalacznik 7 do uchwaly 446 (33 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIII.445.2013

  Uchwała nr XLIII.445.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023 (51 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 445 (48 KB)

  Zalacznik 1 strona 2 do uchwaly 445 (54 KB)

  Zalacznik 1 strona 3 do uchwaly 445 (58 KB)

  Zalacznik 1 strona 4 do uchwaly 445 (65 KB)

  Zalacznik 2 do uchwaly 445 (83 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIII.444.2013 Uchwała nr XLIII.444.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.338.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok (38 KB)    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIII.443.2013 Uchwała nr XLIII.443.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę Nr XLII.425.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2013-2014 projektu pt. „Umiem coraz więcej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 (39 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIII.442.2013 Uchwała nr XLIII.442.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę Nr XLII.425.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. dotyczącą wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów (32 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
  brak
  XLIII.441.2013

  Uchwała nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Burmistrza i Rady Miejskiej w Brwinowie”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe. (40 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 441 (67 KB)

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIII.440.2013

  Uchwała nr XLIII.440.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Terenia. (37 KB)

  Zalacznik 1 do uchwaly 440 (240 KB)

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIII.439.2013

   Uchwała nr XLIII.439.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Żółwin. (39 KB)

   Zalacznik 1 do uchwaly 439 (303 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLIII.438.2013 Uchwała nr XLIII.438.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 42/2, położonej w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów. (36 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
  XLIII.437.2013 Uchwała nr XLIII.437.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno- Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o., prawa użytkowania wieczystego działki położonej w miejscowości Kanie. (36 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIII.436.2013

  Uchwała nr XLIII.436.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie. (41 KB) 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

  XLII.435.2013

  Uchwała nr XLIII.435.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie. (40 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIII.434.2013 UCHWAŁA nr XLIII.434.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 507/6 położonej w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów. (36 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIII.433.2013 UCHWAŁA nr XLIII.433.2013 z dnia 4 września 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 507/5 położonej w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów. (36 KB)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLIII.432.2013

  Uchwała nr XLIII.432.2013 z dnia 4 września 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. (63 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

   

  XLII sesja - 21 czerwca 2013 r. - uchwały od 423 do 431
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XLII.431.2013

  Uchwała nr XLII.431.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. (35 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII.431.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. (17 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XLII.431.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. (28 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XLII.431.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. (11 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XLII.431.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. (11 KB)

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLII.430.2013

  Uchwała nr XLII.430.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023 (34 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XLII.430.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. (124 KB)

  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII.430.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. (73 KB)

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023 (49 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLII.429.2013

  Uchwała Nr XLII.429.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym prawa uŜytkowania nieruchomości naleŜących do Gminy Brwinów na rzecz Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie. (31 KB)

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLII.428.2013

  Uchwała Nr XLII.428.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym prawa uŜytkowania nieruchomości należących do Gminy Brwinów na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury. (32 KB)

   

   

   

  z dniem podjęcia brak
  XLII.427.2013 Uchwała Nr XLII.427.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym prawa uŜytkowania nieruchomości naleŜących do Gminy Brwinów na rzecz Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. (32 KB)

   

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak

  XLII.426.2013

  Uchwała nr XLII.426.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów (52 KB)

  Załącznik do uchwały nr XLII.426.2013z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (101 KB)

   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLII.425.2013 Uchwała nr XLII.425.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów (54 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLII.424.2013 Uchwała Nr XLII.424.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2012. (27 KB) z dniem podjęcia brak
  XLII.423.2013

  Uchwała nr XLII.423.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Brwinów za rok 2012. (27 KB)

   

  z dniem podjęcia brak

   

  XLI sesja - 10 czerwca 2013 r. - uchwały od 416 do 422

  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XLI.422.2013

  Uchwała nr XLI.422.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. (47 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI.422.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (26 KB)

  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLI.422.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r (27 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejeskiej nr XLI.422.2013 z dnia 10 czerwca 2013r. (51 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XLI.422.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. (20 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XLI.422.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. (36 KB)

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XLI.421.2013

  Uchwała nr XLI.421.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023 (42 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XLI.421.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. (130 KB)

  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nrXLI.421.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. (70 KB)

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023 (57 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XLI.420.2013 Uchwała nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (38 KB)

  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (34 KB)

  Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XLI.420.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013 r. (34 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego
  brak

  XLI.419.2013

  Uchwała Nr XLI.419.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Brwinów z tytułu odbioru segregowanych odpadów komunalnych. (54 KB)

  WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ GMINĘ BRWINÓW POMOCY FINANSOWEJ NA POKRYCIE OPŁAT Z TYTUŁU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (105 KB)

   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
  brak
  XLI.418.2013 Uchwała Nr XLI.418.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji w 2014 r. projektu pn. „Pola Parzniewskie - szlak historyczno-przyrodniczy” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji", Działanie 6.2 „Turystyka”, (36 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. brak
  XLI.417.2013 Uchwała Nr XLI.417.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Armii Krajowej w Brwinowie (27 KB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.
  brak
  XLI.416.2013

  Uchwała nr XLI.416.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę nr XXXII.348.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie”. (38 KB)

   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXXIX sesja - 26kwietnia 2013 r. - uchwały od 406 do 415
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
   XXXIX.415.2013  Uchwała nr XXXIX.415 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M. I. i J. K. z dnia 14 grudnia 2012 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (92 KB) z dniem podjęcia brak
   XXXIX.414.2013

   Uchwała nr XXXIX.414.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie (37 KB)

   

  z dniem podjęcia  brak
   XXXIX.413.2013 Uchwała nr XXXIX.413.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zawarcia przyjęcia w zarządzanie przez gminę Brwinów przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasach dróg powiatowych (38 KB) z dniem podjęcia  brak
  XXXIX.412.2013

  Uchwała nr XXXIX.412.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2013" (38 KB)

  Załącznik do uchwały nr XXXIX.412.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2013" (41 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXIX.411.2013

  Uchwała nr XXXIX.411.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brwinów na lata 2013- 2016 z perspektywą do 2020 r. (aktualizacja)" (39 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX.411.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (777 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXIX.410.2013 Uchwała nr XXXIX.410.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 230-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, dotyczącej fragmentu wsi Koszajec (45 KB)

  Załącznik graficzny do uchwały nr XXXIX.410.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 230-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, dotyczącej fragmentu wsi Koszajec (87 KB)

  z dniem podjęcia brak

  XXXIX.409.2013

  Uchwała nr XXXIX.409.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowiezmieniająca uchwałę nr XXXVI.377.2013 z dnia 26.02.2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia” (38 KB) po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXXIX.408.2013 Uchwała nr XXXIX.408.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Brwinów działki położonej w miejscowości Koszajec gm. Brwinów (36 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXIX.407.2013 Uchwała nr XXXIX.407.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Brwinów działki położonej w miejscowości Parzniew gm. Brwinów (36 KB) z dniem podjecia brak
  XXXIX.4062013

  Uchwała nr XXXIX.406.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew (39 KB)

  Załącznik do uchwały nr XXXIX.406.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew (426 KB)

  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXXVIII sesja - 25marca 2013 r. - uchwały od 399 do 405
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXVIII.405.2013 Uchwała nr XXXVIII.405.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów (34 KB) po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXXVIII.404.2013

  Uchwała nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. (54 KB)

  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 r. z dnia 25 marca 2013 r. (16 KB)

  Załcznik nr 3 z dnia 25 marca 2013 r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 (187 KB)

  Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. (22 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. (20 KB)

  Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. (22 KB)

  Załcznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.404.2013 z dnia 25 marca 2013 r. (118 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVIII.403.2013

  Uchwała nr XXXVIII.403.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023 (39 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.403.2013 z dnia 25 marca 2013 r. (363 KB)

  Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII.403.2013 z dnia 25 marca 2013 r. (241 KB)

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023 (49 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVIII.402.2013 Uchwała nr XXXVIII.402.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie funduszu sołeckiego (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVIII.401.2013 Uchwała nr XXXVIII.401.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na wykonanie remontu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720 (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVIII.400.2013

  Uchwała nr XXXVIII.400.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowania. (30 KB)

  z dniem podjecia brak
  XXXVIII.399.2013 Uchwała nr XXXVIII.399.2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Rzecznej w Parzniewie (27 KB) po upływie 14 dni od ogłoszenia. brak

   

  XXXVII sesja - 11marca 2013 r. - uchwały od 392 do 398
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXVII.398.2013 Uchwała nr XXXVII.398.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.356.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013 (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVII.397.2013 Uchwała nr XXXVII.397.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.357.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013 (39 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVII.396.2013 Uchwała nr XXXVII.396.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVI.382.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów (39 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVII.395.2013 Uchwała nr XXXVII.395.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVI.383.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów (39 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVII.394.2013 Uchwała nr XXXVII.394.2013 z dnia 11 marca 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.361.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, w gminie Brwinów (38 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVII.393.2013

  Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów (105 KB)

  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXVII.392.2013 Uchwała nr XXXVII.392.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (47 KB) z dniem 1 lipca 2013 roku. brak

   

  XXXVI sesja - 26lutego 2013r uchwały od 375 do 391
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXVI.391.2013

  Uchwała Nr XXXVI.391.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Brwinowie. (27 KB)

  Załcznik do uchwały nr XXXVI.391.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Brwinowie. (16 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVI.390.2013 Uchwała Nr XXXVI.390.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie. (36 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVI.389.2013

  Uchwała Nr XXXVI.389.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (27 KB)

  Załącznik do uchwały Nr XXXVI.389.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (17 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVI.388.2013

  Uchwała Nr XXXVI.388.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie. (28 KB)

  Załcznik do uchwały Nr XXXVI.388.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie. (26 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVI.387.2013

  Uchwała nr XXXVI.387.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie. (34 KB)

  Załącznik do uchwały nrXXXVI.387.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie. (29 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVI.386.2013

  Uchwała nr XXXVI.386.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale BudŜetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. (49 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (16 KB)

  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (17 KB)

  Załącznik nr 3 Plan po zmianach z dnia 26 lutego 2013 r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 (42 KB)

  Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (19 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (20 KB)

  Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (21 KB)

  Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (26 KB)

  Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (12 KB)

  Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI.386.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (11 KB)

  z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXXVI.385.2013

  Uchwała nr XXXVI.385.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (32 KB)

  Załącznik do Uchwały nr XXXVI.385.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (365 KB)

  z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXXVI.384.2013 Uchwała nr XXXVI.384.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasaŜerskich (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVI.383.2013 Uchwała nr XXXVI.383.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydroŜnych leŜących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów. (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVI.382.2013 Uchwała nr XXXVI.382.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXVI.381.2013

  Uchwała nr XXXVI.381.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (32 KB)

  Załącznik do uchwały nr XXXVI.381.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (337 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXVI.380.2013

  Uchwała nr XXXVI.380.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin. (31 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI.380.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin. (388 KB)

  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXVI.379.2013

  Uchwała nr XXXVI.379.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną. (30 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI.379.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną. (381 KB)

  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXVI.378.2013

  Uchwała nr XXXVI.378.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. (30 KB)

  Załącznik do uchwały nr XXXVI.378.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. (329 KB)

  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXVI.377.2013

  Uchwała nr XXXVI.377.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. (30 KB)

  Załącznik do uchwały nr XXXVI.377.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. (457 KB)

  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXVI.376.2013 Uchwała nr XXXI.376.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie Miasta Brwinowa. (29 KB) po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXVI.375.2013 Uchwała nr XXXVI.375.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie Miasta Brwinowa. (33 KB) po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak

   

  XXXV sesja - 25 stycznia 2013 r. - uchwały od 367 do 374
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXIII.374.2013 

  Uchwała nr XXXV.374.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 2013r. (36 KB)

  Załącznik do Uchwały nr XXXV.374.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (90 KB)

  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013. brak
  XXXIII.373.2013 Uchwała nr XXXV.373.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłóbkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (39 KB)

   

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.372.2013 Uchwała nr XXXV.372.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zaciągnięcia kredytu. (32 KB)

   

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.371.2013   

  Uchwała nr XXXV.371.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zaciągnięcia kredytu. (34 KB)

   

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.370.2013

  Uchwała nr XXXV.370.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zaciągnięcia kredytu. (34 KB)

   

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.369.2013   

  Uchwała nr XXXV.369.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (38 KB)

  Załącznik do Uchwały Nr XXXV.369.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (21 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.368.2013

  Uchwała nr XXXV.368.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie. (34 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV.368.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (18 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.367.2013       

  Uchwała nr XXXV.367.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.367.2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Owczarni, zajętej pod ulicę Władysława Łokietka. (38 KB)

  z dniem podjęcia brak

   

  XXXIV sesja - 28 grudnia 2012 r. - uchwały od 364 do 366
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXIII.366.2012

  Uchwała nr XXXIV.366.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (37 KB)

  Załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr XXXIV.366.2012 (59 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXIII.365.2012

  Uchwała nr XXXIV.365.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (48 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.365.2012 (18 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV.365.2012 (18 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV.365.2012 (44 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV.365.2012 (21 KB)

  z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXIII.364.2012

  Uchwała nr XXXIV.364.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (38 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.364.2012 (57 KB)

  z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak

   

  XXXIV sesja - 17 grudnia 2012 r. - uchwały od 350 do 363
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXIII.363.2012

   Uchwała nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2013 (47 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (53 KB)

  Uzasadnienie do planu dochodów na rok 2013. (74 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (131 KB)

  Część opisowa do budżetu na rok 2013 (wydatki) (126 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. (44 KB)

  Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. (21 KB)

  Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (24 KB)

  Załącznik nr 4a do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (29 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (21 KB)

  Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (21 KB)

  Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (13 KB)

   Załącznik nr 7a do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (13 KB)

   Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (22 KB)

  Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (28 KB)

  Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (26 KB)

  z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
   
  XXXIII.362.2012

   Uchwała nr XXXIII.362.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (33 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.362.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (39 KB)

  Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.362.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (58 KB)

  Załącznik nr 3 z dnia 17 grudnia 2012 r. doUchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.362.2012 (23 KB)

   z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
   
  XXXIII.361.2012

  Uchwała nr XXXIII.361.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, w gminie Brwinów (33 KB)

   z dniem podjęcia  
  XXXIII.360.2012 Uchwała nr XXXIII.360.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Błonie przy wykonaniu dokumentacji projektowej budowy: ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na terenie gmin Brwinów i Błonie (31 KB)  z dniem podjęcia  
  XXXIII.359.2012 Uchwała nr XXXIII.359.2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W, w gminie Brwinów (34 KB)  z dniem podjęcia  
  XXXIII.358.2012 Uchwała nr XXXIII. 358 .2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Michałowice i Gminą Nadarzyn przy wykonaniu dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W, na terenie gmin Nadarzyn, Brwinów i Michałowice (33 KB)  z dniem podjęcia  
  XXXIII.357.2012 Uchwała nr XXXIII.357.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013 (32 KB)  z dniem podjęcia   
  XXXIII.356.2012 Uchwała nr XXXIII.356.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013 (32 KB)  z dniem podjęcia   
  XXXIII.355.2012

  Uchwała nr XXXIII.355.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy Brwinów (40 KB)

   

   

   po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
   
  XXXIII.354.2012

  Uchwała Nr XXXIII.354.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Brwinowie (31 KB)

   z dniem 1 marca 2013 r.

   
  XXXIII.353.2012

  Uchwała nr XXXIII.353.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brwinów, obejmującego jednostkę administracyjną – wieś Falęcin. (152 KB)

  Załącznik nr 1

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.353.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (30 KB)

  Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXXIII.353.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (38 KB)

  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
   
  XXXIII.352.2012 Uchwała nr XXXIII.352.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (37 KB) z dniem podjęcia.  
  XXXIII.351.2012

  Uchwała nr XXXIII.351.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (41 KB)

  Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.351.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (12 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.351.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (14 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.351.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (23 KB)

  z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
   
  XXXIII.350.2012 Uchwała nr XXXIII.350.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (31 KB)

  z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.

   

   

   

  XXXII sesja - 28 listopada 2012 r. - uchwały od 325 do 349
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXII.349.2012 Uchwała nr XXXII.349.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania wniosku o wpisanie do ewidencji lądowiska w Biskupicach, znajdującego się na dz. nr ew. 100. (25 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.348.2012

  Uchwała nr XXXII.348.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie. (35 KB)

  Obwieszczenie nr 1/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego (323 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W uchwale nastąpiła omyłka pisarska, sprostowana obwieszczeniem nr 1/2013
  XXXII.347.2012 Uchwała nr XXXII.347.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie. (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.346.2012 Uchwała NrXXXII.346.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sposobu i warunków przyznawania tych świadczeń. (47 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXII.345.2012 Uchwała Nr XXXII.345.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów” (44 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.344.2012 Uchwała nr XXXII.344.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 48/4 położonej w Brwinowie, obr. 18. (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.343.2012 Uchwała nr XXXII.343.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Owczarni, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Lawendowej. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.342.2012 Uchwała nr XXXII.342.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie. (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.341.2012 Uchwała nr XXXII.341.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Kanie, zajętych pod drogami publicznymi – drogami gminnymi. (34 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.340.2012 Uchwała Nr XXXII.340.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicom na terenie wsi Kanie (29 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.339.2012 Uchwała nr XXXII.339.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.338.2012 Uchwała nr XXXII.338.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok (35 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.337.2012 Uchwała nr XXXII.337.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.336.2012 Uchwała nr XXXII.336.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub Gminę Brwinów (51 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.335.2012 Uchwała nr XXXII.335.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów (73 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXXII.334.2012 Uchwała nr XXXII.334.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (38 KB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. brak
  XXXII.333.2012 Uchwała nr XXXII.333.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów (44 KB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. brak
  XXXII.332.2012 Uchwała nr XXXII.332.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego własności działek, położonych w Parzniewie. (37 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.331.2012 Uchwała nr XXXII.331.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy gminy Brwinów i gminy Błonie, w gminie Brwinów (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XXXII.330.2012 

  Uchwała nr XXXII.330.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (43 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.330.2012 (16 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX.330.2012 (43 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX.330.2012 (21 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX.330.2012 (20 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX.330.2012 (21 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXII.329.2012 

   Uchwała nr XXXII.329.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (42 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.329.2012 (44 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX.329.2012 (58 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX.329.2012 (21 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXII.328.2012 

   Uchwała nr XXXII.328.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Marcie Werner. (28 KB)

   Załącznik do Uchwały nr XXXII.328.2012 z dnia 28 listopada 2012r. Rady Miejskiej w Brwinów (1171 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXII.327.2012  Uchwała nr XXXII.327.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Waldemarowi Kruszyńskiemu. (47 KB) z dniem podjęcia

  brak

  XXXII.326.2012   Uchwała nr XXXII.326.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Zdzisławowi Krawczykowi. (41 KB) z dniem podjęcia brak 
  XXXII.325.2012   Uchwała nr XXXII.325.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Lechowi Dzikiewiczowi. (49 KB) z dniem podjęcia brak

   

  XXXI sesja - 26 października 2012 r. - uchwały od 312 do 324
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXXI.324.2012

  Uchwała nr XXXI.324.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (45 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.323.2012 (4 740 kB)

  z dniem podjęcia Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  XXXI.323.2012

  Uchwała nr XXXI.323.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (51 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.323.2012 (56 KB)

  z dniem podjęcia Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  XXXI.322.2012

  Uchwała nr XXXI.322.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok. (31 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały nr XXXI.322.2012 (660 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXI.321.2012

  UCHWAŁA Nr XXXI.321.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 26 października 2012 r. o utracie mocy uchwały Nr XXI/168/2008 oraz uchwały Nr XXII/185/2008. (32 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXXI.320.2012

  Uchwała nr XXXI.320.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej obejmującego utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie gminy Brwinów. (45 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXXI.319.2012

  UCHWAŁA Nr XXXI.319.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. (48 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
   XXXI.318.2012  UCHWAŁA nr XXXI.318.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę nr XXII.221.2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulic w Otrębusach. (34 KB) z dniem podjęcia  brak  
   XXXI.317.2012  UCHWAŁA nr XXXI.317.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zbycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Kaniach, oznaczonej nr ew. 400/22. (40 KB) z dniem podjęcia  brak  
   XXXI.316.2012  Uchwała nr XXXI.316.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr XL/328/2008 w sprawie ustalenia stawek opłat targowych (31 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. „unieważniona w § 1 ust. 2  przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr 24.292.2012 z dnia 27 listopada 2012 r.”
   
   XXXI.315.2012  Uchwała nr XXXI.315.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2013 (37 KB) 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XV.162.2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej stawki na 2012 rok.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.
  brak  
   XXXI.314.2012 Uchwała nr XXXI.314.2012 z dnia 26 października 2012 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok (44 KB) 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XV.161.2011 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

  brak 

   XXXI.313.2012  Uchwała nr XXXI.313.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2013 rok oraz w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku (39 KB) 1. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XV.159.2011 z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.
  „unieważniona w § 2 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr 24.293.2012 z dnia 27 listopada 2012 r.”
   
   XXXI.312.2012 

  Uchwała nr XXXI.312.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.312.2012 (216 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak

   

  XXX sesja - 27 września 2012 r. - uchwały od 304 do 311
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXX.311.2012

  Uchwała nr XXX.311.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia: „Planu Odnowy Miejscowości Otrębusy” (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.311.2012 (4 250 kB)
   

  z dniem podjęcia brak
   XXX.310.2012  Uchwała nr XXX.310.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno- Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o., użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniach. (32 KB) z dniem podjęcia  brak  
   XXX.309.2012  Uchwała nr XXX.309.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o. użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniach. (31 KB) z dniem podjęcia  brak  
   XXX.308.2012   Uchwała nr XXX.308.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno- Budowlanego „DOMEX-BIS” Sp. z o.o. użytkowania wieczystego działek położonych w Kaniach. (31 KB) z dniem podjęcia brak  
   XXX.307.2012  Uchwała nr XXX.307.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę nr XXIX.290.2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów (37 KB)
   
  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak  
   XXX.306.2012 

  Uchwała nr XXX.306.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (33 KB)
   

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.306.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 września 2012 r. (43 KB)

  z dniem podjęcia

  Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

   XXX.305.2012 

  Uchwała nr XXX.305.2012 z dnia 27 września 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (40 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.305.2012 (44 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX.305.2012 (55 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX.305.2012 (22 KB)

  z dniem podjęcia Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
   XXX.304.2012  Uchwała nr XXX.304.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania drogą Powiatu Pruszkowskiego (35 KB)
   
  z dniem podjęcia brak

   

  XXIX sesja - 7 września 2012 r. - uchwały od 282 do 303
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXIX.303.2012

  Uchwała nr XXIX.303.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów. (32 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.302.2012

  Uchwała nr XXIX.302.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie.\ (32 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.301.2012

  Uchwała nr XXIX.301.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie rozpatrzenia skargi spółdzielni mieszkaniowej "Osiedle" z dnia 28.03.2012 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów. (43 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.300.2012

  rozpatrzenia skargi Państwa M. i A. S. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów. (46 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.299.2012

  Uchwała nr XXIX.299.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Gminy Brwinów do zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat do zakupu przez Gminę Brwinów budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Moszna Parcela 49 A. (33 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.298.2012

  Uchwała nr XXIX.298.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie zadania p.n. Przebudowa ul. Książenickiej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszorowerowego. (33 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.297.2012

  Uchwała nr XXIX.297.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie zadania p.n. Remont chodnika w ul. Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od ul. Książenickiej do WKD (33 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.296.2012

  Uchwała nr XXIX. 296.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (49 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX. 296.2012 (20 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX. 296.2012 (45 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX. 296.2012 (21 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX. 296.2012 (29 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIX.295.2012

  Uchwała nr XXIX.295.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (47 KB)
   

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.295.2012 (56 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIX.294.2012

  Uchwała nr XXIX.294.2012 z dnia 7 września 2012 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2013-2014 projektu pt. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3 (32 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.293.2012

  Uchwała nr XXIX.293.2012 z dnia 7 września Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2012-2013 projektu pt. „Bawmy się i uczmy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 (32 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.292.2012

  Uchwała nr XXIX.292.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/654/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych (33 KB)
   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepis § 1 pkt 1 stosuje się od dnia 1
  września 2012 r.
  brak
  XXIX.291.2012

  Uchwała Nr XXIX.291.2012 z dnia 7 września 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (36 KB)
   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIX.290.2012

  Uchwała nr XXIX.290.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów (38 KB)
   

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.290.2012 (82 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIX.289.2012

  Uchwała nr XXIX.289.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (32 KB)
   

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.289.2012 (48 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  unieważniona dnia 16 października 2012 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr 21.266.2012
  XXIX.288.2012

  Uchwała nr XXIX.288.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów. (44 KB)
   

  z dniem podjęcia unieważniona dnia 16 października 2012 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr 21.263.2012
  XXIX.287.2012

  Uchwała nr XXIX.287.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału obszaru gminy Brwinów na sektory. (31 KB)
   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIX.286.2012

  Uchwała nr XXIX.286.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Otrębusy, stanowiących drogi wewnętrzne. (33 KB)
   

  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.286.2012 (402 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIX.285.2012

  UCHWAŁA nr XXIX.285.2012 z dnia 7 września 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 256/5 i 256/22 położonych w Brwinowie, stanowiących część drogi bocznej od ul. Pszczelińskiej. (34 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.284.2012

  UCHWAŁA nr XXIX.284.2012 z dnia 7 września 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Otrębusach, oznaczonej nr ew. 439/5. (32 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.283.2012

  UCHWAŁA nr XXIX.283.2012 z dnia 7 września 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Agencji NieruchomościRolnych, nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne. (31 KB)
   

  z dniem podjęcia brak
  XXIX.282.2012

  UCHWAŁA nr XXIX.282.2012 z dnia 7 września 2012r. Rady Miejskiej w Brwinowie stwierdzająca utratę mocy uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie (29 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXVIII sesja - 26 lipca 2012 r. - uchwały od 279 do 281
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXVIII.281.2012

  w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi oraz weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (44 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXVIII.280.2012

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (52 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały 280.2012 (20 kB) (20 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały 280.2012 (47 kB) (47 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały 280.2012 (31 kB) (31 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXVIII.279.2012

  w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (52 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały 279.2012 (106 kB) (106 KB)

  z dniem podjęcia brak

   

   

  XXVII sesja - 26 czerwca 2012 r. - uchwały od 258 do 278
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXVII.268.2012  Uchwała nr XXVII.268.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2011 r. (45 KB) z dniem podjęcia brak
  XXVII.269.2012  Uchwała nr XXVII.269.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2011 (38 KB) z dniem podjęcia brak
  XXVII.270.2012  Uchwała nr XXVII.270.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia przez Gminę Brwinów działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 56, położonej w Brwinowie (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XXVII.271.2012

   Uchwała nr XXVII.271.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Brwinów nieruchomości przeznaczonych pod drogi, od Agencji Nieruchomości Rolnych (31 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXVII.272.2012

    Uchwała nr XXVII.272.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały 272.2012 (38 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXVII.273.2012

   Uchwała nr XXVII.273.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (43 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały 273.2012 (38 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXVII.274.2012  Uchwała nr XXVII.274.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zniesienia ochrony z pomników przyrody zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu (48 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXVII.275.2012  Uchwała nr XXVII.275.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) (35 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXVII.276.2012

   Uchwała nr XXVII.276.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (43 KB)

   Załącznik nr 1 do uchwały 276.2012 (64 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego brak
  XXVII.277.2012

   Uchwała nr XXVII.277.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (41 KB)

   

   Załącznik nr 1 do uchwały 277.2012 (17 KB)

   Załącznik nr 3 do uchwały 277.2012 (20 KB)

   Załącznik nr 3 do uchwały 277.2012 (43 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały 277.2012 (14 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały 277.2012 (23 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXVII.278.2012  Uchwała nr XXVII.278.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na wykonanie remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Brwinowie, na ul. Biskupickiej na odc. od km 10+245 do km 10+420 (31 KB) z dniem podjęcia brak

   

  XXVI sesja - 4 czerwca 2012 r. - uchwały od 256 do 267
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXV.256.2012  stwierdzająca utratę mocy uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie (165 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.257.2012  nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 82/17 położonej w Parzniewie, stanowiącej drogę boczną od ul. Strusiej (177 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.258.2012  nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 40/1 położonej w miejscowości Krosna Wieś, stanowiącej drogę pomiędzy ulicą Józefowską a ulicą Tęczową (178 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.259.2012

   nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 90/34, 90/36 i 90/37 położonych w Parzniewie (168 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXV.260.2012  nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 90/26 położonej w Parzniewie (171 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.261.2012  nabycia przez Gminę Brwinów działek o nr ew.: 6/15, 6/19 i 91/21 położonych w miejscowości Parzniew (174 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.262.2012  nabycia przez Gminę Brwinów działek o nr ew. 737/1, 738/1 743/1 i 739 położonych w Kaniach (166 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.263.2012 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (457 KB) Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2012r. brak
  XXV.264.2012

   zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (178 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały 264 (51 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXV.265.2012

   zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r (182 KB)

  Załacznik nr 2 do uchwały 265 (41 KB)

  Załacznik nr 3 do uchwały 265 (22 KB)

  Załacznik nr 4 do uchwały 265 (12 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XXV.266.2012  udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i ul. 36 PP Legii Akademickiej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji (176 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
   
   
  XXV sesja - 14 maja2012 r. - uchwały od 248 do 255
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXV.255.2012

  w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich (45 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXV.254.2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.253.2012 w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (35 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.252.2012 w sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (34 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.251.2012 w sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.236.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XXV.250.2012

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów na 2012 rok stanowiącego część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brwinów (27 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwaly 250 (93 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwaly 250 (44 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXV.249.2012

  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwaly 249 (187 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXV.248.2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2011. (29 KB) z dniem podjęcia brak

   

   
  XXIV sesja - 25 kwietnia 2012 r. - uchwała 247
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXIV.247.2012

  w sprawie zmian w Uchwale BudŜetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (38 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwaly 247 (16 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwaly 247 (18 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwaly 247 (40 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwaly 247 (25 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwaly 247 (26 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak

   

   
  XXIII sesja - 11 kwietnia 2012 r. - uchwały od 235 do 246
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXIII.246.2012

  w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie. (22 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 246 (44 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXIII.245.2012

  w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie. (34 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 245 (69 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  brak
  XXIII.244.2012 w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli (36 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.
  brak
  XXIII.243.2012

  w sprawie: zmiany Uchwały nr IX.88.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów. (38 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. brak
  XXIII.242.2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brwinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brwinów (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XXIII.241.2012

  w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Parzniew” (31 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 241 (744 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXIII.240.2012 w sprawie zbycia przez Gminę Brwinów działki położonej we wsi Kanie. (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XXIII.239.2012 w sprawie zbycia przez Gminę Brwinów działki położonej we wsi Biskupice. (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XXIII.238.2012 w sprawie skierowania zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/WA 13/11 oraz udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XXIII.237.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (35 KB) z dniem podjęcia brak
  XXIII.236.2012

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (45 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 236 (12 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr 236 (40 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr 236 (21 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały nr 236 (14 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały nr 236 (27 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XXIII.235.2012

  w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (31 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 235 (46 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały nr 235 (52 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr 235 (22 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak

   

   
  XXII sesja - 27 marca 2012 r. - uchwały od 221 do 234
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXII.234.2012

  w sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Brwinowie. (35 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (23 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.233.2012

  w sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie. (35 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (33 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.232.2012

  w sprawie przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie. (37 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (28 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.231.2012

  rozpatrzenia skargi pana R. S. z dnia 5 grudnia 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (31 KB)

  Załącznik do uchwały nr 231 (27 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.230.2012

  rozpatrzenia skargi pana R. S. z dnia 22 listopada 2011 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Brwinów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie (32 KB)

  Załącznik do uchwały nr 230 (37 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.229.2012

  rozpatrzenia skargi p. R. S. z dnia 25 października 2011 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (31 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.228.2012 w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Moszna Parcela – działka nr ew. 23/6, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku. (39 KB) z dniem podjęcia brak
  XXII.227.2012

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (32 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (38 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.226.2012

  w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (31 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (45 KB)

  Załacznik nr 2 do uchwały (50 KB)

  Załacznik nr 3 do uchwały (21 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.225.2012

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (37 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (16 KB)

  Załacznik nr 2 do uchwały (17 KB)

  Załacznik nr 3 do uchwały (38 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.224.2012

  w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (41 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (50 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.223.2012

  w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2012” (32 KB)

   załącznik nr 1 do uchwały XXII.223.2012 (46 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXII.222.2012 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewidencyjny 231/1 z obrębu geodezyjnego nr 8 o pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie. (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XXII.221.2012 w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulic w Otrębusach. (30 KB) z dniem podjęcia brak

  XXI sesja - 28 lutego 2012 r. - uchwały od 211 do 220
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XXI.220.2012

  przyjęcie planu pracy na 2012 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie. (38 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (35 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXI.219.2012

  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (326 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXI.218.2012 funduszu sołeckiego (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XXI.217.2012

  zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (33 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (40 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXI.216.2012

  zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (39 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (52 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXI.215.2012

  reasumpcji uchwały nr XX.194.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (33 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (13 KB)

  Załacznik nr 2 do uchwały (39 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XXI.214.2012 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 2/9 położonej w Owczarni. (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XXI.213.2012 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 90/26 położonej w Parzniewie. (29 KB) z dniem podjęcia brak
  XXI.212.2012 nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 90/34, 90/36 i 90/37 położonych w Parzniewie. (29 KB) z dniem podjęcia brak
  XXI.211.2012 udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, w zakresie odtworzenia całkowicie zniszczonej kapliczki z figurą Matki Boskiej w pasie drogi powiatowej, przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Grodziskiej w Brwinowie. (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XX sesja - 10 lutego 2012 r. - uchwały od 189 do 210
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XX.210.2012 zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie. (29 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.209.2012

  przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (34 KB)

  Załącznik do uchwały (17 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.208.2012

  przyjęcia planu pracy na 2012 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie. (34 KB)

  Załącznik do uchwały (16 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.207.2012

  przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na 2012 rok. (36 KB)

  Załącznik do uchwały (12 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.206.2012 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (39 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  XX.205.2012 rozpatrzenia skargi p. S. M. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (31 KB)

  Uzasadnienie do uchwały 205 (29 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.204.2012 rozpatrzenia skargi p. W. K. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (31 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały 204 (27 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.203.2012 udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanemu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg wojewódzkich (34 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.202.2012 upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w sprawie pomocy rzeczowej w postaci robót konserwacyjnych rzeki Rokitnicy Starej, w celu zminimalizowania ewentualnych szkód powodziowych w 2012 r. na terenie gminy Brwinów. (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.201.2012 udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg powiatowych (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.200.2012

  włączenia Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Nr 2 oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 na Zespół Szkół Ogólnokształcących (34 KB)

  Załącznik do uchwały (118 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.199.2012 nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Otrębusach, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Zachodniej. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.198.2012 nabycia przez Gminę Brwinów, położonych w Brwinowie, działek nr ew.: 116/20, 116/29, 116/33, 116/ 30, 116/31, 116/32, 116/21, (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.197.2012 nabycia przez Gminę Brwinów działek nr ew.: 143/8, 143/9 i 143/10 położonych w Owczarni. (27 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.196.2012

  zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (35 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (16 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (1802 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (26 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.195.2012

  zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (33 KB)

  Załącznik do uchwały (50 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.194.2012

  zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r. (36 KB)

  Załącznik do uchwały (16 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XX.193.2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.192.2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.191.2012 zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (34 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.190.2012 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (34 KB) z dniem podjęcia brak
  XX.189.2012 zaciągnięcia kredytu. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XIX sesja - 29 grudnia 2011 r. - uchwały od 180 do 188
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XIX.188.2011 udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Pruszkowskiemu przez Gminę Brwinów na realizowanie wspólnego zadania na obszarze Powiatu Pruszkowskiego w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, wymienionymi w § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005r. oraz z wężami, żmijami, łabędziami i nietoperzami. (40 KB) z dniem podjęcia brak
  XIX.187.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. (65 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (53 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (17 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (166 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały (76 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały (19 KB)

  Załącznik nr 6 do uchwały (41 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. brak
  XIX.186.2011

  zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (49 KB)

  Załącznik nr 1,2,3 do uchwały (89 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. brak
  XIX.185.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (73 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (24 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (18 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (56 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały (33 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały (35 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XIX.184.2011

  zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (49 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (53 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XIX.183.2011 zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Brwinów (26 KB) z dniem podjęcia brak
  XIX.182.2011 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie. (38 KB) z dniem podjęcia brak
  XIX.181.2011 połączenia jednostek budżetowych Gminy Brwinów: Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną i Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. (30 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 02.03.2012r.
  Dz.Urz.
  poz.2071
  XIX.180.2011 ustanowienia roku 2012 – ”Rokiem Armii Krajowej” (21 KB) z dniem podjęcia brak
  XVIII sesja - 21 grudnia 2011 r. - uchwała 179
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XVIII.179.2011

  reasumpcji uchwały nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2012 (30 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (165 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (155 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (74 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XVII sesja - 16 grudnia 2011 r. - uchwały od 175 do 178
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XVII.178.2011

  uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2012 (45 KB)

  Załączniki do uchwały budżetowej (186 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 02.03.2012r.
  Dz.Urz.
  poz.2045
  XVII.177.2011

  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 (33 KB)

  Objaśnienia wartości do uchwały (40 KB)

  Załącznik nr 1,2,3 do uchwały (89 KB)

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 02.03.2012r.
  Dz.Urz.
  poz.2044
  XVII.176.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (55 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (20 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (56 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (29 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały (36 KB)

  z dniem podjęcia 02.03.2012r.
  Dz.Urz.
  poz.2043
  XVII.175.2011

  zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (55 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (1444 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (1709 KB)

  z dniem podjęcia 02.03.2012r.
  Dz.Urz.
  poz.2042
  XVI sesja - 1 grudnia 2011 r. - uchwały od 163 do 174
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XVI.174.2011 zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie. (35 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  XVI.173.2011 udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2011/2012. (23 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia brak
  XVI.172.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (63 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (18 KB)

  Załącznik nr 8 do uchwały (36 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XVI.171.2011

  zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (55 KB)

  Załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały (52 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (53 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XVI.170.2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub Gminę Brwinów (58 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  27.01.2012r.

  Dz.Urz. poz.731

  XVI.169.2011 podjęcia działań mających na celu wsparcie w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz kreowania idei uczenia się niezależnie od wieku mieszkańców Gminy Brwinów. (32 KB) Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

  27.01.2012r.

  Dz.Urz. poz.730

  XVI.168.2011 ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów” (45 KB) z dniem podjęcia brak
  XVI.167.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 90/32 położonej w miejscowości Parzniew gm. Brwinów. (24 KB) z dniem podjęcia brak
  XVI.166.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 438/5 położonej w Otrębusach, stanowiącej część ulicy Poziomki. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  XVI.165.2011 nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 261/3, położoną w miejscowości Owczarnia, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. (24 KB) z dniem podjęcia brak
  XVI.164.2011

  nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną. (23 KB)

  Załącznik do uchwały (359 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

  27.01.2012r.

  Dz.Urz. poz.729

  XVI.163.2011

  nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (23 KB)

  Załącznik do uchwały (321 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

  27.01.2012r.

  Dz.Urz. poz.728

  XV sesja (część II) - 9 listopada 2011 r. - uchwały od 159 do 162
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XV.162.2011 wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej stawki na 2012 rok (35 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 30.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 239
   poz.8550
  XV.161.2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (42 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 30.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 239
   poz.8549
  XV.160.2011 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok (30 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 30.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 239
   poz.8548
  XV.159.2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok (35 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 30.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 239
   poz.8547
  XV sesja - 3 listopada 2011 r. - uchwały od 147 do 158
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XV.158.2011 poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok (37 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 17.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 234
   poz.8048
  XV.157.2011

  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (33 KB)

  Załączniki do uchwały (571 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 17.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 234
   poz.8047
  XV.156.2011 wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 28 w Brwinowie (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XV.155.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XV.154.2011 wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XV.153.2011 zmiany uchwały nr IX.82.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XV.152.2011 wydzierżawienia gruntu działki o nr ew. 30 położonej przy ul. Biskupickiej w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów. (50 KB) z dniem podjęcia brak
  XV.151.2011 zawarcia porozumienia z gminami: Michałowice, Mszczonów, Nadarzyn, Radziejowice i Żabia Wola. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XV.150.2011

  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. (31 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (150 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XV.149.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (35 KB)

  Załacznik nr 1 do uchwały (10 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (12 KB)

  Załacznik nr 3 do uchwały (20 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XV.148.2011 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (36 KB) z dniem podjęcia 24.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 236
   poz.8311
  XV.147.2011 zatwierdzenia realizacji w latach 2012-2013 projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XIV sesja - 25 października 2011 r. - uchwały od 141 do 146
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XIV.146.2011  wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 (51 KB) z dniem podjęcia brak
  XIV.145.2011 wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 (48 KB) z dniem podjęcia brak
  XIV.144.2011  wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015 (49 KB) z dniem podjęcia brak
  XIV.143.2011  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. (75 KB) z dniem podjęcia brak
  XIV.142.2011

   zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (46 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (31 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XIV.141.2011

   zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (58 KB)

  Załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały (55 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (53 KB)

  z dniem podjęcia 24.12.2011r.
  Dz.Urz. Nr 236
   poz.8310
  XIII sesja - 26 września 2011 r. - uchwały od 128 do 140
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XIII.140.2011  przyjęcia od Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie remontów urządzeń wodnych w drogach powiatowych i gminnych (Kasztanowa i Łąkowa w Żółwinie, Kazimierzowska i Książenicka w Owczarni w gm. Brwinów) (34 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.139.2011  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (48 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.138.2011  zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (51 KB) z dniem podjęcia 15.11.2011r.
  Dz. Urz. Nr 208 poz.6263
  XIII.137.2011  przejęcia obowiązków zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Brwinów w sezonie zimowym 2011/2012 (24 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.136.2011  zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (57 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 15.11.2011r.
  Dz. Urz. Nr 208 poz.6262
  XIII.135.2011  reasumpcji uchwały nr IX.91.2011 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015”, zmienionej uchwałą nr XI.108.2011 z dnia 21 lipca 2011r. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.134.2011  zorganizowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brwinów (30 KB) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. brak
  XIII.133.2011  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym, przypadających Gminie Brwinów bądź jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg (42 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 15.11.2011r.
  Dz.Urz. Nr 208
   poz.6261
  XIII.132.2011  nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (32 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 15.11.2011r.
  Dz.Urz. Nr 208
   poz.6260
  XIII.131.2011  wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie (29 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.130.2011  wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Brwinów darowizny działki nr ew. 334/3 położonej we wsi Moszna Wieś. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.129.2011  zbycia działki nr ew. 99/2 położonej w Brwinowie, obr. 4 (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XIII.128.2011  wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  XII sesja - 31 sierpnia 2011 r. - uchwały od 113 do 127
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XII.127.2011  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia w drodze powiatowej nr 1502W (dz. nr 211/2) w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie w gm. Brwinów (na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną i z ul. Mokrą do istniejącego przepustu w ul. Nadarzyńskiej na wysokości dz. nr 147/10) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji. (26 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.126.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (57 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (20 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (55 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (31 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały (34 KB)

  Załącznik nr 5 do uchwały (37 KB)

  Załącznik nr 6 do uchwały (29 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XII.125.2011  zmiany formy prawnej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem gminy Brwinów (33 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.124.2011  opiniująca wniosek Rady Miasta Milanówka w sprawie zmian terytorialnych Miasta Milanówka i Gminy Brwinów (23 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.123.2011 zatwierdzenia realizacji w latach 2011-2013 r. projektu pt. „Podniesienia kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1. (22 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.122.2011  odwołania członka Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.121.2011  zmiany uchwały Nr LX/539/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów. (27 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 26.10.2011r.
  Dz.Urz. Nr 196
   poz.5964
  XII.120.2011  ustanowienia pomnika przyrody (32 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 26.10.2011r.
  Dz.Urz. Nr 196
   poz.5963
  XII.119.2011  wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie (25 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.118.2011  wydzierżawienia gruntu o pow. 0,08 m2 stanowiącego część działki nr ew. 182 położonej w miejscowości Owczarnia, gmina Brwinów. (25 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.117.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działek: nr ew. 41/19 i nr ew. 83/8 położonych w miejscowości Owczarnia, stanowiących część ulicy Grodziskiej. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.116.2011 nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 108/5, położoną w miejscowości Żółwin, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. (22 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.115.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 40/1 położonej w miejscowości Krosna Wieś, stanowiącej drogę pomiędzy ulicą Józefowską a ulica Tęczową. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.114.2011 nabycia przez Gminę Brwinów udziałów w działce nr ew. 306/29 położonej w Kaniach. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  XII.113.2011

  nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną. (23 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (336 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 26.10.2011r.
  Dz.Urz. Nr 196
   poz.5962
  XI sesja - 21 lipca 2011 r. - uchwały od 102 do 112
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  XI.112.2011  Uchwała nr XI.112.2011 z dnia 21 lipca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie. (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.111.2011 Uchwała nr XI.111.2011 z dnia 21 lipca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchwały nr IX.89.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych. (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.110.2011

   zmian w uchwale budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011 r. (38 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (16 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (44 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały (12 KB)

  Załącznik nr 4 do uchwały (23 KB)

  z dniem podjęcia brak
  XI.109.2011

   zmian w uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2011-2025. (39 KB)

  Załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały (21 KB)

  Załącznik nr 2 do uchwały (42 KB)

  z dniem podjęcia 14.10.2011r. Dz.Urz. Nr 188 poz.5744
  XI.108.2011 reasumpcji uchwały nr IX.91.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. dotyczącej wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011 – 2015”. (29 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.107.2011 nabycia przez gminę Brwinów działki nr ew. 82/17 położonej w Parzniewie, stanowiącej drogę boczną od ul. Strusia. (28 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.106.2011  nabycia przez gminę Brwinów działki nr ew. 40/1 położonej w Domaniewie przeznaczonej pod poszerzenie drogi. (32 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.105.2011  nabycia prze gminę Brwinów działki nr ew. 161/3 położonej w Otrębusach, stanowiącej część ulicy Na Skraju. (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.104.2011  nabycia przez gminę Brwinów działki nr ew. 418/6 położonej w Otrębusach, stanowiącej część drogi odchodzącej od ulicy Poziomki. (31 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.103.2011  nadania imienia Bibliotece Publicznej w Brwinowie oraz zmiany uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie. (47 KB) z dniem podjęcia brak
  XI.102.2011  upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania porozumienia w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej. (30 KB) z dniem podjęcia brak
  IX sesja - 21 czerwiec 2011 r. - uchwały od 95 do 101
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  X.95.2011

  niewykonania przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we wsi Kanie – działka nr ew. 1030/2 (179 KB)

  z dniem podjęcia brak
  X.96.2011 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2010 r (166 KB) z dniem podjęcia brak
  X.97.2011 absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów (168 KB) z dniem podjęcia brak
  X.98.2011 udzielenia w 2011 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanemu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Czubinie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1509W Milęcin-Czubin do granicy Gminy Brwinów i Błonie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji (178 KB) z dniem podjęcia brak
  X.99.2011 reasumpcji uchwały nr VIII.70.2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Brwinów (177 KB) uchwała wchodzi z dniem 01.07.2011 brak
  X.100.2011

  przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Żółwin na lata 2011-2020” (173 KB)

  załącznik - Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020 (1344 KB)

  z dniem podjęcia brak
  X.101.2011 sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r (173 KB) z dniem podjęcia brak
  IX sesja - 15 czerwiec 2011 r. - uchwały od 76 do 94
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  IX.76.2011

  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie - (teren fabryki L’Oreal ) (270 KB)

  załącznik nr 1 - rysunek planu (927 KB)
  załącznik nr 2 - ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (123 KB)
  załącznik nr 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. (128 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 29.08.2011r. Dz.Urz. Nr 156 poz.4954
  IX.77.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 120/2 położonej w Brwinowie obr. 7, stanowiącej drogę boczną od ul. Wygonowej. (169 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.78.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 123/1 położonej w Brwinowie, obr. 15, pod drogę Brwinów-Parzniew. (168 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.79.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 417/2 położonej w Otrębusach, stanowiącej część drogi odchodzącej od ulicy Poziomki. (170 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.80.2011 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony (167 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.81.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 340/47 położonej w Owczarni, przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Zaułek. (168 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.82.2011 zbycia działki nr ew. 222/23 położonej w Brwinowie, obręb 8 (168 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.83.2011 wydzierżawienia gruntu o pow. 11,7 m2 stanowiącego część działki nr ew. 91/6 położonej w Brwinowie, obr. 14. (177 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.84.2011

  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów na 2011 rok” (176 KB)

  załącznik nr 1 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (258 KB)

  z dniem podjęcia brak
  IX.85.2011 wydzierżawiania części nieruchomości należących do Gminy Brwinów stanowiących drogi wewnętrzne (172 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.86.2011

  zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (188 KB)

  załącznik nr 1 - Zmiany wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2015 (44 KB)

  z dniem podjęcia 16.08.2011r. Dz.Urz. Nr 147 poz.4673
  IX.87.2011

  zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (185 KB)

  załącznik nr 1 - TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW (18 KB)
  załącznik nr 2 - TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW (19 KB)
  załącznik nr 3 - Zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie (47 KB)
  załącznik nr 4 - Zmiany załącznika nr 3a do Uchwały Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie (27 KB)

  z dniem podjęcia brak
  IX.88.2011 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów (185 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 16.08.2011r. Dz.Urz. Nr 147 poz.4674
  IX.89.2011 powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych (174 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.90.2011 reasumpcji uchwały nr VIII.70.2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Brwinów (172 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.91.2011

  wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011 - 2015” (170 KB)

  załącznik - Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Brwinów (123 KB)
  PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BRWINÓW (180 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego brak
  IX.92.2011

  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów (267 KB)

  załącznik - WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ (221 KB)

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 16.08.2011r. Dz.Urz. Nr 147 poz.4675
  IX.93.2011 wyrażenia zgody na zawarcie - na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego w Otrębusach ul.Wiejska 1 (175 KB) z dniem podjęcia brak
  IX.94.2011 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiem (170 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII sesja - 16 maja 2011 r. - uchwały od 62 do 75
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  VIII.62.2011 ustanowienia służebności na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 29 i nr 30, położonych w Brwinowie, obr. 1. (26 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.63.2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie, stanowiącej drogę wewnętrzną. (24 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 09.07.2011r. Dz.Urz. Nr 120 poz.3845
  VIII.64.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 62/7 położonej w Brwinowie stanowiącej część ul. Rodzinnej. (24 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.65.2011 nabycia przez Gminę Brwinów działek o nr ew. 229/24, 229/25 i 229/26, położonych w Brwinowie obr. 16. (24 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.66.2011 nabycia przez Gminę Brwinów udziałów w działkach: nr ew. 85/7 i nr ew. 85/8 położonych w Brwinowie, obr. 16. (25 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.67.2011 zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (48 KB)

  Załącznik do zarządzenia (46 KB)
  z dniem podjęcia 09.07.2011r. Dz.Urz. Nr 120 poz.3846
  VIII.68.2011 zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (53 KB)

  Załącznik do zarządzenia (50 KB)
  z dniem podjęcia brak
  VIII.69.2011 wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 28 w Brwinowie (24 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.70.2011 taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Brwinów (29 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. brak
  VIII.71.2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (23 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 09.07.2011r. Dz.Urz. Nr 120 poz.3847
  VIII.72.2011 udzielenia w 2011 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanemu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich (40 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.73.2011 przystąpienia Gminy Brwinów do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (27 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.74.2011 udzielenia w 2011 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników leżących w pasach dróg powiatowych (40 KB) z dniem podjęcia brak
  VIII.75.2011 zaopiniowania odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (25 KB) z dniem podjęcia brak
  VII sesja - 13 kwietnia 2011 r. - uchwała 61
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  VII.61.2011 zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (45 KB) z dniem podjęcia brak
  VI sesja - 06 kwietnia 2011 r. - uchwały od 45 do 60
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  VI.60.2011 przyjęcie planu pracy na 2011 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie. (34 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.59.2011 przyjęcie planu pracy na 2011 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie. (38 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.58.2011 przyjęcie planu pracy na 2011 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (53 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.57.2011 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3109 W ul. Książenicka w Owczarni ( na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji. (24 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.56.2011 zmian w podziale Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania (53 KB) z dniem podjęcia 22.06.2011r. Dz.Urz. Nr 108 poz. 3432
  VI.55.2011 zmian opisu granic okręgów wyborczych w Uchwale nr LV/554/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych (43 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.54.2011 przyjęcia: „Planu Odnowy Miejscowości Owczarnia” (24 KB)

  Załącznik do uchwały - Plan odnowy miejscowości Owczarnia
  z dniem podjęcia brak
  VI.53.2011 sprzedaży nieruchomości położonych w Brwinowie w obrębie 11 (26 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.52.2011 nabycia przez Gminę Brwinów udziału w działce nr ew. 306/29 położonej w Kaniach. (24 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.51.2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. (108 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.50.2011 uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2013 (67 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.49.2011 wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie (24 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.48.2011 zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (46 KB)

  Załącznik do uchwały (47 KB)
  z dniem podjęcia brak
  VI.47.2011 zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (25 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.46.2011 zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (34 KB) z dniem podjęcia brak
  VI.45.2011 zmieniająca uchwałę nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r.Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu gminy Brwinów. (116 KB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 22.06.2011r. Dz.Urz. Nr 108 poz. 3430
  V sesja - 04 marca 2011 r. - uchwały od 37 do 44
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  V.44.2011 zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie. (36 KB) z dniem podjęcia brak
  V.43.2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (23 KB)

  Załącznik do uchwały (382 KB)
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 26.05.2011r. Dz.Urz. Nr 87 poz. 2815
  V.42.2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (23 KB)

  Załącznik do uchwały (614 KB)
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 26.05.2011r. Dz.Urz. Nr 87 poz. 2814
  V.41.2011 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną. (22 KB)

  Załącznik do uchwały (507 KB)
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 26.05.2011r. Dz.Urz. Nr 87 poz. 2813
  V.40.2011 funduszu sołeckiego (32 KB) z dniem podjęcia brak
  V.39.2011 zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. (37 KB) z dniem podjęcia brak
  V.38.2011 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Brwinów przepompowni służącej do odprowadzania ścieków – wód opadowych z tunelu pod wiaduktem kolejowym w Brwinowie wraz z siecią kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 720 (13 KB) z dniem podjęcia brak
  V.37.2011 powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. (12 KB) z dniem podjęcia brak
  IV sesja - 09 lutego 2011 r. - uchwały od 31 do 36
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  IV.36.2011 przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na 2011 rok (43 KB)    
  IV.35.2011 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów (13 KB) z dniem podjęcia brak
  IV.34.2011 zaciągnięcia kredytu (25 KB) z dniem podjęcia brak
  IV.33.2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2011 (45 KB)

  Załączniki do uchwały budżetowej
  z dniem podjęcia 06.05.2011r. Dz.Urz. Nr 71 poz. 2272
  IV.32.2011 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025 (32 KB)

  Załącznik nr 1 do uchwały (46 KB)
  Załącznik nr 2 do uchwały (43 KB)
  Załącznik nr 3 do uchwały (23 KB)
  Objaśnienia wartości (39 KB)
  z dniem podjęcia 06.05.2011r. Dz.Urz. Nr 71 poz. 2271
  IV.31.2011 wstąpienia na miejsce radnego Gminy Brwinów kandydata z tej samej listy (24 KB) z dniem podjęcia brak
  III sesja - 31 stycznia 2011 r. - uchwały od 19 do 30
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  III.30.2011 zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej (38 KB) z dniem podjęcia brak
  III.29.2011 zatwierdzenia realizacji w latach 2011-2013 r. projektu pt. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 (23 KB) z dniem podjęcia brak
  III.28.2011 ustanowienia służebności na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 29 i nr 30, położonych w Brwinowie, obr. 1 (25 KB) z dniem podjęcia brak
  III.27.2011 wydzierżawiania gruntu o pow. 14 m2 stanowiącego część działki nr ew. 2/3 płożonej w obrębie 9 w Brwinowie (23 KB) z dniem podjęcia brak
  III.26.2011 powołania komisji inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia na terenie Gminy Brwinów (27 KB) z dniem podjęcia brak
  III.25.2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (24 KB) z dniem podjęcia brak
  III.24.2011 wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1 o ogólnej pow. 3.508 m² przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie (24 KB) z dniem podjęcia brak
  III.23.2011 zmiany Uchwały nr LXXI/656/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok (26 KB) z dniem podjęcia brak
  III.22.2011 doraźnej komisji regulaminowej Rady Miejskiej w Brwinowie (15 KB) z dniem podjęcia brak
  III.21.2011 zmiany uchwały II/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie (38 KB) z dniem podjęcia brak
  III.20.2011 zatwierdzenia planu pracy na 2011 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie (29 KB) z dniem podjęcia brak
  III.19.2011 wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Brwinowie Stanisława Motyczyńskiego (22 KB) z dniem podjęcia brak
  II sesja - 22 grudnia 2010 r. - uchwały od 5 do 18
  Numer w sprawie data wejścia w życie uwagi
  II/18/2010 udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w zakresie zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich (49 KB) z dniem podjęcia brak
  II/17/2010 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych (47 KB) z dniem podjęcia brak
  II/16/2010 zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r. (37 KB) z dniem podjęcia brak
  II/15/2010 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2011 rok (25 KB) 14 dni od jej ogłoszenia brak
  II/14/2010 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. (45 KB) 14 dni od jej ogłoszenia 06.05.2011r. Dz.Urz. Nr 25 poz.798
  II/13/2010 poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok (30 KB) 14 dni od jej ogłoszenia 06.05.2011r. Dz.Urz. Nr 25 poz.797
  II/12/2010 wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej stawki na 2011 rok. (31 KB) 14 dni od jej ogłoszenia brak
  II/11/2010 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. (73 KB) 14 dni od jej ogłoszenia 20.05.2011r. Dz.Urz. Nr 82 poz. 2645
  II/10/2010 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (153 KB) 14 dni od jej ogłoszenia 06.05.2011r. Dz.Urz. Nr 25 poz.796
  II/9/2010 nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Kanie, z przeznaczeniem na drogę. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  II/8/2010 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów. (28 KB) z dniem podjęcia brak
  II/7/2010 ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie. (37 KB) z dniem podjęcia brak
  II/6/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie. (23 KB) z dniem podjęcia brak
  II/5/2010 utworzenia komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie. (42 KB) z dniem podjęcia brak
  I sesja - 10 grudnia 2010 r. - uchwały od 1 do 4
    w sprawie data wejścia w życie uwagi
  I/4/2010 wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie. (27 KB) z dniem podjęcia brak
  I/3/2010 ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie. (25 KB) z dniem podjęcia brak
  I/2/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie (25 KB) z dniem podjęcia brak
  I/1/2010 przyjęcia regulaminu określającego tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie (104 KB) z dniem podjęcia brak

   

   

   

  Dodany 2010-12-20 09:20:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 9368
  Autor dokumentu: M.M
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-09 09:08:15               Historia zmian [234]
  Publikacja 2010-12-20 09:21:13
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4002764 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij