Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / BUDŻET / Budżet na rok 2009 / Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  ZARZĄDZENIE NR 3/2010 FIN z dnia 18 marca 2010 r. BURMISTRZA GMINY BRWINÓW w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2009 rok (25 KB)

  Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za 2009 r. (90 KB)

  Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brwinów za 2009 rok (37 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 R. (67 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2009 R. (63 KB)

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW za okres od 01.01. 2009r. do 31.12.2009r. (318 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ SPRAWOZDANIE Rb-33 za rok 2009 r. (27 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRWINÓW ZA 2009 R. (47 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BRWINÓW ZA 2009 R. (48 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 R. (64 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 R. - WYDATKI (183 KB)

  INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH (59 KB)

  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (164 KB)

  kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2009 (94 KB)

  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (306 KB)

  roczn e sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (80 KB)

  kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009 (72 KB)

  kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009 - Stołówka (72 KB)

  kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009 - Szkoły podstawowe (72 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009 - KBW (72 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009 - MUW (74 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009 - KBW (93 KB)

  Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009 - MUW (99 KB)

  Rb N Instytucje Kultury (809 KB)

  Rb Z Instytucje kultury (965 KB)

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (71 KB)

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYśCE / DEFICYCIE (68 KB)

  ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH (71 KB)

  roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (58 KB)

  ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEśNOŚCI (62 KB)

  ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH (84 KB)

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ (83 KB)

  Projekt \\\"Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.\\\" - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY BRWINÓW za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. (286 KB)
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-19 17:34:14 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1027
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-19 17:34:14               Historia zmian
  Publikacja 2010-04-19 17:34:39
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3797177 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij