Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Oferty pracy w Urzędzie Gminy / Informacje o wynikach naboru
  INFORMACJE O WYNIKACH NABORUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  AKTUALNE WYNIKI NABORÓW

   

  Data publikacji

  Dotyczy

  Status

  Uwagi

  14.01.2013r.

  Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów (142 KB)

   Zakończono

  Rezygnacja z zatrudnienia

  20.05.2013r Podinspektor/Inspektor ds. drogowych w Urzędzie Gminy Brwinów (21 KB) Zakończono Rezygnacja z zatrudnienia
  04.06.2013r Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. drogowych w Urzędzie Gminy Brwinów (21 KB) Zakończono Nie wpłynęła żadna oferta
  22.07.2013r. Komendant Straży Miejskiej (29 KB) Zakończono Odrzucona kandydatura
  18.11.2013r Informacja o wyniku naboru na stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie (15 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty

   

   


  ARCHIWUM LATA 2009 - 2012

  Data publikacji

  Dotyczy

  Status

  Uwagi

  02.02.2009r.

  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Z-ca Kierownika USC (27 KB)

   Zakończono

  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych

  12.02.2009r.

  Młodszy Referent w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (21 KB) Zakończono  
  20.02.2009r. Radca prawny w Urzędzie Gminy Brwinów (23 KB) Zakończono  
  26.02.2009r.
  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich- Zastępca Kierownika USC (25 KB)
  Zakończono
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  10.03.2009r.
  Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych (22 KB)
  Zakończono

  17.03.2009r.
  Radca Prawny w Urzędzie Gminy Brwinów (21 KB)
  Zakończono

  17.03.2009r. Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (21 KB)
  Zakończono Nie wpłynęła żadna oferta
  17.03.2009r. Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (21 KB)
  Zakończono Nie wpłynęła żadna oferta
  17.03.2009r. Inspektor ds. budowlanych (21 KB) Zakończono Nie wpłynęła żadna oferta
  17.03.2009r. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich- Z-ca Kierownika USC (24 KB) Zakończono Nie wpłynęła żadna oferta
  19.03.2009r.
  Podinspektor/Inspektor w Referacie Inwestycyjno-Komunalnym (22 KB)
  Zakończono

  27.03.2009r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (21 KB)
  Zakończono

  08.04.2009r.
  Podinspektor /Inspektor w Referacie Inwestycyjno -Komunalnym (22 KB)
  Zakończono

  21.04.2009r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (22 KB)
  Zakończono

  22.04.2009r.
  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich- Z-ca Kierownika USC (28 KB) Zakończono
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  11.05.2009r.
  Inspektor ds. rozliczeń, planowania i raportowania (21 KB)
  Zakończono
  Nie wpłynęła żadna oferta
  12.05.2009r.
  Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (27 KB)
  Zakończono

  19.05.2009r.
  Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych w Referacie Inwestycyjno-Komunalnym (21 KB)
  Zakończono

  02.06.2009r.
  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich- Z-ca Kierownika USC (20 KB)
  Zakończono
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  17.06.2009r.
  Inspektor ds. rozliczeń, planowania i raportowania (22 KB)
  Zakończono

  23.06.2009r.
  Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego (21 KB)
  Zakończono
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  06.07.2009r.
  Podinspektor/Inspektor ds. podatków w Referacie Budżetowo- Finansowo - Podatkowym (22 KB)
  Zakończono

  17.07.2009r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (22 KB)
  Zakończono
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  17.07.2009r.
  Kierownika Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (23 KB)
  Zakończono

  25.08.2009r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (21 KB)
  Zakończono
  Nie wpłynęła żadna oferta
  19.10.2009r.
  Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (21 KB)
  Zakończono
  Nie wpłynęła żadna oferta
  21.10.2009r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (20 KB)
  Zakończono
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  26.10.2009r.
  Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych (21 KB)
  Zakończono

  12.11.2009r.
  Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych (21 KB)
  Zakończono

  18.11.2009r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej (21 KB)
  Zakończono

  04.12.2009r
  Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (21 KB)
  Zakończono

  07.12.2009r.
  Podinspektor / Inspektor ds. ds. oświaty i spraw społecznych (21 KB)
  Zakończono

  09.12.2009r.
  Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (21 KB)
  Zakończono

  28.12.2009r.
  Podinspektor ds. nadzoru robót drogowych (22 KB)
  Zakończono

  28.12.2009r
  Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych (22 KB)
  Zakończono

  5.01.2010r. Podinspektor ds. inwestycji sieci sanitarnych (27 KB) Zakończono Kandydaci otrzymali mniej niż 20% możliwej do uzyskania liczby punktów
  25.02.2010r.
  Podinspektor ds. inwestycji sieci sanitarnych (21 KB)
  Zakończona
  Kandydaci otrzymali mniej niż 20% możliwej do uzyskania liczby punktów
  08.03.2010r.
  Wynik naboru na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. elektrycznych w Referacie Inwestycyjno-Komunalnym (23 KB)
  Zakończona

  21.04.2010r.
  Podinspektor/Inspektor ds. ochrony środowiska (21 KB) Zakończona

  07.05.2010r.
  Główny specjalista ds. public relations (20 KB)
  Zakończona
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  17.05.2010r.
  Podinspektor/Inspektor ds. ochrony środowiska (22 KB)
  Zakończona

  27.05.2010r.
  Główny specjalista ds. public relations (21 KB)
  Zakończona

  07.06.2010r.
  Inspektor ds. finansowych (21 KB)
  Zakończona

  23.06.2010r.
  Wyniki naboru - Insektor ds. finansowych (21 KB)
  Zakończona
  Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  29.06.2010r.
  Główny specjalista ds. public relations (21 KB)
  Zakończona

  19.07.2010r.
  Inspektor ds. finansowych w Referacie Budżetowo- Finansowo- Podatkowym (22 KB)
  Zakończono

  21.07.2010r. Inspektor ds. Unii Europejskiej (21 KB) Zakończono  
  30.08.2010r.
  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „ Czyste Życie” (21 KB)
  Zakończono

  03.08.2010r.
  Główny specjalista ds. public relations (21 KB)
  Zakończono

  20.09.2010r.
  Główny specjalista ds. public relations (23 KB)
  Zakończono

  07.10.2010r
  Podinspektor/Inspektor ds. nadzoru robót drogowych (21 KB)
  Zakończono

  03.01.2011r.
  Kierownik Biura Promocji (23 KB)
  Zakończono
  Konkurs został rozstrzygnięty
  17.01.2011r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (22 KB)
  Zakończono
  Kandydat otrzymał mniej niż 20% możliwej do uzyskania liczby punktów
  20.01.2011r.
  Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (22 KB)
  Zakończono
  Konkurs został rozstrzygnięty
  11.02.2011r.
  Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (22 KB)
  Zakończono
  Konkurs został rozstrzygnięty
  28.03.2011r.
  specjalista ds. nadzoru i rozliczeń technicznych (22 KB)
  Zakończono
  Konkurs został rozstrzygnięty
  11.05.2011r.
  Radca Prawny w Urzędzie Gminy Brwinów (22 KB)
  Zakończono
  Konkurs został rozstrzygnięty
  31.05.2011r.
  Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania i nadzoru robót drogowych (21 KB)
  Zakończono
  Wybrana osoba zrezygnowała z zatrudnienia
  31.05.2011r. Inspektor ds. obsługi finansowej, analiz i planowania w Jednostce Realizującej Projekt „Czyste życie” (22 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  26.07.2011r. Inspektor ds. promocji (113 KB) Zakończono  Konkurs został rozstrzygnięty
  21.09.2011r. Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg (21 KB) Zakończono Żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych
  26.09.2011r. Podinspektor ds. robót porządkowych i remontów w Referacie Gospodarki Komunalnej (22 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  10.11.2011r. Inspektor ds. monitoringu i sprawozdawczości funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Brwinów (22 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  10.11.2011r. Inspektor ds. rozliczania funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Brwinów (22 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  15.11.2011r. Inspektor ds. rozliczania funduszy strukturalnych (25 KB) Zakończono Wybrana osoba zrezygnowała z zatrudnienia
  01.12.2011r. Inspektor ds. rozliczania funduszy strukturalnych (21 KB) Zakończono Kandydat otrzymał mniej niż 20% możliwej do uzyskania liczby punktów
  02.07.2012r. Starszy informatyk (111 KB) Zakończono Wybrana osoba zrezygnowała z zatrudnienia
  20.08.2012r. Inspektor ds. elektrycznych (15 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  28.08.2012r. Podinspektor ds. czynszów (115 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  30.08.2012r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (117 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  20.09.2012 r. Podinspektor ds. finansowych w Referacie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym (23 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
  23.11.2012 r. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor ds. drogowych w Urzędzie Gminy Brwinów (16 KB) Zakończono Konkurs został rozstrzygnięty
   
   
   
   
   
         
         
         
  ARCHIWALNE
   
   
   

  Lp.

  DOTYCZY

  1.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Audytor_Wewnętrzny (21 KB)

  2.

  Główny_Specjalista_ds._Unii_Europejskiej (46 KB)

  3.

  Informacja_o_braku_ofert_na_stanowisko_Główny_Specjalista_ds._Unii_Europejskiej (20 KB)

  4.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Informatyk (21 KB)

  5.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Audytor_wewnętrzny (21 KB)

  6.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Inspektor_ds._finansowo-inwestycyjnych (22 KB)

  7.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Inspektor_ds._finansowych (21 KB)

  8.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Inspektor_ds._elektrycznych (21 KB)

  9.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Inspektor_ds._budowlanych (21 KB)

  10.

  Informacja_o_wyniku_naboru_na_stanowisko_Inspektor_ds._finansowych (22 KB)

  11.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. finansowych (23 KB)

  12.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko audytor wewnętrzny (21 KB)

  13.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. budowlanych (21 KB)

  14.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. elektrycznych (21 KB)

  15.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (22 KB)

  16.

  Informacja o wyniku nabory na stanowisko Starszy informatyk (22 KB)

  17.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych (24 KB)

  18.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. promocji (24 KB)

  19.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent prawno- administarcyjny w Referacie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym (22 KB)

  20.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy Informatyk (29 KB)

  21.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. finansowych w Referacie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym (24 KB)

  22.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów (24 KB)

  23.

  Informacja o wyniku naboru na stanowiskoKierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (24 KB)

  24.

  Informacja o wyniku nabou na stanowisko Kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Czyste życie” w Jednostce Realizującej Projekt „Czyste życie” (22 KB)

  25.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Poborca podatkowy (21 KB)

  26.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. obsługi księgowej w Jednostce Realizującej Projek (21 KB)

  27.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego (23 KB)

  28. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Radca prawny w Jednostce Realizującej Projekt „Czyste życie” (22 KB)
  29. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor lub Inspektor ds. przetargów (22 KB)
  30. Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Brwinów (23 KB)
  31. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor lun Inspektor ds. przetargów (22 KB)
  32. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej (21 KB)
  33.
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. budowlanych (25 KB)
  34.
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. elektrycznych (25 KB)
  35.
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych (25 KB)
  36.
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (25 KB)
  37. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor lub Inspektor ds. ochrony środowiska (23 KB)
  38. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych (24 KB)

   

  Dodany 2005-12-30 10:54:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 13546
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-18 16:10:58               Historia zmian [191]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3888694 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij