Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Zespół ds. Informatyki
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zespół ds. Informatyki mieści się w Urzędzie Gminy Brwinów na ulicy Grodziskiej 12 w pokoju 104.

  Do zadań Zespołu ds. Informatyki należy:

  1)    prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i obsługa strony internetowej Urzędu – bieżące informowanie opinii publicznej o zamierzeniach, planach i działaniach Gminy,
  2)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu na rzecz stałej aktualizacji strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej,
  3)    współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w kreowaniu nowoczesnego wizerunku Gminy w elektronicznych środkach komunikacji społecznej.
  4)    zbieranie informacji, analizowanie potrzeb oraz zapewnienie utrzymania i rozwoju technologii informatycznych, oprogramowania i baz danych w Urzędzie,
  5)    analiza potrzeb i przedstawianie propozycji zakupu programów i sprzętu komputerowego.
  6)    współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony systemów informatycznych  i sieci teleinformatycznych Urzędu.
  7)    inicjowanie i wdrażanie nowych zastosowań informatyki w pracy Urzędu.
  8)    aktualizacja i rozbudowa programów informatycznych dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu.
  9)    dbałość o rozwój i funkcjonowanie poczty elektronicznej.
  10)    współpraca z pełnomocnikiem ochrony w zakresie realizacji ustawy o ochronie danych osobowych.
  11)    świadczenie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie doboru, zakupów, instruktażu i użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.
  12)    prowadzenie ewidencji stanowisk komputerowych, ich wyposażenia oraz utrzymywanie w sprawności sprzętu informatycznego w Urzędzie,
  13)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w realizacji zadań wynikających z innych ustaw.
  14)    prowadzenie kontroli właściwego wykorzystania i użytkowania sprzętu.
  15)    wykonywanie wszelkich prac związanych z projektem GISE – Gminna Informatyczna Sieć Edukacyjna, a w szczególności:
  -      nadzór nad etapami wdrażania Projektu,
  -     koordynowanie od strony technicznej działań osób odpowiedzialnych za realizację Projektu,
  -      sporządzanie protokołów odbiorów poszczególnych etapów wdrożeń Projektu,

  -      nadzór nad sprawnym działaniem wdrożonych systemów oraz osób odpowiedzialnych za techniczną stronę Projektu.

  Pracownikami Zespołu ds. Informtyki są:

  Lp.

  Imię i Nazwisko

  Stanowisko

  Nr pokoju

  Nr telefonu

  1.

  Patryk Michalak

  Kierownik Zespołu

  104

  738-26-66

  2.

  Michał Larkowski

  Inspektor ds. informatyki

  104

  738-26-35

  3.

  Mateusz Makowski

  Pomoc administracyjna

  104

  738-26-35

  Dodany 2009-02-23 17:13:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2052
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 18:02:47               Historia zmian [6]
  Publikacja 2009-02-23 17:17:22
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3797177 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij