Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA mieści się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a.

   

  Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy: 

  1.      Prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia.

  2.      Prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących
  w posiadaniu urzędu oraz przekazywanie danych do BIP.

  3.      Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie
  i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie w kontrolach zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez Przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem.

  4.      Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w kompetencji Inspektoratu oraz do Starosty Powiatu Pruszkowskiego jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnienie, że naruszenie takie mogło nastąpić.

  5.      Obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

  6.      Prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców Gminy z Przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych.

  7.      Prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
  z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług oraz egzekucja tych wymogów w przypadku nie wykonania obowiązku.

  8.      Monitoring w zakresie ochrony środowiska.

  9.      Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

  10.    Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.

  11.    Prowadzenie postępowania o wydawanie zezwoleń  na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

  12.    Wymierzanie administracyjnych kar  pieniężnych  za zniszczenie  terenów zieleni lub drzew i krzewów, prowadzone niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego.

  13.    Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.

  14.    Wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę odpowiednich form ochrony przyrody oraz ewidencja form ochrony przyrody.

  15.    Współudział w opracowywaniu założeń i programów dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska, dokonywanie oceny skutków zmian w planie zagospodarowania  przestrzennego.

  16.    Opiniowanie projektów prac geologicznych w celu rozpoznania hydrogeologicznego i określenia możliwości ujęcia wód podziemnych.

  17.    Przeprowadzanie postępowań będących w kompetencji Gminy w sprawach podtapiania terenów.

  18.    Współpraca z instytucjami związanymi z gospodarką wodną.

  19.    Ugody w sprawach zmian stosunków wodnych.

  20.    Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

  21.    Edukacja ekologiczna mieszkańców wspólnie z referatem komunalnym.

  22.    Przygotowywanie formularzy i innych materiałów konkursowych na konkursy ekologiczne.

  23.    Bieżący nadzór oraz utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie Gminy tj. sprzątanie wycinki i korekty drzew w pasach drogowych oraz na terenie parków, skwerów
  i placów zabaw ( przygotowywanie zakresów, nadzór, rozliczanie ).

  24.    Zakupy kwiatów sezonowych, drzew, krzewów oraz nadzór nad ich posadzeniem
  i pielęgnacją.

  25.    Współpraca z innymi jednostkami przy organizowaniu konkursów.

  26.    Organizowanie szkoleń dla Rolników przy współpracy z Ośrodkiem doradztwa rolniczego.

  27.    Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.

  28.    Szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami Żywiołowymi (susza, huragany, powodzie).

  29.    Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów polowań.

  30.    Kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych.

  31.    Współpraca z instytucjami w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania.

  32.    Współpraca w zakresie organizowania działalności związanej z produkcją roślinną (informacje, ogłoszenia).

  33.    Współpraca z jednostkami zabezpieczającymi rolników w materiał hodowlany oraz ze związkami hodowców (informacja, ogłoszenia).

  34.    Organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

  35.    Opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa.

  36.    Wzywanie osób do wykonywania czynności związanych  z ochroną roślin
  a w razie niewykonania - zlecanie osobom prawnym lub fizycznym wykonanie tych czynności na koszt użytkownika uprawy.

  37.    Organizowanie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów
  i azotanów – współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą.

  38.    Prowadzenie kontroli upraw maku i konopi.

  39.    Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii
  o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

  40.    Przeprowadzanie kontroli i wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu  prowadzenia gospodarstwa rolnego.

  41.    Kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych;

  42.    Współpraca z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

  43.    Prowadzenie spraw związanych z interwencyjnym skupem zbóż.

  44.    Przygotowywanie SIWZ na w/w zadania oraz planów i sprawozdań finansowych.

  45.    Rozliczanie i nadzór nad wykonawcami realizującymi w/w zadania.

  Pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Społecznych są:

   

  Lp.

  Imię i Nazwisko

  Stanowisko

  Nr pokoju

  Nr telefonu

  1.

  Edyta Osmańska-Jakóbik

  Kierownik referatu

   

  12

  7382-590

  2.

  Anna Mydlarz

  Główny specjalista ds. ochrony środowiska

  12

  7382-590

  3.

  Marzena Sękulska

  Podinspektor ds. ochrony środowiska

  11

  7382-594

  4. Konrad Więch Podinspektor ds. ochrony środowiska 11 7382-594
  5. Barbara Augustyniak Inspektor ds. ochrony środowiska 11 7382-594
  6. Anna Wąsikowska Pomoc administracyjna 11 7382-594

   

  Dodany 2008-12-23 15:15:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 13680
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-06 10:36:20               Historia zmian [16]
  Publikacja 2008-12-23 15:15:50
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6249639 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij