Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / AKTUALNOŚCI / Obwieszczenia miasto
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
  art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 6.2016 w dniu 18.04.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii nN oświetlenia ulicznego ul. Armii Krajowej (dz. nr ew. 222/8), w drogach oznaczonych nr ew. 222/7 i 222/9 oraz w działce nr ew. 222/6 obr. 8 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy  w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

  Ewa Sobierańska
   p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:45:30 przez admin admin         Wyświetlony: 557
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:45:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:45:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 4.2016 w dniu 25.03.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie otwartej strefy rekreacji na nieruchomości składającej się z działki nr ew. 3/22 i części działki nr ew. 97/19 oraz miejsc postojowych (ok. 90 stanowisk) w pasach drogowych ul. S. Woydy (dz. nr ew. 225), ul. 11 Listopada (dz. nr ew. 97/3) oraz na działce drogowej nr ew. 3/21 obr. 4 w Brwinowie.

   

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:45:13 przez admin admin         Wyświetlony: 553
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:45:13               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:45:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 199/2016 z dnia 25.02.2016 r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie otwartej strefy rekreacji na nieruchomości składającej się z działki nr ew.3/22 i części działki nr ew.97/19 oraz miejsc postojowych (ok. 90 stanowisk) w pasach drogowych ul. S. Woydy (dz. nr ew.225), ul. 11 Listopada (dz. nr ew. 97/3) oraz na działce drogowej nr ew. 3/21 obr. 4 w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia
  w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:44:57 przez admin admin         Wyświetlony: 549
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:44:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:45:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 28/2016 z dnia 25.02.2016 r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie otwartej strefy rekreacji na nieruchomości składającej się z działki nr ew.3/22 i części działki nr ew.97/19 oraz miejsc postojowych (ok. 90 stanowisk) w pasach drogowych ul. S. Woydy (dz. nr ew.225), ul. 11 Listopada (dz. nr ew. 97/3) oraz na działce drogowej nr ew. 3/21 obr. 4 w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:44:43 przez admin admin         Wyświetlony: 554
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:44:43               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:44:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 3.2016 w dniu 11.02.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w drodze wewnętrznej składającej się z działek nr ew. 121/1 i 121/2 obr. 21 w Brwinowie.

   

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
  w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:44:28 przez admin admin         Wyświetlony: 544
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:44:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:44:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 3.2016 w dniu 11.02.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w drodze wewnętrznej składającej się z działek nr ew. 121/1 i 121/2 obr. 21 w Brwinowie.

   

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy
  w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:44:14 przez admin admin         Wyświetlony: 538
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:44:14               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:44:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) Urząd Gminy Brwinów

   

  z a w i a d a m i a,  ż e

   

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 17.02.2016 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii nN oświetlenia ulicznego ul. Armii Krajowej (działka nr ew. 222/8), w drogach oznaczonych nr ew. 222/7 i 222/9 oraz w działce nr ew. 222/6 obr. 8 w Brwinowie

   

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:43:57 przez admin admin         Wyświetlony: 549
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:43:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:44:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
            Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów
   

  z a w i a d a m i a,  ż e

   
  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A zostało w dniu 2.12.2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE w drodze wewnętrznej składającej się z działek nr ew. 121/1 i 121/2 obr. 21 w Brwinowie.
   
   
            Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

   
  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
   
  Ewa Sobierańska
  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:43:40 przez admin admin         Wyświetlony: 527
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:43:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:43:45
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) 

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 207/2015 z dnia 8.12.2015 r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Na Skraju (dz. nr ew. 134/10), w drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 1136/5) oraz w dz. nr ew.1085/2 we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:43:17 przez admin admin         Wyświetlony: 540
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:43:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:43:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 26.2015 w dniu 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią techniczno-garażową oraz budowy miejsc postojowych (ok. 30 stanowisk) na terenie stacji uzdatniania wody – działka nr ew. 97/19 oraz na części działki nr ew. 3/22 obręb 4 przy ul. 11 Listopada w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:43:03 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:43:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:43:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
  ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 725/2015 z dnia 18.11.2015 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią techniczno-garażową oraz budowy miejsc postojowych (ok. 30 stanowisk) na terenie stacji uzdatniania wody – działka nr ew. 97/19 oraz na części działki nr ew. 3/22 obręb 4 przy ul. 11 Listopada w Brwinowie.

   

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:42:48 przez admin admin         Wyświetlony: 530
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:42:48               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:42:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

   

  na wniosek Pana Krzysztofa Obiała zostało w dniu 13.11.2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej SN (budowa słupa linii napowietrznej oraz linii kablowej) w ul. Augustowskiej (dz. nr
  ew. 78/2, 78/4 i 78/6), w działce nr ew. 93/2 oraz w ul. Kryniczanka (dz. nr ew. 171) w obr. 6 w Brwinowie.

   

   

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy
  w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:42:30 przez admin admin         Wyświetlony: 536
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:42:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:42:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
            Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A zostało w dniu 26.10.2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE w ul. Gardenii (dz.nr ew. 72/1 i 76/4 obr. 16) w Brwinowie.
   
             Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub (22) 738 26 14.
   
   
   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów
   
  Ewa Sobierańska
  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:42:14 przez admin admin         Wyświetlony: 539
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:42:14               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:42:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
  ze zm.), art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 188/2015 z dnia 02.11.2015 r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią techniczno-garażową oraz budowy miejsc postojowych (ok. 30 stanowisk) na terenie stacji uzdatniania wody – działka nr ew. 97/19 oraz na części działki nr ew. 3/22 obręb 4 przy
  ul. 11 Listopada w Brwinowie.

   

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:41:45 przez admin admin         Wyświetlony: 534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:41:45               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:41:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267
  ze zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 171/2015 z dnia 16.10.2015r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Miodowej (działki nr ew.217/1 i 221/1), w drodze oznaczonej nr ew. 221/3, w działce nr ew.222/14 oraz w drogach oznaczonych nr ew. 223/12 i 224/21 obr. 16 w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:41:22 przez admin admin         Wyświetlony: 544
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:41:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:41:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 21.2015 w dniu 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
  w ul. Partyzantów (działka nr ew. 269/1 obr. 21 i działka nr ew. 36 obr. 18) oraz w drodze oznaczonej nr ew. 48/4 obr. 18 w Brwinowie.

   

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

   

  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:41:07 przez admin admin         Wyświetlony: 534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:41:07               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:41:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:Dz.U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  z a w i a d a m i a , ż e

   

  na wniosek Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4a zostało w dniu 22.09.2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku biurowego z częścią techniczno-garażową na terenie SUW - działka nr ew. 97/19 oraz na części działki nr ew. 3/22 obr. 4 w Brwinowie przy ul. 11 Listopada.

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów,              ul. Grodziska 12, pokój nr 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

   

   

  Z up. Burmistrza Gminy Brwinów


  Ewa Sobierańska

  p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:40:23 przez admin admin         Wyświetlony: 546
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:40:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:40:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz.199) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

   

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 11.09.2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w
  ul. Partyzantów (działka nr ew. 269/1 obr. 21 i działka nr ew. 36 obr. 18) oraz w drodze oznaczonej nr ew. 48/4 obr. 18
  w Brwinowie.

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

   

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:40:08 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:40:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:40:12
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz.199) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

   

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 4.09.2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Miodowej (działki nr ew. 217 i 221/1), w drodze oznaczonej nr ew. 221/3, w działce nr ew. 222/14 oraz w drogach oznaczonych nr ew. 223/12 i 224/21 obr. 16 w Brwinowie.

   

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:39:37 przez admin admin         Wyświetlony: 555
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:39:37               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:39:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), art. 53 ust.1

  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   
  zawiadamia się 
   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 7/2015 w dniu 23.06.2015r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nN w drodze oznaczonej nr ew.58 oraz w działce nr ew.320/17 we wsi Kanie, gmina Brwinów.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:39:19 przez admin admin         Wyświetlony: 537
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:39:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:39:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 60/2015 z dnia 18.05.2015r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, linii napowietrznej nN wraz z oświetleniem w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.251 obr.8) i działce nr ew.252/5 obr.8 w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:38:59 przez admin admin         Wyświetlony: 556
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:38:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:39:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz.199) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

   

  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a zostało w dniu 19.06.2015r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie   gazociągu dystrybucyjnego DN 40 PE w działkach nr ew. 222/14, 222/16 oraz w drogach oznaczonych nr ew. 223/12 i 224/21 obr. 16  w Brwinowie.

   

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:38:40 przez admin admin         Wyświetlony: 534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:38:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:38:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja zmieniająca Nr 16.2015 w dniu 23.06.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie", na trenie działek nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obręb 5, w Brwinowie.

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:38:24 przez admin admin         Wyświetlony: 532
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:38:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:38:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 8 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WPN-I.612.655.2015.PV z dnia 27.05.2015r. w sprawie uzgodnienia zmiany projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie", na trenie działek nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obręb 5, w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654


  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:38:07 przez admin admin         Wyświetlony: 531
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:38:07               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:38:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Nr 56/15 z dnia 15.06.2015r. w sprawie uzgodnienia zmiany projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie", na trenie działek nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obręb 5, w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:37:53 przez admin admin         Wyświetlony: 534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:37:53               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:37:57
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Starosty Pruszkowskiego w Pruszkowie Nr 95/15 z dnia 15.06.2015r. w sprawie uzgodnienia zmiany projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie", na trenie działek nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obręb 5, w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:37:19 przez admin admin         Wyświetlony: 530
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:37:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:37:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz.199) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

   

  na wniosek KONCEPT WS Sp. z o.o.-Sp.K. w Poznaniu przy ul. Karpia 21A zostało w dniu 11.05.2015r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, linii napowietrznej nN wraz z oświetleniem w               ul. Powstańców Warszawy (dz. nr  ew. 251 obr.8) i działce  nr ew. 252/5   obr. 8   w Brwinowie.

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:37:04 przez admin admin         Wyświetlony: 531
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:37:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:37:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E 

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 14.2015 w dniu 22.05.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN-04 kV na działkach nr ew.242/1, 242/2 oraz w drodze oznaczonej nr ew.243 i w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew. 251) obr.8 w Brwinowie.

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:36:47 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:36:47               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:36:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 12.2015 w dniu 13.05.2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej (dz. nr ew.85/7), ul. Wiktorskiej (dz. nr ew.116/33) oraz w działce nr ew.116/20 obr.16 w Brwinowie.

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:36:30 przez admin admin         Wyświetlony: 519
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:36:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:36:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 38/2015 z dnia 30.04.2015r. zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV na działkach nr ew.242/1, 242/2 oraz w drodze oznaczonej nr ew.243 i w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.251) obr.8 w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:36:12 przez admin admin         Wyświetlony: 518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:36:12               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:36:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 70/2015 z dnia 30.04.2015r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV na działkach nr ew.242/1, 242/2 oraz w drodze oznaczonej nr ew.243 i w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.251) obr.8 w Brwinowie.

   

   

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654


  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:35:46 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:35:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:35:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o wyniku konkursu "Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat" (180 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:35:26 przez admin admin         Wyświetlony: 526
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:35:26               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:35:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 199)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 9.2015 w dniu 16.04.2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, linii napowietrznej i kablowej nN oraz słupa linii SN+nN w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew.300 obr.16) i w ul. Jesionowej (dz. nr ew. 295 obr.16) w Brwinowie.

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:34:59 przez admin admin         Wyświetlony: 533
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:34:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:35:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

                  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 25.03.2015r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul.Rodzinnej (dz. nr ew. 85/7) w ul. Wiktorskiej (dz. nr     ew. 116/33)  oraz w działce nr ew. 116/20 obr. 16 w Brwinowie.

   

                  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:34:43 przez admin admin         Wyświetlony: 543
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:34:43               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:34:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 31.03.2015r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN-0,4kV na działkach nr ew. 242/1, 242/2 oraz w drodze oznaczonej nr     ew. 243 i w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.251) obr. 8         w Brwinowie.

   

    

           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

       Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:34:26 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:34:26               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:34:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE


  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 25.02.2015r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, linii napowietrznej i kablowej nN oraz słupa linii SN+nN w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 300 obr. 16) i ul. Jesionowej (dz. nr ew. 295 obr. 16 ) w Brwinowie.

   

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.


  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:34:05 przez admin admin         Wyświetlony: 514
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:34:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:34:08
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

   

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 5.2015 w dniu 20.01.2015r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie w szczególności obejmującego: budowę toalety miejskiej, budowę kawiarni letniej z częścią handlową i tarasem, budowę dwóch mostków na stawie po stronie północnej i południowej, budowę pomostów nad stawem, budowie ścieżki edukacyjnej na półwyspie z elementami małej architektury, budowę ogrodzenia fragmentu terenu przeznaczonego na wybieg dla psów, budowę ogrodzeń częściowo w formie murków z gabionów, częściowo z paneli kratowych, budowę placu wodnego dla dzieci, budowę placyku z fontanną i pergolami, budowę drenażu w ramach rewitalizacji stawu, remont miejsca pamięci, wyposażenie w urządzenia siłowni terenowej i placu zabaw oraz 15 miejsc parkingowych i 2 podjazdów technicznych na działkach nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obr.5 w Brwinowie.

   

   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:33:46 przez admin admin         Wyświetlony: 548
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:33:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:33:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 137/14 z dnia 18.12.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew. 251 obr.8) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:33:30 przez admin admin         Wyświetlony: 529
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:33:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:33:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
    Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 3.2015 w dniu 14.01.2015r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Powstańców Warszawy (działka nr ew.251 obr.8) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:32:55 przez admin admin         Wyświetlony: 547
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:32:55               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:32:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 2.2015 w dniu 12.01.2015r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE i DN 63 PE w ul. Otrębuskiej ( dz. nr ew. 108/1, 108/5, 108/10, 108/12, 108/13 obr.21 i dz. nr ew.35/2 obr.18), drogach oznaczonych nr ew. 111 i 273 obr.21, w ul. Niecałej (dz. nr ew. 13 obr.21), ul. Figowej (dz. nr ew.23/2 obr.21) , w drodze oznaczonej nr ew.117 obr.21, w ul. Wiosennej (dz. nr ew.107/3 obr.21 i nr ew.1 obr.18)  w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:31:47 przez admin admin         Wyświetlony: 544
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:31:47               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:31:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 1.2015 w dniu 12.01.2015r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego DN 40 PE w ul. Kępińskiej (dz. nr ew. 254/1 i 246) oraz w działce nr ew.637/3 obr.20 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:31:24 przez admin admin         Wyświetlony: 534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:31:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:31:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 711/14 z dnia 23.12.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie w szczególności obejmującego: budowę toalety miejskiej, budowę kawiarni letniej z częścią handlową i tarasem, budowę dwóch mostków na stawie po stronie północnej i południowej, budowę pomostów nad stawem, budowie ścieżki edukacyjnej na półwyspie z elementami małej architektury, budowę ogrodzenia fragmentu terenu przeznaczonego na wybieg dla psów, budowę ogrodzeń częściowo w formie murków z gabionów, częściowo z paneli kratowych, budowę placu wodnego dla dzieci, budowę placyku z fontanną i pergolami, budowę drenażu w ramach rewitalizacji stawu, remont miejsca pamięci, wyposażenie w urządzenia siłowni terenowej i placu zabaw oraz 15 miejsc parkingowych i 2 podjazdów technicznych na działkach nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:31:09 przez admin admin         Wyświetlony: 518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:31:09               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:31:13
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 141/14 z dnia 23.12.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie w szczególności obejmującego: budowę toalety miejskiej, budowę kawiarni letniej z częścią handlową i tarasem, budowę dwóch mostków na stawie po stronie północnej i południowej, budowę pomostów nad stawem, budowie ścieżki edukacyjnej na półwyspie z elementami małej architektury, budowę ogrodzenia fragmentu terenu przeznaczonego na wybieg dla psów, budowę ogrodzeń częściowo w formie murków z gabionów, częściowo z paneli kratowych, budowę placu wodnego dla dzieci, budowę placyku z fontanną i pergolami, budowę drenażu w ramach rewitalizacji stawu, remont miejsca pamięci, wyposażenie w urządzenia siłowni terenowej i placu zabaw oraz 15 miejsc parkingowych i 2 podjazdów technicznych na działkach nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:30:53 przez admin admin         Wyświetlony: 536
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:30:53               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:30:57
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 8 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak:WPN-I.612.1623.2014. MS z dnia 29.12.2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie w szczególności obejmującego: budowę toalety miejskiej, budowę kawiarni letniej z częścią handlową i tarasem, budowę dwóch mostków na stawie po stronie północnej i południowej, budowę pomostów nad stawem, budowie ścieżki edukacyjnej na półwyspie z elementami małej architektury, budowę ogrodzenia fragmentu terenu przeznaczonego na wybieg dla psów, budowę ogrodzeń częściowo w formie murków z gabionów, częściowo z paneli kratowych, budowę placu wodnego dla dzieci, budowę placyku z fontanną i pergolami, budowę drenażu w ramach rewitalizacji stawu, remont miejsca pamięci, wyposażenie w urządzenia siłowni terenowej i placu zabaw oraz 15 miejsc parkingowych i 2 podjazdów technicznych na działkach nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:30:32 przez admin admin         Wyświetlony: 539
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:30:32               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:30:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 639/14 z dnia 23.12.2014r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie w szczególności obejmującego: budowę toalety miejskiej, budowę kawiarni letniej z częścią handlową i tarasem, budowę dwóch mostków na stawie po stronie północnej i południowej, budowę pomostów nad stawem, budowie ścieżki edukacyjnej na półwyspie z elementami małej architektury, budowę ogrodzenia fragmentu terenu przeznaczonego na wybieg dla psów, budowę ogrodzeń częściowo w formie murków z gabionów, częściowo z paneli kratowych, budowę placu wodnego dla dzieci, budowę placyku z fontanną i pergolami, budowę drenażu w ramach rewitalizacji stawu, remont miejsca pamięci, wyposażenie w urządzenia siłowni terenowej i placu zabaw oraz 15 miejsc parkingowych i 2 podjazdów technicznych na działkach nr ew.31, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:30:19 przez admin admin         Wyświetlony: 540
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:30:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:30:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 05.12.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia  DN 40 PE i DN 63 PE w ul. Otrębuskiej (dz.nr ew. 108/1, 109/5, 108/10, 108/12, 108/13 obr. 21 i dz. nr ew. 35/2 obr. 18),  drogach oznaczonych nr ew.  111 i 273 obr. 21, w ul. Niecałej (dz nr ew. 13 obr. 21), w ul. Figowej (dz. nr ew. 23/2 obr. 21, w drodze oznaczonej nr ew.117 obr.21, w ul. Wiosennej (dz. nr ew. 107/3 obr. 21 i  nr     ew. 1 obr. 18) w Brwinowie.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:30:05 przez admin admin         Wyświetlony: 546
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:30:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:30:12
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 40.2014 w dniu 13.11.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w drodze oznaczonej nr ew.97/6 od sieci wodociągowej w ul. Słowackiego (dz. nr ew. 112/2) obr.8 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:29:49 przez admin admin         Wyświetlony: 519
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:29:49               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:29:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 24.09.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia obejmującej częściowy demontaż oraz  budowę linii kablowych i napowietrznych  15kV i 0,4 kV i budowę kontenerowych stacji transformatorowych w ul. Mickiewicza (dz. nr ew. 154/5 obr. 3, 49/5, 49/1, 49/4, 49/6, 49/2 obr. 8), w ul. Biskupickiej (dz. nr ew. 286/4 obr. 3, 249/1 obr. 8) w działce nr ew. 50/2 obr. 8, w ul. Kościelnej (dz.  nr ew. 17/1 obr. 8),  w drodze – dz. nr ew. 48 obr. 8, w   ul. Żurawiej (dz. nr ew. 55/1 i 20/6  obr. 10), w   ul. Żabiej (dz.nr ew. 36   obr. 10), w ul.Żółwiej (dz. nr ew. 62/5 i 62/3 obr. 10) w działce nr ew. 65  obr. 10 w Brwinowie.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:29:24 przez admin admin         Wyświetlony: 518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:29:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:29:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 38.2014 w dniu 05.11.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 na działce nr ew. 35 obr. 4 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:29:08 przez admin admin         Wyświetlony: 534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:29:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:29:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 21.10.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego DN 40 PE w ul. Kępińskiej  (dz. nr ew. 254/1 i 246) oraz w działce nr ew. 637/3 obr. 20 w Brwinowie.
   
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:23:56 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:23:56               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:24:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
            Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Pana Artura Brennek zostało w dniu 22.10.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie sieci wodociągowej w drodze oznaczonej nr ew. 97/6 od sieci wodociągowej w  ul. Słowackiego (dz. nr ew. 112/2) w obr. 8 w Brwinowie.
   
   
            Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   
   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:23:39 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:23:39               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:23:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 512/14 z dnia 20.10.2014r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 na działce nr ew.35 obr.4 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:23:23 przez admin admin         Wyświetlony: 515
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:23:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:23:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 122/14 z dnia 22.10.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 na działce nr ew.35 obr.4 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:22:54 przez admin admin         Wyświetlony: 530
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:22:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:22:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 36.2014 w dniu 16.09.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości na działkach nr ew. 159/14, 209/2, 230/7 obr.6 oraz dz. nr ew. 248/16, 248/1 obr.8 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów


  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:22:40 przez admin admin         Wyświetlony: 533
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:22:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:22:45
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów


  zawiadamia, że


  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 12.09.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 na działce nr ew. 35 obr. 4 w Brwinowie.

   Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:22:17 przez admin admin         Wyświetlony: 519
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:22:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:22:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Brwinów, dnia 25 września 2014 roku

  OSR. 6220.16.2014

  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235 z poźn. zm) oraz z art. 10 § 1,  art. 49, i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 23 września 2014 roku wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w dniu 24 września 2014 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej, Agrestowej, Morelowej, Aroniowej, Dereniowej, Czereśniowej, Pigwowej i Gruszowej” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137 obręb 11 gm Brwinów.

  Jednocześnie informuję, że w dniu 17 września 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOŚ-II.4240.1129.2014.MT odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  W dniu 12 września 2014 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie opinią sanitarną NZ.712.212014.JZ/213 odstąpił od konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

  W związku z powyższym w terminie 14 dni można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a,
  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14,
  w pokoju nr 12.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:22:00 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:22:00               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:22:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OSR. 6220.12.2014 

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49, oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Brwinów zawiadamia, że w dniu 10 września 2014 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego  na „Budowie kanału sanitarnego wraz z odgałęzieniami
  w ul. Mangolii w Brwinowie” na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 45 obręb 20 Brwinów gm. Brwinów.

   

  W związku z powyższym w terminie 7 dni można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a,
  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14,
  w pokoju nr 12.            

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:21:26 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:21:26               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:21:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 35.2014 w dniu 21.08.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji SN/nN oraz linii kablowej nN w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew.188/3 i 300 obr.16, dz. nr ew. 2 obr.18, dz. nr ew. 1/4 obr.21), w ul. Pedagogicznej (dz. nr ew.204 i 205/4 obr.16), w ul. Wiosennej (dz. nr ew. 230 obr.16), w działce nr ew.243 obr.16 oraz w ul. Nowoprojektowanej (dz. nr ew. 264 obr.16) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:21:12 przez admin admin         Wyświetlony: 539
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:21:12               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:21:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 34.2014 w dniu 21.08.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej w drodze oznaczonej nr ew.225 obr.4, w działce nr ew.4/4 obr.4, w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.1/1 i 1/2 obr.4 i nr ew.2 obr.5, działka nr ew.287 obr.3), w działce nr ew.35 obr.4, w ul. Przejazd (dz. nr ew.37 obr.4 i nr ew.1 obr.5), w ul. Lipowej (dz. nr ew.34/8 obr.4), w ul. Moczydłowskiego (dz. nr ew. 14, 25/1, 25/2 i 36 obr.4), w ul. Żytniej (dz. nr ew.15/5 i 15/13 obr.4), w ul. 11 Listopada (dz. nr ew.97/3 obr.4), w działce nr ew. 3/19 obr.4, w ul. Sochaczewskiej (dz. nr ew. 98/3 obr.4)  i działce nr ew. 3/7 obr.4 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:20:59 przez admin admin         Wyświetlony: 516
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:20:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:21:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 33.2014 w dniu 21.08.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV w ul. Augustowskiej (działki nr ew. 78/2, 78/4 i 78/6 obr.6), w działce nr ew. 93/2 obr.6 oraz w ul. Kryniczanka (dz. nr ew. 171 obr.6) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:20:38 przez admin admin         Wyświetlony: 521
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:20:38               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:20:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 32.2014 w dniu 14.08.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej nr ew.205 od istniejącej sieci w ul. Lilpopa (dz. nr ew.137/7) obr.20 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:20:17 przez admin admin         Wyświetlony: 521
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:20:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:20:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 31.2014 w dniu 12.08.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, kontenerowych stacji  SN/nN oraz linii kablowych nN w ul. Pruszkowskiej (dz. nr ew. 1/8 obr.12), w działce drogowej nr ew.1/7 obr.12 (przedłużenie ul. Biskupickiej), w ul. Grodziskiej (dz. nr ew.45/2 obr.12), w ul. Wilsona (dz. nr ew.192 obr.17), w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 1 obr.17, 15/11, 18/4, 18/3, 125 obr.15, dz. nr ew. 300 obr.16), w działkach nr ew. 2/1, 4/10 obr.17, w ul. Wspólnej (dz. nr ew. 14 obr.15), w działkach nr ew.131/2, 39/1 obr.15, w działce drogowej nr ew.128/2 obr.15, w ul. Peronowej (dz. nr ew.19 obr.15), w ul. Gdańskiej (dz. nr ew. 33/1 obr.15), w działce drogowej nr ew. 127 obr.15 oraz w ul. Granicznej (dz. nr ew.124/1 obr.15 i 1/4 obr.16) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:19:49 przez admin admin         Wyświetlony: 518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:19:49               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:19:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się
   

  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 49/14 z dnia 23.07.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej w drodze oznaczonej nr ew.225 obr.4, w działce nr ew.4/4 obr.4, w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.1/1 i 1/2 obr.4 i nr ew.2 obr.5, działka nr ew.287 obr.3), w działce nr ew.35 obr.4, w ul. Przejazd (dz. nr ew.37 obr.4 i nr ew.1 obr.5), w ul. Lipowej (dz. nr ew.34/8 obr.4), w ul. Moczydłowskiego (dz. nr ew. 14, 25/1, 25/2 i 36 obr.4), w ul. Żytniej (dz. nr ew.15/5 i 15/13 obr.4), w ul. 11 Listopada (dz. nr ew.97/3 obr.4), w działce nr ew. 3/19 obr.4, w ul. Sochaczewskiej (dz. nr ew. 98/3 obr.4)  i działce nr ew. 3/7 obr.4 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:19:33 przez admin admin         Wyświetlony: 522
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:19:33               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:19:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 53/14 z dnia 25.07.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV w ul. Augustowskiej (działki nr ew.78/2, 78/4 i 78/6 obr.6), w działce nr ew. 93/2 obr.6 oraz w ul. Kryniczanka (działka nr ew.171 obr.6) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:19:18 przez admin admin         Wyświetlony: 516
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:19:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:19:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 351/14 z dnia 21.07.2014r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej w drodze oznaczonej nr ew.225 obr.4, w działce nr ew.4/4 obr.4, w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.1/1 i 1/2 obr.4 i nr ew.2 obr.5, działka nr ew.287 obr.3), w działce nr ew.35 obr.4, w ul. Przejazd (dz. nr ew.37 obr.4 i nr ew.1 obr.5), w ul. Lipowej (dz. nr ew.34/8 obr.4), w ul. Moczydłowskiego (dz. nr ew. 14, 25/1, 25/2 i 36 obr.4), w ul. Żytniej (dz. nr ew.15/5 i 15/13 obr.4), w ul. 11 Listopada (dz. nr ew.97/3 obr.4), w działce nr ew. 3/19 obr.4, w ul. Sochaczewskiej (dz. nr ew. 98/3 obr.4)  i działce nr ew. 3/7 obr.4 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:19:03 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:19:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:19:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 28.2014 w dniu 15.07.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew.13/1 i 13/2 obr.10 w Brwinowie przy ul. Żurawiej.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:18:37 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:18:37               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:18:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 89/14 z dnia 23.07.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej w drodze oznaczonej nr ew.225 obr.4, w działce nr ew.4/4 obr.4, w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.1/1 i 1/2 obr.4 i nr ew.2 obr.5, działka nr ew.287 obr.3), w działce nr ew.35 obr.4, w ul. Przejazd (dz. nr ew.37 obr.4 i nr ew.1 obr.5), w ul. Lipowej (dz. nr ew.34/8 obr.4), w ul. Moczydłowskiego (dz. nr ew. 14, 25/1, 25/2 i 36 obr.4), w ul. Żytniej (dz. nr ew.15/5 i 15/13 obr.4), w ul. 11 Listopada (dz. nr ew.97/3 obr.4), w działce nr ew. 3/19 obr.4, w ul. Sochaczewskiej (dz. nr ew. 98/3 obr.4)  i działce nr ew. 3/7 obr.4 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:18:21 przez admin admin         Wyświetlony: 515
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:18:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:18:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 47/14 z dnia 09.07.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, kontenerowych stacji  SN/nN oraz linii kablowych nN w ul. Pruszkowskiej (dz. nr ew. 1/8 obr.12), w działce drogowej nr ew.1/7 obr.12 (przedłużenie ul. Biskupickiej), w ul. Grodziskiej (dz. nr ew.45/2 obr.12), w ul. Wilsona (dz. nr ew.192 obr.17), w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 1 obr.17, 15/11, 18/4, 18/3, 125 obr.15, dz. nr ew. 300 obr.16), w działkach nr ew. 2/1, 4/10 obr.17, w ul. Wspólnej (dz. nr ew. 14 obr.15), w działkach nr ew.131/2, 39/1 obr.15, w działce drogowej nr ew.128/2 obr.15, w ul. Peronowej (dz. nr ew.19 obr.15), w ul. Gdańskiej (dz. nr ew. 33/1 obr.15), w działce drogowej nr ew. 127 obr.15 oraz w ul. Granicznej (dz. nr ew.124/1 obr.15 i 1/4 obr.16) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:18:03 przez admin admin         Wyświetlony: 540
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:18:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:18:08
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 84/14 z dnia 09.07.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN-15 kV, kontenerowych stacji  SN/nN oraz linii kablowych nN w ul. Pruszkowskiej (dz. nr ew. 1/8 obr.12), w działce drogowej nr ew.1/7 obr.12 (przedłużenie ul. Biskupickiej), w ul. Grodziskiej (dz. nr ew.45/2 obr.12), w ul. Wilsona (dz. nr ew.192 obr.17), w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 1 obr.17, 15/11, 18/4, 18/3, 125 obr.15, dz. nr ew. 300 obr.16), w działkach nr ew. 2/1, 4/10 obr.17, w ul. Wspólnej (dz. nr ew. 14 obr.15), w działkach nr ew.131/2, 39/1 obr.15, w działce drogowej nr ew.128/2 obr.15, w ul. Peronowej (dz. nr ew.19 obr.15), w ul. Gdańskiej (dz. nr ew. 33/1 obr.15), w działce drogowej nr ew. 127 obr.15 oraz w ul. Granicznej (dz. nr ew.124/1 obr.15 i 1/4 obr.16) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:17:48 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:17:48               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:17:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 28.2014 w dniu 15.07.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew.13/1 i 13/2 obr.10 w Brwinowie przy ul. Żurawiej.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:17:30 przez admin admin         Wyświetlony: 515
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:17:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:17:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy      ul. Garbarskiej 21A zostało w dniu 01.07.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej           SN-15kV  w ul. Augustowskiej (działki  nr ew. 78/2, 78/4 i 78/6 obr.6), w działce nr ew. 93/2 obr. 6 oraz w ul. Kryniczanka (dz. nr ew. 171 obr. 6)    w Brwinowie.
   
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:17:16 przez admin admin         Wyświetlony: 520
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:17:16               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:17:20
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 27.2014 w dniu 02.07.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew.3/6, 3/7, 3/8 i 97/18 obr.4 w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:17:03 przez admin admin         Wyświetlony: 546
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:17:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:17:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 26.2014 w dniu 25.06.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.1/2 obr.4) oraz w drogach oznaczonych nr ew.2/12 i 225 obr.4 w Brwinowie.
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:16:40 przez admin admin         Wyświetlony: 535
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:16:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:16:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 04.06.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV oraz  stacji transformatorowej w drodze oznaczonej nr ew. 225 obr. 4,  w działce nr ew. 4/4 obr. 4, w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew. 1/1 i 1/2 obr. 4 i nr ew. 2 obr. 5),    w działce nr ew. 35 obr. 4, w ul. Przejazd   (dz. nr ew. 37 obr. 4 i nr ew. 1 obr. 5), w ul. Lipowej (dz. nr ew. 34/8 obr. 4),       w  ul. Moczydłowskiego (dz. nr ew. 14, 25/1, 25/2 i 36 obr. 4), w ul. Żytniej (dz. nr ew. 15/5 i 15/13 obr. 4) w ul. 11 Listopada (dz. nr ew. 97/3 obr. 4)     w działce nr ew. 3/19 obr. 4, w ul. Sochaczewskiej (dz. nr ew. 98/3 obr. 4)       i   w działce nr ew. 3/7 obr. 4   w Brwinowie.
   
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:16:18 przez admin admin         Wyświetlony: 525
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:16:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:16:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WZMiUW.W/IGM-0231.126/14 z dnia 27.06.2014r. Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew. 3/6, 3/7, 3/8 i 97/18 obr.4 w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:15:01 przez admin admin         Wyświetlony: 535
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:15:01               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:15:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 44/14 z dnia 24.06.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew. 13/1 i 13/2 obr.10 w Brwinowie przy ul. Żurawiej.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:14:41 przez admin admin         Wyświetlony: 529
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:14:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:14:45
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 25.2014 w dniu 25.06.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego DN 40/90 PE w ul. Sportowej (dz. nr ew.2/5, 2/9, 2/7, 2/11 obr.14 i dz. nr ew.73/1, 73/2, 73/6, 73/3, 73/5, 73/13 obr.13), ul. Słonecznej (dz. nr ew. 113/12 obr.14 i dz. nr ew. ew.60/5 i 60/6 obr.13) w ul. Żwirowej (dz. nr ew.238/4 obr.14 i dz. nr ew.72/9 obr.13) oraz w ul. Piotrkowskiej (dz. nr ew.118/1, 118/2, 118/3, 118/4 obr.13) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:14:24 przez admin admin         Wyświetlony: 515
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:14:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:14:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

    Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.) 

  zawiadamia się

   iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 45/14 z dnia 24.06.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew. 3/6, 3/7, 3/8 i 97/18 obr.4 w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
   Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:13:58 przez admin admin         Wyświetlony: 527
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:13:58               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:14:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 12.06.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 205 od istniejącej sieci w ul. Lilpopa  (dz.nr ew. 137/7) obr. 20 w Brwinowie.
   
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:13:35 przez admin admin         Wyświetlony: 531
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:13:35               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:13:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 24.2014 w dniu 17.06.2014r. o lokalizacji inwestycji sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Sportowej (dz. nr ew.9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 16/2 obr.12) od istniejącego gazociągu w ul. Grodziskiej (dz. nr ew.45/1 i 45/2 obr.12) oraz ul. Przejazd (dz. nr ew.1 obr.5 i dz. nr ew. 37 obr.4) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:13:23 przez admin admin         Wyświetlony: 520
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:13:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:13:26
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 16.06.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji SN/nN oraz linii kablowej nN w  ul. Pszczelińskiej (dz.nr ew. 188/3 i 300 obr. 16, dz. nr ew. 2       obr. 18, dz. nr ew. 1/4 obr. 21) w ul. Pedagogicznej (dz. nr ew. 204 i 205/4 obr. 16)  w ul. Wiosennej (dz. nr ew. 230 obr. 16)  w działce nr ew. 243 obr. 16 oraz w  ul. Nowoprojektowanej (dz. nr ew.264 obr.16)  w Brwinowie.
   
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:13:00 przez admin admin         Wyświetlony: 543
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:13:00               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:13:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak: WZMiUW. W/IGM-0231.108/14 z dnia 11.06.2014r. Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 2 obr.18 oraz dz. nr ew.299/27 i 300 obr.16) w Brwinowie oraz w ul. Torfowej (dz. nr ew.54/1) i w działce nr ew.1121 we wsi Otrębusy gm. Brwinów.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:12:46 przez admin admin         Wyświetlony: 515
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:12:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:12:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 4.06.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN-15kV, kontenerowych stacji SN/nN oraz linii kablowych nN w ul.Pruszkowskiej (dz. nr ew. 1/8 obr. 12), w działce drogowej nr ew. 1/7   obr. 12 (przedłużenie ul. Biskupieckiej),  w ul. Grodziskiej (dz. nr ew. 45/2 obr. 12), w ul.Wilsona (dz. nr ew. 192 obr. 17), w ul. Pszczelińskiej (dz.nr ew. 1 obr. 17, 15/11, 18/4, 18/3, 125 obr. 15,  dz. nr ew. 300 obr. 16) w działkach  nr ew. 2/1, 4/10 obr. 17, w     ul. Wspólnej (dz. nr ew.14 obr.15), w działkach nr ew. 131/2, 39/1 obr. 15, w działce drogowej nr ew. 128/2  obr. 15, w ul. Peronowej (dz. nr ew.19 obr. 15), w   ul. Gdańskiej (dz. nr ew. 33/1 obr. 15),  w działce drogowej nr ew. 127 obr. 15 oraz w ul. Granicznej (dz. nr ew. 124/1 obr. 15  i  1/4 obr. 16)  w Brwinowie.
   
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:12:32 przez admin admin         Wyświetlony: 522
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:12:32               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:12:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 10.06.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew. 3/6, 3/7, 3/8 i 97/18 obr. 4 w Brwinowie przy        ul. Sochaczewskiej.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:12:18 przez admin admin         Wyświetlony: 526
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:12:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:12:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 67/14 z dnia 04.06.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego DN 40/90 PE w ul. Sportowej (dz. nr ew.2/5, 2/9, 2/7, 2/11 obr.14 i dz. nr ew.73/1, 73/2, 73/6, 73/3, 73/5, 73/13 obr.13), ul. Słonecznej (dz. nr ew. 113/12 obr.14 i dz. nr ew. ew.60/5 i 60/6 obr.13) w ul. Żwirowej (dz. nr ew.238/4 obr.14 i dz. nr ew.72/9 obr.13) oraz w ul. Piotrowskiej (dz. nr ew.118/1, 118/2, 118/3, 118/4 obr.13) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:11:54 przez admin admin         Wyświetlony: 528
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:11:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:12:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się
   

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 64/14 z dnia 04.06.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.1/2 obr.4) oraz w działkach nr ew.2/12 i 225 obr.4 w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:10:46 przez admin admin         Wyświetlony: 518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:10:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:10:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 60/14 z dnia 30.05.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Sportowej (dz. nr ew.9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 16/2 obr.12) od istniejącego gazociągu w ul. Grodziskiej (dz. nr ew.45/1 i 45/2 obr.12)  oraz  ul. Przejazd (dz. nr ew.1 obr.5 i dz. nr ew. 37 obr.4) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:10:32 przez admin admin         Wyświetlony: 545
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:10:32               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:10:36
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE
   

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 21.05.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach nr ew. 13/1 i 13/2 obr. 10 w Brwinowie przy          ul. Żurawiej.
      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:10:18 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:10:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:10:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  PGE Dystrybucja S.A.  ul. Garbarska 21A, 20-3240 Lublin zostało w dniu 30.04.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN w               ul. Pszczelińskiej (dz. nr ew. 2 obr. 18 oraz dz. nr ew. 299/27 i 300 obr. 16) w Brwinowie oraz w ul. Torfowej (dz. nr ew. 54/1) i w działce nr ew. 1121 we wsi Otrębusy gm.Brwinów.
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:10:04 przez admin admin         Wyświetlony: 517
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:10:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:10:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 17.2014 w dniu 15.05.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej, linii energetycznej kablowej SN oraz linii energetycznej kablowej nN w ul. Powstańców Warszawy (działki nr ew. 1 obr.9, nr ew.135 obr.10, nr ew.2 obr.11) oraz działce nr ew. 67 obr.9 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:09:51 przez admin admin         Wyświetlony: 520
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:09:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:09:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek Państwa Marty i Mariusza Błasiak zostało w dniu 08.05.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew. 1/2 obr. 4) oraz w drogach oznaczonych nr ew. 2/12 i 225 obr. 4 w Brwinowie.
   
         Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:09:37 przez admin admin         Wyświetlony: 539
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:09:37               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:09:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 07.04.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego DN 40/90 PE w ul. Sportowej (dz.nr ew. 2/5, 2/9, 2/7, 2/11 obr. 14 i dz. nr           ew. 73/1, 73/2, 73/6, 73/3, 73/5, 73/13 obr. 13),  ul. Słonecznej (dz.nr  ew.  113/12 obr. 14 i  dz nr ew. 60/5 i 60/6 obr. 13), w         ul. Żwirowej (dz. nr ew. 238/4 obr.14 i dz. nr ew.72/9, obr. 13) oraz w ul. Piotrowskiej (dz. nr ew. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4       obr. 13) w Brwinowie.
   
   
   
  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:09:15 przez admin admin         Wyświetlony: 532
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:09:15               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:09:19
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE
   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 15.2014 w dniu 24.04.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Łomżyńskiej (dz. nr ew.46/30 i 46/34 obr.6) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-07 09:09:01 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 09:09:01               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-07 09:09:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 53/14 z dnia 23.04.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej, linii energetycznej kablowej SN oraz linii energetycznej kablowej nN w ul. Powstańców Warszawy (działki nr ew. 1 obr.9, nr ew.135 obr.10, nr ew.2 obr.11) oraz działce nr ew. 67 obr.9 w Brwinowie.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 23:28:06 przez admin admin         Wyświetlony: 531
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 23:28:06               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 23:28:10
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 03.04.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie   sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Sportowej (dz.nr ew. 9/1, 9/2 9/3, 9/5, 9/6, 16/2     obr. 12) od istniejącego gazociągu w ul. Grodziskiej (dz. nr        ew. 45/1 i 45/2 obr. 12) oraz w ul. Przejazd ( dz. nr ew. 1 obr. 5 i dz. nr ew. 37 obr. 4) w Brwinowie.
   
    Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 23:27:48 przez admin admin         Wyświetlony: 520
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 23:27:48               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 23:27:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 12.2014 w dniu 02.04.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w ul. Borkowej (działka nr ew. 195/1, 195/8, 195/3, 195/6 i 195/5 obr.21, dz. nr ew.190 obr.17, dz. nr ew.48 obr.19), gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w ul. Różanej (dz. nr ew.109/1, 109/2, 109/3 i 109/4 obr.17), oraz odejścia w ul. Konopnickiej (dz. nr ew. 193/3 obr.17), w ul. Poprzecznej (dz. nr ew.192/1, 192/8 obr.21) i ul. Kępińskiej (dz. nr ew.191/1 obr.17, nr ew.2 obr.19, nr ew. 244 obr.21) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 23:27:29 przez admin admin         Wyświetlony: 526
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 23:27:29               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 23:27:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 13.2014 w dniu 03.04.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w działkach drogowych oznaczonych nr ew. 256/5, 257/1 i 258/3 obr.16 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 23:27:08 przez admin admin         Wyświetlony: 530
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 23:27:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 23:27:14
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul.Garbarska 21A zostało w dniu 18.03.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, linii energetycznej kablowej SN oraz linii energetycznej kablowej nN w ul. Powstańców Warszawy (działki  nr ew. 1 obr. 9, nr ew. 135 obr. 10, nr ew. 2 obr. 11)  oraz na działce nr ew. 67 obr. 9 w Brwinowie.
   
   Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:08:09 przez admin admin         Wyświetlony: 539
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:08:09               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:08:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak:I-1-6331-73-14-720-HR-MZDW z dnia 18.02.2014r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki spacerowo-edukacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką na działkach nr ew.: 10/1, 10/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/4 i 30 obr.1 oraz na działkach nr ew.: 1/2 , 58/6 i 58/16 obr.6 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:07:51 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:07:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:07:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E


  Burmistrza Gminy Brwinów o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu 
  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  
  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

         Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)  
  w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwał Rady  Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, zmieniającego Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinów obejmującego jednostkę administracyjną – miasto Brwinów (z wyłączeniem terenów objętych odrębnymi planami  miejscowymi)”  wraz  z  prognozą  oddziaływania na  środowisko,  w okresie  od  7  kwietnia  do  9  maja  2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w pokoju nr 206 na II piętrze, w godzinach pracy Urzędu.


  Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2014r.


  Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 28 kwietnia 2014r.w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.
   
  Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1
  i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.),ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w okresie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.


               Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 206
  w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:07:29 przez admin admin         Wyświetlony: 522
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:07:29               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:07:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 8.2014 w dniu 19.03.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ścieżki spacerowo-edukacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką na działkach nr ew.: 10/1, 10/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/4 i 30 obr.1 oraz na działkach nr ew.: 1/2 , 58/6 i 58/16 obr.6 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:04:41 przez admin admin         Wyświetlony: 522
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:04:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:04:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E

   
   Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 Oddział w Warszawie zostało w dniu 3.03.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia DN 90 PE w ul. Lilpopa (dz.nr ew. 137/7 obr. 20) od istniejącej sieci w ul. Obwodnica (dz. nr ew. 1/5 i 1/6 obr. 20)  w Brwinowie.

   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:04:11 przez admin admin         Wyświetlony: 518
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:04:11               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:04:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E 

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
   na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 Oddział w Warszawie zostało w dniu 3.03.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w ul. Kryniczanka (dz.nr ew. 171   obr. 6) w Brwinowie.

   

   
  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:03:48 przez admin admin         Wyświetlony: 546
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:03:48               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:03:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E 

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 12.02.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie   gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w ul. Borkowej (dz.nr ew. 195/1, 195/8, 195/3, 195/6 i 195/5 obr. 21, dz. nr ew. 190 obr. 17, dz. nr ew. 48 obr. 19),  gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w ul. Różanej (dz. nr ew. 109/1, 109/2, 109/3 i 109/4 obr. 17), oraz odejścia w ul. Konopnickiej    (dz. nr ew. 193/3 obr. 17), w ul. Poprzecznej (dz. nr ew. 192/1, 192/8 obr. 21) i ul. Kępińskiej (dz. nr ew. 191/1 obr. 17, nr ew.2 obr. 19 nr ew. 244 obr. 21)  w Brwinowie.
   
   
   
  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 22:03:26 przez admin admin         Wyświetlony: 547
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 22:03:26               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 22:03:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek   Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 05.02.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w działkach drogowych oznaczonych nr ew. 256/5, 257/1 i 258/3  obr. 16  w Brwinowie.
   
   
  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:56:28 przez admin admin         Wyświetlony: 527
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:56:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:56:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie znak:I-1-6331-73-14-720-HR-MZDW z dnia 18.02.2014r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki spacerowo-edukacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką na działkach nr ew.: 10/1, 10/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/4 i 30 obr.1 oraz na działkach nr ew.: 1/2 , 58/6 i 58/16 obr.6 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:55:51 przez admin admin         Wyświetlony: 523
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:55:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:55:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 4.2014 w dniu 13.02.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w drodze oznaczonej dz. nr ew. 101/1 obr.10 w Brwinowie.
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:54:41 przez admin admin         Wyświetlony: 523
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:54:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:54:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 12/2014 z dnia 10.02.2014r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki spacerowo-edukacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką na działkach nr ew.: 10/1, 10/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/4 i 30 obr.1 oraz na działkach nr ew.: 1/2 , 58/6 i 58/16 obr.6 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:54:19 przez admin admin         Wyświetlony: 524
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:54:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:54:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 18/2014 z dnia 05.02.2014r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Piłsudskiego (działka nr ew. 287 obr.3 i działka nr ew.1/2 obr.4) od istniejącego gazociągu w ul. Żytniej (działka nr ew. 15/14 obr.4) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:53:49 przez admin admin         Wyświetlony: 522
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:53:49               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:53:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E 

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 35/2014 z dnia 31.01.2014r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Piłsudskiego (działka nr ew. 287 obr.3 i działka nr ew.1/2 obr.4) od istniejącego gazociągu w ul. Żytniej (działka nr ew. 15/14 obr.4) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654 
   


  Burmistrz Gminy Brwinów

          Arkadiusz Kosiński       

   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:53:27 przez admin admin         Wyświetlony: 549
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:53:27               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:53:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E  

   
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 07.01.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka  gazociągu średniego ciśnienia w drodze oznaczonej dz. nr ew. 101/1 obr. 10 w Brwinowie


  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:52:58 przez admin admin         Wyświetlony: 537
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:52:58               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:53:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 09.01.2014r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki spacerowo-edukacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Glinianej z ul.Biskupiecką na działkach nr ew. 10/1, 10/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/4 i 30 obr. 1 oraz na działkach nr ew. 1/2, 58/6 i 58/16 obr. 6    w Brwinowie.
   
   Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:52:35 przez admin admin         Wyświetlony: 541
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:52:35               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:52:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   

  iż została wydana decyzja Nr 33.2013 w dniu 31.12.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w działkach drogowych oznaczonych nr ew.9/1 i 9/4 obr.13 od istniejącego gazociągu na działce nr ew.7 obr.13 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:50:28 przez admin admin         Wyświetlony: 538
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:50:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:50:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)


  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 31.2013 w dniu 16.12.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Szopena (część działki nr ew.98/2 obr.3) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12:00 – 18:00, wt. – czw. w godz. 8:00 – 16:00, piąt. w godz. 8:00 – 14:00.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:49:34 przez admin admin         Wyświetlony: 520
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:49:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:49:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 30.2013 w dniu 12.12.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE na działce nr ew.190, 191/1 obr.17 i 195/5, 244 obr.21 w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12:00 – 18:00, wt. – czw. w godz. 8:00 – 16:00, piąt. w godz. 8:00 – 14:00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-06 21:49:11 przez admin admin         Wyświetlony: 533
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-06 21:49:11               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:49:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

  na wniosek  Pana Krzysztofa Żmijewskiego „GAZ” Sp. z o.o. w Błoniu działającego w imieniu Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 18.11.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka  gazociągu średniego ciśnienia w ul. Piłsudskiego (dz. nr ew.287 obr. 3 i dz. nr     ew. 1/2 obr. 4) od istniejącego gazociągu w ul. Żytniej     (dz. nr ew. 15/14 obr. 4) w Brwinowie.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2013-12-02 16:32:43 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 572
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-02 16:32:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:46:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

  zawiadamia, że

   

  na wniosek  Pana Krzysztofa Żmijewskiego „GAZ” Sp. z o.o. w Błoniu, działającego w imieniu Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14 zostało w dniu 18.11.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka  gazociągu średniego ciśnienia w działkach drogowych oznaczonych nr ew. 9/1 i 9/4 obr 13 od istniejącego gazociągu na działce  nr ew. 7  obr. 13 w Brwinowie.


  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2013-12-02 16:30:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 582
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-02 16:31:06               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:46:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

   

   Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   

   zawiadamia, że

   

   na wniosek Pana Macieja Kowalskiego „OLGAZ” Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie zostało w dniu 13.11.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø90 PE na dz. nr ew. 190, 191/1 obr. 17 i 195/5, 244 obr.21 w Brwinowie.

   

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2013-11-21 15:05:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 637
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-21 15:08:04               Historia zmian [3]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

   

   Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

   zawiadamia, że

   na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.. z siedzibą
  w Warszawie zostało w dniu 18.11.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Szopena (część dz. nr ew. 98/2 obr.03) w Brwinowie.

   

   Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2013-11-21 15:06:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 625
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-21 15:06:48               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:47:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 26.2013 w dniu 06.11.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN oraz stacji transformatorowej STS 20/400 w ul. Pruszkowskiej (działki nr ew. 63/2, 231/2 i 232/2 obr.16) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-07 13:28:10 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 691
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-07 13:28:10               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   
  zawiadamia się
   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 499/2013 z dnia 18.10.2013r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii energetycznej kablowej SN oraz stacji transformatorowej STS 20/400 w ul. Pruszkowskiej (działki nr ew. 63/2, 231/2 i 232/2 obr.16) w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-06 13:59:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 710
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-06 13:59:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-06 21:47:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
            Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Pana Łukasza Orzechowskiego „ELEKTRYK-PL ML” Sp. z o.o. Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Lublinie  zostało w dniu 9.08.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN oraz stacji transformatorowej STS 20/400 w ul. Pruszkowskiej (działki  nr ew. 63/2, 231/2 i 232/2 obr. 16)   w Brwinowie.
   
   
            Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   
   
   

  Dodany 2013-09-02 16:18:04 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 948
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-02 16:18:58               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E  
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 21.2013 w dniu 10.07.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE w ul. Źródlanej (działka nr ew.313/7 i 314/10) we wsi Kannie, gmina Brwinów.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-10 15:41:07 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1146
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-10 15:41:07               Historia zmian
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Pana Sławomira Trąd, Pana Kamila Kowalczyk i Pani Krystyny Stańczyk zostało w dniu 14.06.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce oznaczonej  nr ew. 637/3 oraz w              ul. Kępińskiej (działki nr ew. 246 i 254/1) obr. 20 w Brwinowie.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   
   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-26 14:18:24 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1226
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-26 14:18:24               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 19.2013 w dniu 17.06.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Brwinowie (działka nr ew.44 obr.5), w szczególności obejmującej:
  - budowę  ujęcia  wód  kanalizacji deszczowej ( studzienka  wlotowa i  dok wylotowy z zamknięciami głównymi, klapami zwrotnymi i awaryjnymi, osadnikiem i  separatorem substancji ropopochodnych, rurociągiem, kratami na wlocie i wylocie),
  - budowę zrzutu wód ze stawu (dok wlotowy i studzienka wylotowa z  klapami zwrotnymi i zamkniętymi awaryjnymi, rurociągiem oraz kratą),
  - wykonanie pompowni zamkniętego obiegu wody (wodotrysk, kaskada itd.) wraz z ujęciem ze stawu oraz rurociągami zasilającymi urządzenia,
  - wykonanie zasilania pompowni – linia energetyczna nN,
  - budowa mostka drewnianego – element zagospodarowania czaszy stawu.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-20 10:07:38 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1258
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-20 10:07:38               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 17.2013 w dniu 29.05.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa podstacji trakcyjnej Brwinów" na działce nr ew. 1/3 obr.12 w Brwinowie, obejmującej:
   - budowę zewnętrznych stanowisk transformatorów prostownikowych,
   - budowę oświetlenia terenu podstacji trakcyjnej,
   - budowę kabli i urządzeń elektroenergetycznych na terenie podstacji,
   - budowę  linii  zasilających  podstacje  trakcyjną,  kabli  powrotnych i linii
       potrzeb  nietrakcyjnych 15 kV(LPN).
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

   
   
   
   
   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-06 11:55:32 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1337
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-06 11:55:32               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 16.2013 w dniu 29.05.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w drodze oznaczonej nr ew. 31/7 od istniejącego gazociągu w ul. Biskupickiej (działka nr ew. 10/2) obr. 1 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-06 11:54:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1339
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-06 11:54:12               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 236/2013 z dnia 27.05.2013r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Brwinowie (działka nr ew.44 obr.5), w szczególności obejmującej:
  - budowę  ujęcia  wód  kanalizacji deszczowej ( studzienka  wlotowa i  dok wylotowy z zamknięciami głównymi, klapami zwrotnymi i awaryjnymi, osadnikiem i  separatorem substancji ropopochodnych, rurociągiem, kratami na wlocie i wylocie),
  - budowę zrzutu wód ze stawu (dok wlotowy i studzienka wylotowa z  klapami zwrotnymi i zamkniętymi awaryjnymi, rurociągiem oraz kratą),
  - wykonanie pompowni zamkniętego obiegu wody (wodotrysk, kaskada itd.) wraz z ujęciem ze stawu oraz rurociągami zasilającymi urządzenia,
  - wykonanie zasilania pompowni – linia energetyczna nN,
  - budowa mostka drewnianego – element zagospodarowania czaszy stawu.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-03 17:22:52 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1347
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-03 17:22:52               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   
  zawiadamia się
   

  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 30/2013 z dnia 27.05.2013r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Brwinowie (działka nr ew.44 obr.5), w szczególności obejmującej:
  - budowę  ujęcia  wód  kanalizacji deszczowej ( studzienka  wlotowa i  dok wylotowy z zamknięciami głównymi, klapami zwrotnymi i awaryjnymi, osadnikiem i  separatorem substancji ropopochodnych, rurociągiem, kratami na wlocie i wylocie),
  - budowę zrzutu wód ze stawu (dok wlotowy i studzienka wylotowa z  klapami zwrotnymi i zamkniętymi awaryjnymi, rurociągiem oraz kratą),
  - wykonanie pompowni zamkniętego obiegu wody (wodotrysk, kaskada itd.) wraz z ujęciem ze stawu oraz rurociągami zasilającymi urządzenia,
  - wykonanie zasilania pompowni – linia energetyczna nN,
  - budowa mostka drewnianego – element zagospodarowania czaszy stawu.

   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
   Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-03 17:21:22 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1348
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-03 17:21:22               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

    
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 29/2013 z dnia 27.05.2013r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze oznaczonej nr ew.93/5 oraz w działkach nr ew. 94/2 i 95/2 obr.10 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-03 17:17:44 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1344
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-03 17:17:44               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 12.2013 w dniu 15.05.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, linii energetycznej kablowej nN oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 299/21, 299/10, 299/12, 299/22, 299/13, 299/23, 299/16 oraz 299/20 obr.16 w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
                
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-15 11:36:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1451
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-15 11:36:58               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 11.2013 w dniu 15.05.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w działkach nr ew.28/1 i 28/3 obr.1, w ul. Błońskiej (dz. nr ew.362/2, 362/3 i 404 obr.3), w ul. Czubińskiej (dz. nr ew.25 obr.3), w ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/2 i 34/4 obr.3), w ul. Jasnej (dz. nr ew.94/1 i 94/2 obr.3), w ul. Konspiracji (dz. nr ew.109 obr.3), w ul. F. Chopina (dz. nr ew.43/1 i 43/2 obr.3), w ul. Żukowskiej (dz. nr ew.82/2 i 82/4 obr.3 oraz w drodze wojewódzkiej nr 720 – ul. Biskupicka (dz. nr ew.1/2 obr.6 i 286/4 obr.3) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   
                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-15 11:35:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1454
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-15 11:35:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 9.2013 w dniu 30.04.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie kontenerowej stacji SN/nN, kablowej linii energetycznej SN-15kV oraz linii energetycznej kablowej napowietrznej nN-0,4 kV na działkach w obrębie 3 nr ew.34/4 (ul. Kampinoska), nr ew.287 (ul. Piłsudskiego) oraz na działkach w obrębie 4 nr ew.1/2 i 225 (ul. Piłsudskiego) i na działce nr ew.4/4 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2013-05-13 13:12:51 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1460
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-13 13:13:08               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
            Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek  Pana Marcina Guzendy TORPROJEKT Sp. z o.o. w Warszawie,  działającego jako pełnomocnik PKP Energetyka S.A. w Warszawie ul. Hoża 63/67 zostało w dniu 03.04.2013 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa podstacji trakcyjnej Brwinów”  na działce  nr ew. 1/3 obr.12 w Brwinowie,  obejmującej:
  -  budowę zewnętrznych stanowisk transformatorów prostownikowych,
  -  budowę oświetlenia terenu podstacji trakcyjnej,
  -  budowę kabli i urządzeń elektroenergetycznych na terenie podstacji,
  - budowę linii zasilających podstację trakcyjną, kabli powrotnych i linii potrzeb nieatrakcyjnych 15  kV ( LPN).
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-05-02 11:50:34 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1513
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-02 11:50:34               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 7.2013 w dniu 26.04.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej w ul. Żwirowej (działka nr ew.74 obr.13) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-30 10:10:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1532
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-30 10:10:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 22.04.2013r. znak: PP-6331-294-13-720-KZ-MZDW Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii energetycznej kablowej SN 15 kV, linii energetycznej kablowej nN oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 299/21, 299/10, 299/12, 299/22, 299/13, 299/23, 299/16 oraz 299/20 obr.16 w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   

   Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-25 14:17:42 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1551
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-25 14:17:42               Historia zmian
  O B W I E S Z C Z E N I EWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek  Pana Jacka Szmagaja  działającego jako pełnomocnik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 03.04.2013 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Brwinowie (działka nr ew. 44 obr. 5),  w szczególności obejmującej:
  -  budowę ujęcia wód kanalizacji deszczowej ( studzienka wlotowa i dok wylotowy z zamknięciami    głównymi, klapami zwrotnymi i awaryjnymi, osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, rurociągiem, kratami na wlocie i wylocie),
  - budowę zrzutu wód ze stawu (dok wlotowy i studzienka wylotowa z klapami zwrotnymi i zamkniętymi awaryjnymi, rurociągiem oraz kratą),
  -  wykonanie pompowni zamkniętego obiegu wody (wodotrysk, kaskada itp.) wraz z ujęciem ze stawu oraz rurociągami zasilającymi urządzenia,
  -  wykonanie zasilania pompowni –linia energetyczna nN,
  -  budowa mostka drewnianego – element zagospodarowania czaszy stawu.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński
   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-23 15:25:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1565
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-23 15:25:30               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 51/2013 z dnia 10.04.2013r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy kontenerowej stacji SN/nN, kablowej linii energetycznej SN-15kV oraz linii energetycznej kablowej napowietrznej nN-0,4 kV na działkach w obrębie 3 nr ew.34/4 (ul. Kampinoska), nr ew.287 (ul. Piłsudskiego) oraz na działkach w obrębie 4 nr ew.1/2 i 225 (ul. Piłsudskiego) i na działce nr ew.4/4 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-16 12:27:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1596
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-16 12:27:31               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 52/13 z dnia 10.04.2013r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w działkach nr ew.28/1 i 28/3 obr.1, w ul. Błońskiej (dz. nr ew.362/2, 362/3 i 404 obr.3), w ul. Czubińskiej (dz. nr ew.25 obr.3), w ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/2 i 34/4 obr.3), w ul. Jasnej (dz. nr ew.94/1 i 94/2 obr.3), w ul. Konspiracji (dz. nr ew.109 obr.3), w ul. F. Chopina (dz. nr ew.43/1 i 43/2 obr.3), w ul. Żukowskiej (dz. nr ew.82/2 i 82/4 obr.3 oraz w drodze wojewódzkiej nr 720 – ul. Biskupickiej (dz. nr ew.1/2 obr.6 i 286/4 obr.3) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654


  Burmistrz Gminy Brwinów
   Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-16 12:26:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1598
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-16 12:26:30               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  iż  na wniosek  Państwa Krystyny i Grzegorza Janiszewskich, Państwa Feliksy i Jerzego Iżyckich, Pana Pawła Iżyckiego, Pani Heleny Wojtczak, Pana Henryka Wojtczak oraz Pana Przemysława Olczak zostało w dniu 04.04.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze oznaczonej  nr ew. 93/5 oraz w działkach nr ew. 94/2 i 95/2 obr. 10 w Brwinowie.
   
   
  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński 

  Dodany 2013-04-15 15:32:24 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1602
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-15 15:34:06               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 20/13 z dnia 08.04.2013r. znak: Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii energetycznej kablowej SN 15 kV, linii energetycznej kablowej nN oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 299/21, 299/10, 299/12, 299/22, 299/13, 299/23, 299/16 oraz 299/20 obr.16 w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Dodany 2013-04-12 13:11:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1623
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-12 13:11:49               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
    

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów


  zawiadamia, że


  na wniosek  Pana Krzysztofa Żmijewskiego „GAZ” Sp. z o.o. w Błoniu działającego w imieniu Inwestora  Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie, Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 20.03.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka  gazociągu średniego ciśnienia w drodze oznaczonej  nr ew. 31/7 od istniejącego gazociągu w ul. Biskupieckiej (dz. nr ew. 10/2) obr.1 w Brwinowie.


      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.


  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-09 13:29:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1652
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-09 13:29:02               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 04.04.2013r. znak: WZMiUW.W/IGM-0231.69/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii energetycznej kablowej SN 15 kV, linii energetycznej kablowej nN oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 299/21, 299/10, 299/12, 299/22, 299/13, 299/23, 299/16 oraz 299/20 obr.16 w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

   

  Dodany 2013-04-09 10:42:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1657
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-09 10:43:46               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się


  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja Nr 19/13 z dnia 25.03.2013r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w działkach nr ew.28/1 i 28/3 obr.1, w ul. Błońskiej (dz. nr ew.362/2, 362/3 i 404 obr.3), w ul. Czubińskiej (dz. nr ew.25 obr.3), w ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/2 i 34/4 obr.3), w ul. Jasnej (dz. nr ew.94/1 i 94/2 obr.3), w ul. Konspiracji (dz. nr ew.109 obr.3), w ul. F. Chopina (dz. nr ew.43/1 i 43/2 obr.3), w ul. Żukowskiej (dz. nr ew.82/2 i 82/4 obr.3 oraz w drodze wojewódzkiej nr 720 – ul. Biskupicka (dz. nr ew.1/2 obr.6 i 286/4 obr.3) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-03 15:05:01 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1686
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-03 15:05:01               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)


  zawiadamia się


  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie znak: PP-6331-215-13-720-KZ-MZDW z dnia 26.03.2013r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w działkach nr ew.28/1 i 28/3 obr.1, w ul. Błońskiej (dz. nr ew.362/2, 362/3 i 404 obr.3), w ul. Czubińskiej (dz. nr ew.25 obr.3), w ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/2 i 34/4 obr.3), w ul. Jasnej (dz. nr ew.94/1 i 94/2 obr.3), w ul. Konspiracji (dz. nr ew.109 obr.3), w ul. F. Chopina (dz. nr ew.43/1 i 43/2 obr.3), w ul. Żukowskiej (dz. nr ew.82/2 i 82/4 obr.3 oraz w drodze wojewódzkiej nr 720 – ul. Biskupicka (dz. nr ew.1/2 obr.6 i 286/4 obr.3) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-03 15:04:44 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1677
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-03 15:04:44               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE
   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 115/2013 z dnia 14.03.2013r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy kontenerowej stacji SN/nN, kablowej linii energetycznej SN-15kV oraz linii energetycznej kablowej napowietrznej nN-0,4 kV na działkach w obrębie 3 nr ew.34/4 (ul. Kampinoska), nr ew.287 (ul. Piłsudskiego) oraz na działkach w obrębie 4 nr ew.1/2 i 225 (ul. Piłsudskiego) i na działce nr ew.4/4 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-25 16:10:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1727
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-25 16:10:36               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 6.2013 w dniu 19.02.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN w działkach drogowych nr ew.128/2 i 127, działce nr ew. 39/1 oraz w ul. Gdańskiej (działka nr ew. 33/1) obr.15 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   
   

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
   

   
   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-25 11:45:53 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1743
  Autor dokumentu: M.W
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-25 11:45:53               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Pana Zbigniewa Bąkiewicza Instalatorstwo Elektryczne Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków  zostało w dniu 6.03.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV, linii energetycznej kablowej nN oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 299/21, 299/10, 299/12, 299/22, 299/13, 299/23, 299/16 oraz 299/20 obr. 16   w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-14 11:27:14 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1779
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-14 11:27:14               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 4.2013 w dniu 28.02.2013r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Wilsona (działka nr ew.1), w ul. Osiedlowej (działka nr ew.99), w ul. Słowiańskiej (działka nr ew.83/2) i w ul. Orzeszkowej (działka nr ew.111/3 i 11/2) w obr.19 w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
   Arkadiusz Kosiński
   
   
   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-07 15:51:46 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1817
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-07 15:51:46               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
            Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w  Lublinie ul. Garbarska 21A  zostało w dniu 26.02.2013r. wszczęte postępowanie admini- stracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej napowietrznej w ul. Żwirowej ( dz. nr ew. 74 obr. 13)  w Brwinowie.
   
            Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   
   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-05 09:25:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1859
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-05 09:25:12               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie                     Al. Jerozolimskie 179 zostało w dniu 19.02.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w działkach nr ew. 28/1 i 28/3 obr. 1,                 w ul. Błońskiej (dz. nr ew. 362/2, 362/3 i 404 obr. 3),                        w ul. Czubińskiej (dz. nr ew. 25 obr. 3), w ul. Kampinoskiej (dz. nr ew. 34/2 i 34/4 obr. 3), w ul. Jasnej (dz. nr ew. 94/1 i 94/2        obr. 3), w ul. Konspiracji (dz. nr ew. 109 obr. 3), w ul. F. Chopina (dz. nr ew. 43/1 i 43/2 obr. 3),  w  ul. Żukowskiej (dz. nr ew. 82/2    i 82/4 obr. 3)  oraz w drodze wojewódzkiej nr 720 – ul. Biskupicka     ( dz. nr ew.1/2 obr. 6  i 286/4 obr. 3)  w Brwinowie.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-27 15:02:07 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1891
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-27 15:02:07               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w  Lublinie ul. Garbarska 21A  Rejon Energetyczny Pruszków zostało w dniu 29.01.2013r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji SN/nN, kablowej linii energetycznej SN-15kV oraz  linii  energetycznej kablowej i napowietrznej nN-0,4 kV na działkach w obrębie 3 nr ew. 34/4 (ul.Kampinoska), nr ew. 287 (ul.Piłsudskiego) oraz na działkach w obrębie 4 nr ew. 1/2 i 225 (ul.Piłsudskiego) i na działce nr ew. 4/4  w Brwinowie.
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-18 16:49:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 1945
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-18 16:49:54               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 33.2012 w dniu 04.12.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w ul. Cichej (działka nr ew. 168 obr.21) w Brwinowie.
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-12 15:20:20 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2314
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-12 15:20:20               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 189/12 z dnia 28.12.2012r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej nN w działkach nr ew.359/1 (ul. Bukowa), 363/11 i 363/13 we wsi Otrębusy, gmina Brwinów.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-11 15:25:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2315
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-11 15:25:58               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 28.11.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka sieci  wodociągowej w ul.Wilsona  (dz. nr ew.1), w ul. Osiedlowej (dz. nr ew. 99), w ul. Słowiańskiej (dz. nr ew. 83/2) i w ul. Orzeszkowej (dz. nr ew. 111/3) w obr. 19 w Brwinowie.
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-04 14:40:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2360
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-04 14:40:02               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w  Lublinie ul. Garbarska 21A  Rejon Energetyczny Pruszków zostało w dniu 19.11.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii  energetycznej kablowej nN w działkach drogowych  nr ew. 128/2 i 127, w działce  nr ew.39/1 oraz w ul. Gdańskiej   (działka nr ew. 33/1)  obr 15  w Brwinowie.      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-23 08:48:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2425
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-23 08:48:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   O B W I E S Z C Z E N I E

   
           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

   
  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 6.11.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci  kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w ul.Cichej  ( dz. nr ew.168  obr. 21)  w Brwinowie.
   
            Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-14 13:06:39 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2447
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-14 13:06:39               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   
  O B W I E S Z C Z E N I E
   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647)
   
   
  zawiadamia się
   
  iż została wydana decyzja Nr 28.2012 w dniu 02.10.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Partyzantów (działka nr ew. 24/2 obr.20) oraz w drodze wojewódzkiej nr 719 (działka nr ew.1/21 i 1/22 obr.20) w Brwinowie.
   
   Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
   
  738-2614 lub 738-2654
   
   
   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-09 12:46:16 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2632
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-09 12:46:16               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.647)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 27.2012 w dniu 28.09.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Sochaczewskiej (działki oznaczone nr ew.98/3, 99/1 i 99/2 obr.4) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-01 17:49:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2668
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-01 17:49:54               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   

           Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że

   
  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 04.09.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Sochaczewskiej ( działki oznaczone nr ew. 98/3, 99/1 i 99/2 obr. 4)   w Brwinowie.
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-09-07 10:37:10 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2761
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-07 10:37:10               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   
  O B W I E S Z C Z E N I E
   
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   
   
  zawiadamia, że
   
   
  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 06.08.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul.Partyzantów ( dz. nr ew.24/2 obr. 20) oraz w drodze wojewódzkiej nr 719 ( dz. nr ew.1/21 i 1/22 obr. 20) w Brwinowie.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   
   
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-08-08 13:38:40 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2898
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-08 13:38:40               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Brwinów, dnia 27 lipca 2012

  OSR. 6220.13.2012

  OBWIESZCZENIE

   
  Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z art.33 ust.1 i art.73 ust.1 oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że na wniosek „Budownictwo Ogólne” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa budynku usługowo-handlowego "Retail-Park Brwinów" z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną z  wbudowaną  stacją  transformatorową, wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., teletechniczną, oddymiania, gazu oraz z  wewnętrznym układem drogowym z miejscami parkingowymi, wewnętrzną  infrastrukturą  techniczną  – kanalizacją  opadową  i  sanitarną, wodociągową, elektryczną, teletechniczną, oświetlenia  terenu,  gazową  oraz  małą  architekturą  i  zielenią;  przekładkami, zabezpieczeniem oraz likwidacją istniejącej   infrastruktury technicznej – kolidującej z przedmiotową inwestycją; inwestycja w Brwinowie przy ul. Grodziskiej” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 8/2, 9/3, 9/5,45/1, obręb 12 przy ul. Grodziskiej w Brwinowie.
   
  W związku z powyższym w terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8 – 18, wtorek – czwartek 8 – 16, piątek 8 – 14, w pokoju nr 11.                                        
   
  Stronom postępowania przysługuje prawo składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania obwieszczenia na adres: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-30 15:15:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2962
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-30 15:15:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
    
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana decyzja Nr 19.2012 w dniu 22.06.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Ciechanowskiej (działka nr ew.159/4 obr.6 oraz nr ew.248/6 i 248/18 obr.8) w Brwinowie.
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   

   Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-16 15:58:38 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2991
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-16 15:58:38               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
   

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się
   

  iż została wydana decyzja zmieniająca Nr 23.2012 w dniu 16.07.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy przedszkola czterooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych (ok. 25 stanowisk) na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ew.4/4 obr.4 oraz części działki nr ew.3/19 obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz budowie zjazdu z ul. Piłsudskiego (działka nr ew.1/2).
   
   
  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-16 15:57:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3015
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-16 15:57:11               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

   

  zawiadamia się
   
  iż została wydana decyzja Nr 19.2012 w dniu 22.06.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Ciechanowskiej (działka nr ew.159/4 obr.6 oraz nr ew.248/6 i 248/18 obr.8) w Brwinowie
   

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:

  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2012-06-22 13:25:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3090
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-22 13:26:47               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
   

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Decyzja Nr 29/12 z dnia 01.06.2012r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci oświetlenia, monitoringu oraz linii energetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na terenie parku miejskiego (działka nr ew.44 obr.5) oraz na terenie działek drogowych nr ew.1, 31 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-11 15:11:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3134
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-11 15:11:45               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 85/12 z dnia 30.05.2012r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci oświetlenia, monitoringu oraz linii energetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na terenie parku miejskiego (działka nr ew.44 obr.5) oraz na terenie działek drogowych nr ew.1, 31 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

    
   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-11 15:09:48 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3145
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-11 15:09:48               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 247/12 z dnia 05.06.2012r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci oświetlenia, monitoringu oraz linii energetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na terenie parku miejskiego (działka nr ew.44 obr.5) oraz na terenie działek drogowych nr ew.1, 31 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

   
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-11 15:07:56 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3133
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-11 15:07:56               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   
   
  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)
   

  zawiadamia się

   
  iż została wydana zgodnie z art.53 ust.4 pkt 8 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja z dnia 30.05.2012r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci oświetlenia, monitoringu oraz linii energetycznej kablowej n.n. 0,4 kV na terenie parku miejskiego (działka nr ew.44 obr.5) oraz na terenie działek drogowych nr ew.1, 31 i 45 obr.5 w Brwinowie.
   
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.
   
  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   
   

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

   
   

  Dodany 2012-06-05 15:42:55 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3179
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-05 15:52:15               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

              Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  w toczącym się postępowaniu administracyjnym z wniosku Referatu Inwestycji i Remontów  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci oświetlenia, monitoringu oraz linii energetycznej kablowej n.n 0,4 kV na terenie parku miejskiego (dz. nr ew. 44 obr. 5 )  oraz w działce nr ew. 31 obr. 5 w Brwinowie         nastąpiło rozszerzenie wniosku  o działki nr ew. 45 (działka drogowa) oraz  nr ew. 1 obr. 5 (ul.Przejazd) w Brwinowie, które nie były ujęte  we  wniosku złożonym w dniu  13.04.2012r.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-05-17 21:25:30 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3296
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-17 21:25:30               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 18.2012 w dniu 04.05.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego z odrzutami do prywatnych posesji oraz budowie odcinka przewodu wodociągowego w ul. Magnolii (działka nr ew.45 obr.20) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2012-05-09 12:43:15 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3320
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-17 21:23:48               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 15.2012 w dniu 02.05.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej (działka nr ew.37 obr.9) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.


  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
   


  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-05-09 10:02:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3316
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-09 10:02:02               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

   Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
   

  zawiadamia, że


  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 13.04.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci oświetlenia, monitoringu oraz linii energetycznej kablowej n.n 0,4 kV na terenie parku miejskiego (dz. nr ew. 31 i 44 obr. 5) w Brwinowie.
   
   
           Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2012-04-30 15:17:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3364
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-30 15:17:28               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 131/2012 z dnia 03.04.2012r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego z odrzutami do prywatnych posesji oraz budowie odcinka przewodu wodociągowego, przewidzianej do realizacji w ul. Magnolii (działka nr ew.45 obr.20) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   

  Burmistrz Gminy Brwinów

  Arkadiusz Kosiński
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-04-17 16:03:41 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3420
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-17 16:03:41               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 11.2012 w dniu 03.04.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110 mm w ul. Rynek (dz. nr ew.250/4 obr.8), w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew. 251 obr.8, dz. nr ew.135 obr.10, dz. nr ew.1 obr.9, dz. nr ew.2 obr.11), w działce nr ew.121/2 obr.10 oraz gazociągów średniego ciśnienia PEDN 63 mm w drodze bocznej od ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.260 obr.8), w ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew.136 obr.10), w ul. Batorego (dz. nr ew.24 obr.9), w działce nr ew.5/2 obr.9, w ul. Jagiellońskiej (dz. nr ew.37 obr.9), w ul. Owocowej (dz. nr ew.66 obr.9, dz. nr ew.1/4 obr.11), w ul. Żółwiej (dz. nr ew.62/5 obr.10) oraz w ul. Żurawiej (dz. nr ew.20/6 obr.10) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  22 738-26-14 lub 22 738-26-54 

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński   

   

   

  Dodany 2012-04-11 14:42:20 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3447
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-11 14:51:57               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 23.03.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul.Jagiellońskiej  (dz. nr ew. 37 obr. 9)  w Brwinowie.


      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2012-04-04 14:22:55 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3468
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-04 14:23:25               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 9.2012 w dniu 12.03.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE oraz Ø 63 PE w drogach oznaczonych nr ew.78/3, 85/7, 116/9 obr.16 oraz w działce nr ew.116/1 obr.16 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

         Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-03-14 12:44:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3588
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-14 12:44:49               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 30/12 z dnia 24.02.2012r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110 mm w ul. Rynek (dz. nr ew.250/4 obr.8), w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew. 251 obr.8, dz. nr ew.135 obr.10, dz. nr ew.1 obr.9, dz. nr ew.2 obr.11), w działce nr ew.121/2 obr.10 oraz gazociągów średniego ciśnienia PEDN 63 mm w drodze bocznej od ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.260 obr.8), w ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew.136 obr.10), w ul. Batorego (dz. nr ew.24 obr.9), w działce nr ew.5/2 obr.9, w ul. Jagiellońskiej (dz. nr ew.37 obr.9), w ul. Owocowej (dz. nr ew.66 obr.9, dz. nr ew.1/4 obr.11), w ul. Żółwiej (dz. nr ew.62/5 obr.10) oraz w ul. Żurawiej (dz. nr ew.20/6 obr.10) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-03-06 15:06:35 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3624
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-06 15:06:35               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 08.02.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego z odrzutami do prywatnych posesji oraz budowie odcinka przewodu wodociągowego w ul. Magnolii  (dz. nr ew. 45 obr. 20)  w Brwinowie.


  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul.Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00-16.00,piąt.8.00-14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-03-06 15:05:10 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3634
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-06 15:05:10               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 8.2012 w dniu 22.02.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN w ul. Armii Krajowej (działka nr ew.222/8 obr.8) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-24 09:28:31 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3676
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-24 09:28:31               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 3.2012 w dniu 03.02.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.96/7 od istniejącego gazociągu w ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew.136) obr. 10 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-03 09:57:20 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-03 09:57:20               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 zostało w dniu 04.01.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia ø 40 PE oraz ø 63 PE w drogach oznaczonych nr ew. 78/3, 85/7, 116/9 oraz w działce nr ew. 116/1 obr. 16 w Brwinowie.


  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800-1600,piąt.800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-02 15:44:26 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3770
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-02 15:44:26               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OSR.611.1.2012

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu dokumentów

  Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a w poniedziałek w godzinach 8:00–18:00, wtorek, środę i czwartek 8:00-16:00, piątek 8.00-14.00 w pokoju nr 11, na okres 60 dni, tj. do dnia 28.03.2012r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasów” położonych na terenie Brwinowa w Gminie Brwinów, stanowiących własność osób fizycznych.
  W terminie 30 dni od wyłożenia „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu” zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
  Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-30 11:40:34 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3784
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-30 11:40:34               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się


  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 18.01.2012r. znak: WZMiUW.I/IGM-02321/6/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110 mm w ul. Rynek (dz. nr ew.250/4 obr.8), w ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew. 251 obr.8, dz. nr ew.135, dz. nr ew.1 obr.9, dz. nr ew.2 obr.11), w działce nr ew.121/2 obr.10 oraz gazociągów średniego ciśnienia PEDN 63 mm w drodze bocznej od ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew.260 obr.8), w ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew.136 obr.10), w ul. Batorego (dz. nr ew.24 obr.9), w działce nr ew.5/2 obr.9, w ul. Jagiellońskiej (dz. nr ew.37 obr.9), w ul. Owocowej (dz. nr ew.66 obr.9, dz. nr ew.1/4 obr.11), w ul. Żółwiej (dz. nr ew.62/5 obr.10) oraz w ul. Żurawiej (dz. nr ew.20/6 obr.10) w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
                                                     

         Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-23 17:11:38 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3848
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-23 17:11:38               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na  wniosek  PGE  Dystrybucja S.A. w  Lublinie ul.Garbarska 21A zostało w dniu 18.01.2012r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii  energetycznej kablowej nN w ul.Armii Krajowej (dz. nr ew. 222/8 obr. 8) w Brwinowie.


  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00-16.00,piąt.8.00-14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
       Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-23 13:13:47 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3833
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-23 13:13:47               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 1.2012 w dniu 09.01.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia Ø 63 PE w ul. Sochaczewskiej (działka nr ew.98/3 obr.4) i w drodze dojazdowej – działka nr ew.99 obr.4 oraz w działce nr ew.12 obr.2 w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-10 12:03:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3903
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-10 12:03:11               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 62.2011 w dniu 30.12.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ulicy Nowoprojektowanej (dz. nr ew.264 obr.16) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-01-04 14:07:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3947
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-04 14:07:49               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 21.12.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w drodze dojazdowej oznaczonej  nr ew.96/7 od istniejącego gazociągu w ul. Żwirki i Wigury (dz. nr ew. 136) obr. 10 w Brwinowie.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22)  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-30 13:19:33 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3963
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-30 13:19:33               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 161/11 z dnia 21.12.2011r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia Ø 63 PE w ul. Sochaczewskiej (działka nr ew.98/3 obr.4) i w drodze dojazdowej – działka nr ew.99 obr.4 oraz w działce nr ew.12 obr.2 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-28 10:45:34 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 3982
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-28 10:45:34               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 61.2011 w dniu 19.12.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 125 mm w ulicy Wilsona (dz. nr ew. 180/2, 180/3 i 180/4 obr.13) oraz w drodze wojewódzkiej nr 719 (działka nr ew.183/1 i 183/4 obr.13) w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-19 10:24:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4026
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-19 10:24:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 60.2011 w dniu 12.12.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV w ul. Augustowskiej (działka nr ew.78), ul. Kryniczanka (działka nr ew.171), ul. Skudro (działka nr ew.146 i 195) oraz ul. Wigusin (działka nr ew.209/1 i 209/3) obr.6 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-12 14:00:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4045
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-12 14:00:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że


  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 18.11.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110mm w ul. Rynek (dz. nr ew. 250/4 obr. 8), w ul. Powstańców Warszawy ( dz. nr ew. 251 obr. 8, dz. nr ew. 135, dz. nr ew. 1 obr. 9, dz. nr ew. 2 obr. 11), w działce nr ew. 121/2 obr.10  oraz gazociągów średniego ciśnienia PEDN 63 mm w drodze bocznej od ul. Powstańców Warszawy (dz. nr ew. 260 obr.8), w  ul. Żwirki i Wigury (dz. nr ew.136 obr. 10), w ul.Batorego (dz. nr ew. 24 obr. 9)  w działce nr ew. 5/2 obr.9, w ul.Jagiellońskiej (dz. nr ew.37 obr. 9),  w ul.Owocowej (dz. nr ew.66 obr.9, dz. nr ew. 1/4 obr.11),  w ul.Żółwiej (dz. nr ew.62/5 obr. 10) oraz w ul. Żurawiej (dz. nr ew. 20/6 obr. 10) w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22)  738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-07 14:34:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4053
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-07 14:34:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E
   

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że


  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 23.11.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul.Nowoprojektowanej (dz. nr ew.264 obr. 16)  w Brwinowie.


  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22)  738 26 54 lub 738 26 14.
   

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2011-12-05 14:18:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4087
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-05 14:18:27               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w  Lublinie ul. Garbarska 21A zostało w dniu 26.10.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii  energetycznej kablowej nN 0,4 kV  na działce nr ew. 964 obr. 8 w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej.      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22)  738 26 54 lub 738 26 14.

   

  Burmistrz Gminy Brwinów
   Arkadiusz Kosiński


   

   

  Dodany 2011-11-22 14:38:51 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4154
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-22 14:39:54               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 511/11 z dnia 08.11.2011r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 125 mm w ulicy Wilsona (dz. nr ew. 180/2, 180/3 i 180/4 obr.13) oraz w drodze wojewódzkiej nr 719 (działka nr ew.183/1 i 183/4 obr.13) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-16 13:06:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4176
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-16 13:06:45               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  a wniosek PGE Dystrybucja S.A. w  Lublinie ul. Garbarska 21A zostało w dniu 24.10.2011r. wszczęte postępowanie administra-cyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV,  linii  energetycznej kablowej nn 0,4 kV oraz  linii energetycznej napowietrznej SN 15kV w ul.Augustowskiej (dz. nr ew. 78), ul. Kryniczanka ( dz. nr ew.171), ul.Skudro ( dz. nr ew. 146 i 195) oraz ul.Wigusin ( dz. nr ew. 209/1 i 209/3) obr. 6 w Brwinowie.


      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-28 12:11:21 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4267
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-28 12:11:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 13.10.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE w ul.Sochaczewskiej (dz. nr ew.98/3)  w drodze oznaczonej nr ew. 99 obr. 4 oraz w działce oznaczonej nr ew. 12 obr. 2  w Brwinowie.


      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-25 09:40:15 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4281
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-25 09:40:15               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 28.09.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia  PE DN 125mm w ul.Wilsona ( dz. nr ew.180/2, 180/3 i 180/4 obr. 13) oraz w drodze wojewódzkiej nr 719 ( dz. nr ew.183/1 i 183/4 obr. 13)  w Brwinowie.


      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-06 11:09:08 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4408
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-06 11:09:08               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 389/11 z dnia 30.08.2011r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew.:180/2 i 180/4 w obr.13, położonych w ul. Wilsona w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-12 15:24:56 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4504
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-12 15:24:56               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 43/2011 w dniu 16.08.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w ulicy Wilsona (działka nr ew.180/2 i 180/4 obr.13) w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-18 13:43:02 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4673
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-18 13:43:02               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 41/2011 w dniu 16.08.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie przedszkola czterooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych (ok. 25 stanowisk) na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ew.4/4 obr.4 oraz części działki nr ew.3/19 obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz budowie zjazdu z ul. Piłsudskiego (działka nr ew.1/2).


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

    Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-18 13:41:19 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4675
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-18 13:41:19               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 40/2011 w dniu 16.08.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym na nieruchomości nr ew.56/2 obr.12 z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe, budowa zjazdu publicznego z ul. Grodziskiej (działka nr ew.45/2 obr.12) na teren działek nr ew.56/1 i 56/2 oraz realizacja miejsc postojowych (ok. 43 stanowisk) na działkach nr ew. 56/1 i 56/2 obr.12 w Brwinowie oraz budowa kanalizacji deszczowej.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654


                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-18 13:40:06 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4693
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-18 13:40:06               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się


  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 290/11 z dnia 08.07.2011r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola czterooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych (ok. 25 stanowisk) na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ew.4/4 obr.4 oraz części działki nr ew.3/19 obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz budowie zjazdu z ul. Piłsudskiego (działka nr ew.1/2).


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-28 11:50:40 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-28 11:50:40               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 06.07.2011r. znak: WZMiUW.W/IGM-0231/137/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Sochaczewskiej (działka o nr ew.98/3 i 99 obr.4 oraz działka o nr ew.11 i 4 obr.2) w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-27 09:03:26 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4772
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-27 09:03:26               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 307/11 z dnia 15.07.2011r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym na nieruchomości nr ew.56/2 obr.12 z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe, budowa zjazdu publicznego z ul. Grodziskiej (działka nr ew.45/2 obr.12) na teren działek nr ew.56/1 i 56/2 oraz realizacja miejsc postojowych (ok. 43 stanowisk) na działkach nr ew. 56/1 i 56/2 obr.12 w Brwinowie oraz budowa kanalizacji deszczowej.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-27 09:02:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4764
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-27 09:02:50               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 08.07.2011r. znak: WZMiUW.W/IGM-0231/138/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola czterooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych(ok. 25 stanowisk) na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ew.4/4 obr.4 oraz części działki nr ew.3/19 obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz budowie zjazdu z ul. Piłsudskiego (działka nr ew.1/2).

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; ; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

   Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-27 09:01:46 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4759
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-27 09:01:46               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 30/2011 w dniu 19.07.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Sochaczewskiej (działka nr ew.98/3 i działka nr ew.99 obr.4 oraz działka nr ew.11 i 4 obr.2) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-27 08:59:21 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4756
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-27 08:59:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 28/2011 w dniu 08.07.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.11/4 obr.8 od istniejącej sieci w ul. Ciechanowskiej (działka nr ew.159 obr.6 i działka nr ew.248/2 obr.8) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-12 09:14:51 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4796
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-12 09:14:51               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 42/11 z dnia 29.06.2011r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy przedszkola czterooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych (ok.25 stanowisk) na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ew. 4/4 obr.4 oraz części działki nr ew.3/19 obr.4 położonej przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz budowy zjazdu z ul. Piłsudskiego (działka nr ew.1/2).


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-06 14:42:46 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4843
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-06 14:42:46               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 93/11 z dnia 29.06.2011r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy przedszkola czterooddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych (ok.25 stanowisk) na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ew. 4/4 obr.4 oraz części działki nr ew.3/19 obr.4 położonej przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz budowy zjazdu z ul. Piłsudskiego (działka nr ew.1/2).


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-06 14:42:04 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4822
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-06 14:42:04               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 114/11 z dnia 14.06.2011r. Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.11/4 obr.8 od istniejącej sieci w ul. Ciechanowskiej (działka nr ew.159 obr.6 i działka nr ew.248/2 obr.8) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-05 13:42:37 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4849
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-05 13:42:37               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 24/2011 w dniu 29.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Grodziskiej (działka nr ew.1 obr.13)  w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-05 13:36:04 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4850
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-05 13:36:04               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 22/2011 w dniu 21.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.329/2 od istniejącej sieci w ul. Szkolnej (działka nr ew.335/6 i 335/2 obr.3) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-05 13:34:41 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4850
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-05 13:34:41               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 21.06.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE w ul.Wilsona ( dz. nr ew.180/2 i 180/4 obr. 13)   w Brwinowie.

   Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14

  .Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2011-06-30 12:58:15 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4910
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-30 13:02:51               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 20/2011 w dniu 10.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.96/7 obr.10 od istniejącej sieci w ul. Żwirki i Wigury (działka nr ew.136 obr.10) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-14 13:32:08 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4982
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-14 13:32:08               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 19/2011 w dniu 03.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Struga (działka nr ew.57/2, 57/3, 57/5 i 57/6) od istniejącej sieci w ul. Mickiewicza (działka nr ew.49/1) do istniejącej sieci w ul. Słowackiego (działka nr ew.112/2) obr. 8 w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-14 13:30:57 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4987
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-14 13:30:57               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 85/11 z dnia 08.06.2011r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Grodziskiej (działce nr ew.1 obr.13) w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-14 08:32:21 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4980
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-14 08:32:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 17/2011 w dniu 03.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacjowej (działka nr ew.224/21 obr.16) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-10 10:09:24 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4995
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-10 10:09:24               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 18/2011 w dniu 03.06.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Piaskowej (działka nr ew.228 obr.21) w Brwinowie.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-06-10 10:07:34 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 4993
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-10 10:07:34               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 82/11 z dnia 01.06.2011r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 180 PE ul. Biskupickiej (działka nr ew. 10/1 i nr ew.10/2 obr.1, działka nr ew.286/4 i nr ew.286/3 obr.3 i działka nr ew.1/2 obr.6) od gazociągu na działce nr ew.23/1 obr.1 do połączenia z istniejącym gazociągiem w ul. Ciechanowskiej (działka nr ew.159 obr.6) w Brwinowie, działce nr ew.23/1 obr.1 oraz ul. Ciechanowskiej (działka nr ew.159 obr.6).

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2011-06-08 15:27:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5055
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-08 15:30:24               Historia zmian
  O B W I E S Z C Z E N I EWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 19.05.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul.Sochaczewskiej ( dz. nr ew.98/3 i 99 obr. 4 oraz nr ew. 11 i 4 obr 2 ) w Brwinowie.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600, piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2011-06-01 12:43:23 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5054
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-06-01 12:58:18               Historia zmian [1]
  Publikacja 2011-06-01 12:43:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 12.05.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew. 329/2 od istniejącej sieci w ul. Szkolnej ( dz. nr ew. 335/6 i 335/2, obr. 3 )  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-24 12:10:26 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5150
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-24 12:10:26               Historia zmian
  Publikacja 2011-05-24 12:10:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 11.05.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew. 11/4 od istniejącej sieci w ul. Ciechanowskiej (działki nr ew. 159 obr. 6
  i działki nr ew. 248/2 obr. 8)  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-24 12:09:24 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5132
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-24 12:09:24               Historia zmian
  Publikacja 2011-05-24 12:09:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 12.05.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej oznaczonej  nr ew. 96/7 od istniejącej sieci w ul. Żwirki i Wigury ( dz. nr ew.136)  obr. 10  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-19 08:45:08 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5186
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-19 08:45:08               Historia zmian
  Publikacja 2011-05-19 08:45:20
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 12.05.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul.Struga  ( dz. nr ew. 57/2, 57/3, 57/5 i 57/6) od istniejącej sieci w ul. Mickiewicza ( dz. nr ew.49/1) do istniejącej sieci w ul. Słowackiego ( dz. nr ew.112/2) obr. 8  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-19 08:44:07 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5195
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-19 08:44:07               Historia zmian
  Publikacja 2011-05-19 08:45:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 11/2011 w dniu 02.05.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 mm w przebiegu przez działki położone w obrębie 08 w Brwinowie nr ew.11/4 (ulica boczna dojazdowa do ulicy Ciechanowskiej ) i nr ew.11/3.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-09 15:57:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5243
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-09 15:57:03               Historia zmian
  Publikacja 2011-05-09 15:57:19
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 10/2011 w dniu 20.04.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 mm w ul. Gardenii w Brwinowie przebiegu przez działki położone w obrębie 16 nr ew.76/4, 76/6 i 76/8.


  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-26 09:37:00 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5332
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-26 09:37:00               Historia zmian
  Publikacja 2011-04-26 09:37:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie,  Al.Jerozolimskie 179  zostało w dniu 11.04.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka  gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia ø 40 PE w ul. Żwirowej  (dz. nr ew. 74 obr. 13)  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-19 15:41:37 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5392
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-19 15:41:37               Historia zmian
  Publikacja 2011-04-19 15:41:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 zostało w dniu 06.04.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia ø 180 PE w ul.Biskupickiej   (dz nr ew.10/1 i nr ew. 10/2 obr. 1, dz. nr ew. 286/4 i nr ew.286/3 obr. 3 i  dz. nr ew.1/2  obr 6 ) od gazociągu na działce nr ew. 23/1 obr. 1   do  połączenia z istniejącym gazociągiem  w ul.Ciechanowskiej  ( dz. nr ew. 159  obr. 6)   w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-11 17:04:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5481
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-11 17:04:59               Historia zmian
  Publikacja 2011-04-11 17:07:57
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 06.04.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej w ul.Piaskowej ( dz. nr ew. 228 obr. 21) w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-11 17:02:17 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5471
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-11 17:02:17               Historia zmian
  Publikacja 2011-04-11 17:08:13
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 7/2011 w dniu 29.03.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Pszczelińskiej (działka nr ew.300 obr.16 i działka nr ew.1/4 obr.21) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Dodany 2011-03-31 10:26:45 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5561
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-31 11:15:59               Historia zmian [1]
  Publikacja 2011-03-31 10:27:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 14.03.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym wraz z jego rozbudową i przebudową na nieruchomości składającej się z działek nr ew. 55, 56/1 i 56/2 obr.12 z przeznaczeniem na cele biurowe,  budowie zjazdu publicznego z ul. Grodziskiej ( dz. nr ew. 45/2 obr.12) na teren działek nr ew. 56/1 i 56/2 oraz realizacja miejsc postojowych (ok.43 stanowiska) na działkach nr ew. 56/1 i 56/2 obr. 12 w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-03-28 12:07:41 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5582
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-28 12:07:41               Historia zmian
  Publikacja 2011-03-28 12:07:52
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie znak:MZDW.PP.7331/720-341/11 z dnia 09.03.2011r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Pszczelińskiej (działka nr ew.300 obr.16 i działka nr ew.1/4 obr.21) w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piąt. w godz. 800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-03-15 15:12:47 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5740
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-15 15:12:47               Historia zmian
  Publikacja 2011-03-15 15:12:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego, Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179,  zostało w dniu 1 marca 2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o  wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40mm w ulicy Gardenii w Brwinowie przebiegu przez działki położone w obrębie 16 nr ew. 76/4, 76/6 i 76/8.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon.12.00-18.00, wt-czw.8.00-16.00, piąt. 8.00-14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738-26-14 lub 22 738-26-54.
      
                              Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-03-15 10:23:52 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5738
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-15 10:23:52               Historia zmian
  Publikacja 2011-03-15 10:24:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego, Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179,  zostało w dniu 24 lutego 2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o  wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40mm w przebiegu przez działki położone w obrębie 08 w Brwinowie nr ew. 11/4 (ulica boczna dojazdowa do ulicy Ciechanowskiej)  i nr ew. 11/3.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon.12.00-18.00, wt-czw.8.00-16.00, piąt. 8.00-14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738-26-14 lub 22 738-26-54.

                              Burmistrz Gminy Brwinów
                                   Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-03-15 10:22:59 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5729
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-15 10:22:59               Historia zmian
  Publikacja 2011-03-15 10:24:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 zostało w dniu 16.02.2011r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka  gazociągu średniego ciśnienia w ul.Pszczelińskiej (działka nr ew. 300 obr. 16 i dz. nr ew. 1/4 obr. 21) w Brwinowie.

  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.


  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-02-21 15:19:50 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5957
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-21 15:19:50               Historia zmian
  Publikacja 2011-02-21 15:22:45
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 3/2011 w dniu 04.02.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Owsianej (działka nr ew.172/3 obr.16) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piątek w godz. 800 – 1400.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-02-04 11:54:22 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6102
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-04 11:54:22               Historia zmian
  Publikacja 2011-02-04 11:54:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 1/2011 w dniu 05.01.2011r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Fabrycznej (działki nr ew.36/1 i 36/4 obr.21) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. – czw. w godz. 800 – 1600, piątek w godz. 800 – 1400.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-14 14:12:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6317
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-14 14:12:12               Historia zmian
  Publikacja 2011-01-14 14:13:19
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 38/2010 w dniu 31.12.2010r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Żółwiej na odcinku ul. Powstańców Warszawy – końcówka gazociągu Nr 23 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                         Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-11 10:21:33 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6355
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-11 10:21:33               Historia zmian
  Publikacja 2011-01-11 10:21:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 37/2010 w dniu 27.12.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Klonowej (działki nr ew.35/1 i 35/2 obr.3) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-03 16:02:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6441
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-03 16:02:11               Historia zmian
  Publikacja 2011-01-03 16:02:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 16.12.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka  gazociągu średniego ciśnienia w ul.Owsianej (działka nr ew. 172/3 obr. 16) w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                     Arkadiusz Kosiński
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-12-23 15:17:39 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6545
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-23 15:17:39               Historia zmian
  Publikacja 2010-12-23 15:17:51
  O B W I E S Z C Z E N I EWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów
  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 10.12.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Żółwiej na odcinku ul.Powstańców Warszawy – końcówka gazociągu przy Nr 23 w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.


  Burmistrz Gminy Brwinów
  Arkadiusz Kosiński

  Dodany 2010-12-21 13:19:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6556
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-21 13:24:27               Historia zmian
  Publikacja 2010-12-21 13:25:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 32/2010 w dniu 30.11.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w drodze oznaczonej nr ew.280 obr.21 od istniejącego wodociągu w ul. Otrębuskiej (działka nr ew.108/8 obr.21) w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-12-09 10:47:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6674
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-09 10:47:03               Historia zmian
  Publikacja 2010-12-09 10:47:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 33/2010 w dniu 30.11.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Dworskiej w Brwinowie w zakresie układu komunikacyjnego wraz ze zjazdem publicznym z działki nr ew.13 obr.5 wchodzącej w pas drogowy ul. Biskupickiej – droga wojewódzka na drogę dojazdową do parku oznaczoną nr ew.31 obr.5.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-12-06 16:15:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6673
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-06 16:15:12               Historia zmian
  Publikacja 2010-12-06 16:15:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  iż  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 zostało w dniu 18.11.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Fabrycznej     ( dz nr ew.36/1  i nr ew.36/4)  obr. 21  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-25 11:48:35 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-25 11:48:35               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-25 11:49:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 18.11.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Klonowej ( dz nr ew.35/1  i nr ew. 35/2)  obr. 3  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-25 11:45:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6741
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-25 11:45:58               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-25 11:49:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie nr 460/2010 z dnia 08.11.2010r. znak: WN 4160-59/3/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Dworskiej w Brwinowie w zakresie układu komunikacyjnego wraz ze zjazdem publicznym z działki nr ew.13 obr.5 wchodzącej w pas drogowy ul. Biskupickiej – droga wojewódzka na drogę dojazdową do parku oznaczoną nr ew.31 obr.5.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-17 10:57:28 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6789
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-17 10:57:28               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-17 10:57:45
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 19.10.2010r. znak: WZDW.PP.7331/720-1554/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Dworskiej w Brwinowie w zakresie układu komunikacyjnego wraz ze zjazdem publicznym z działki nr ew.13 obr.5 wchodzącej w pas drogowy ul. Biskupickiej – droga wojewódzka na drogę dojazdową do parku oznaczoną nr ew.31 obr.5.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-17 10:55:48 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6789
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-17 10:55:48               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-17 10:58:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż została wydana decyzja Nr 30/2010 w dniu 09.11.2010r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na postawieniu kontenera transmisyjnego dla użytku istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na działce nr ew.6 obr.12 w Brwinowie przy ul. Grodziskiej.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-10 13:18:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6866
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-10 13:18:49               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-10 13:19:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Pani Elżbiety  Zawadzkiej zostało w dniu 26.10.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka sieci wodociągowej w drodze oznaczonej nr ew.280 od istniejącego wodociągu w ul. Otrębuskiej dz. nr ew.108/8  obr. 21  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-10 12:54:15 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6866
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-10 12:54:15               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-10 12:54:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Spółki Polkomtel S.A. w Warszawie zostało w dniu 29.09.2010r.  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na ustawieniu kontenera transmisyjnego dla użytku istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomości nr ew. 6 obr. 12 w Brwinowie przy ul. Grodziskiej.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-04 09:33:33 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6909
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-04 09:33:33               Historia zmian
  Publikacja 2010-11-04 09:33:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia

  iż została wydana decyzja Nr 25/2010 w dniu 23.09.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Otrębuskiej (działki nr ew.108/8 i 179/1) oraz w ul. Kubusia Puchatka (działka nr ew.179/2) obr.21 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-09-28 11:04:37 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7078
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-28 11:04:37               Historia zmian
  Publikacja 2010-09-28 11:04:54
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia

  iż została wydana decyzja Nr 24/2010 w dniu 16.09.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE w ul. Ciechanowskiej w Brwinowie oznaczonej nr ew.159 obr.6 i nr ew.248/2 obr.8 oraz w drodze dojazdowej bocznej od ul. Ciechanowskiej w Brwinowie oznaczonej nr ew.11/4 obr.8.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-09-17 12:09:16 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7116
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-17 12:09:16               Historia zmian
  Publikacja 2010-09-17 12:09:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów


  zawiadamia, że
  na wniosek Referatu Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Gminy Brwinów zostało w dniu 23.08.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul.Dworskiej w Brwinowie  w zakresie układu komunikacyjnego wraz ze zjazdem publicznym z działki nr ew. 13 obr. 5 wchodzącej w pas drogowy ul.Biskupickiej – droga wojewódzka, na drogę dojazdową do parku oznaczoną nr ew. 31 obr. 5.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 1200-1800, wt-czw. 800 – 1600,  piąt. 800 – 1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 022  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-09-15 08:39:11 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7112
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-15 08:39:11               Historia zmian
  Publikacja 2010-09-15 08:39:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 179 zostało w dniu 25.08.2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie  odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ul. Otrębuskiej     ( dz nr ew.108/8 i nr ew.179/1)  oraz  w ul. Kubusia Puchatka ( dz. nr ew. 179/2)  obr.21  w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie  Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów , ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon. 12.00-18.00, wt-czw. 8.00 – 16.00,  piąt. 8.00 – 14.00).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 022  738 26 54 lub 738 26 14.

  Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-09-08 10:12:52 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7147
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-08 10:12:52               Historia zmian
  Publikacja 2010-09-08 10:13:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie NR 107/10 z dnia 28.07.2010r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przelewowego podziemnego na ścieki opadowe na terenie działki nr ew.57 obr.12 w Brwinowie przy ul. Grodziskiej.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz.8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-08-03 11:44:55 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7310
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-03 11:44:55               Historia zmian
  Publikacja 2010-08-03 11:45:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 76/10 z dnia 25.05.2010r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji: Brwinów ul. Grodziska – Grodzisk Maz. ul. Zachodnia, na działkach nr ew.2, 6 i 7 obr.12, na działce nr ew.106 w obr.4 oraz na działkach nr ew.4, 13 i 14 obr.2 w Brwinowie.


  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1200 – 1800, wt. –czw. w godz. 800 – 1600, piątek w godz.800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654
  Burmistrz Gminy Brwinów
  Andrzej Guzik

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-23 15:19:46 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7456
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-23 15:19:46               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-23 15:20:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 27.05.2010r. znak: WZMiUW.IW/GM-0231/86/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji: Brwinów ul. Grodziska – Grodzisk Maz. ul. Zachodnia, na działkach nr ew.2, 6 i 7 obr.12, na działce nr ew.106 w obr.4 oraz na działkach nr ew.4, 13 i 14 obr.2 w Brwinowie.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.1000 – 1800, wt. –czw. w godz. 800 – 1600, piątek w godz.800 – 1400.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik

  Dodany 2010-06-23 15:16:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7417
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-23 15:18:13               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-23 15:18:42
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego, Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Spółka z o.o. w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 9,  zostało w dniu 17 czerwca 2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przelewowego podziemnego na ścieki opadowe na terenie działki nr ew. 57 obręb 12 położonej przy ulicy Grodziskiej 8 w Brwinowie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon.1200-1800, wt-czw.800-1600, piąt. 800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738-26-54 lub 22 738-26-14.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  22 738-26-54 lub 22 738-26-14.
      
                              Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-22 10:42:16 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7444
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-22 10:42:16               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-22 10:42:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia

  iż została wydana decyzja Nr 16/2010 w dniu 16.06.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej niskiego napięcia w drogach oznaczonych nr ew.76/8, 78/3 i 85/7 obr.16 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 18:15:19 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7447
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 18:15:19               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-21 18:15:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia

  iż została wydana decyzja Nr 12/2010 w dniu 16.06.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.101/1 i nr ew.101/2 obr.10 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 18:13:47 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7447
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 18:13:47               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-21 18:15:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia

  iż została wydana decyzja Nr 15/2010 w dniu 18.06.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie parkingu ( do 100 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla autobusów) na działkach nr ew. 242/1, 242/2, 243 i 251 obr.8 położonej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-21 18:12:49 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7456
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-21 18:12:49               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-21 18:16:04
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie Nr 88/10 z dnia 16.06.2010r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie parkingu ( do 100 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla autobusów) na działkach nr ew. 242/1, 242/2, 243 i 251 obr.8 położonej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. –czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz.8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-18 13:21:12 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7441
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-18 13:21:12               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-18 13:21:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienie z dnia 25.05.2010r. znak: WZMiUW.IW/GM-0231/88/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu ( do 100 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla autobusów) na działkach nr ew. 242/1, 242/2, 243 i 251 obr.8 położonej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.10.00 – 18.00, wt. –czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz.8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-18 13:20:09 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7436
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-18 13:20:09               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-18 13:21:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia się

  iż zostało wydane zgodnie z art.53 ust.4 pkt 9 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Postanowienie Nr 80/2010 z dnia 07.06.2010r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb osiedla domów wielorodzinnych, budynku usługowego oraz parkingu wielopoziomowego na działkach nr ew.2/4, 63, 64, 65 i 66 obr.12 w Brwinowie przy ul. Sportowej wraz z oświetleniem przedmiotowego terenu.

  Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piąt. w godz. 8.00 – 14.00.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  738-2614 lub 738-2654

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-11 11:56:44 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7474
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-11 11:56:44               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-11 11:58:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

      Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) oraz art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego, Urząd Gminy Brwinów

  zawiadamia, że

  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179  zostało w dniu 13 maja 2010r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o  wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia ø 40 PE w ulicy Ciechanowskiej w Brwinowie oznaczonej nr ew. 159 obręb 06 i nr ew. 248/2 obręb 08 oraz  w drodze dojazdowej bocznej od ulicy Ciechanowskiej w Brwinowie oznaczonej nr ew. 11/4 obręb 08.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, które znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 206 (pon.1200-1800, wt-czw.800-1600, piąt. 800-1400).
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738-26-54 lub 22 738-26-14.

  Kontakt telefoniczny pod numerami:
  22 738-26-54 lub 22 738-26-14.

                              Burmistrz Gminy Brwinów
                                  Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-09 09:25:53 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7496
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-09 09:25:53               Historia zmian
  Publikacja 2010-06-09 09:26:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.)

  zawiadamia

  iż została wydana decyzja Nr 10/2010 w dniu 11.05.2010r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w drodze dojazdowej oznaczonej nr ew.97/6 od istniejącego gazociągu w ul. Słowackiego (działka nr ew.112/2) obr.8 w Brwinowie.

  Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. Nr 206; pon. w godz.12.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

                                                            Burmistrz Gminy Brwinów
                                                          Andrzej Guzik
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-05-17 14:45:37 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7615
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-05-17 14:45:37               Historia zmian
  Publikacja 2010-05-17 14:46:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.), art. oraz art. 53 ust.1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pó