Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej
  Referat Działalności GospodarczejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Referat Działalności Gospodarczej mieści się w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 006 (parter).

  Hanna Gniadek - Podinspektor

  Nr Tel. (0-22) 7382-651

  Do zadań i kompetencji Referatu Działalności Gospodarczej należy:

   

  1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

   

  2) na wniosek podmiotu gospodarczego dokonywanie i wydawanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz likwidacji wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

   

  3) przekazywanie Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o dokonywanej zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

   

  4) przyjmowanie i przesyłanie, na życzenie interesanta, do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej /REGON/,

   

  5) przyjmowanie i przesyłanie, na życzenie interesanta, do Urzędu Skarbowego zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych (NIP),

   

  6) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Miejską w zakresie nadzoru nad działalnością podmiotów gospodarczych,

   

  7) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców,

   

  8) współpraca z organizacjami przedsiębiorców,

   

  9) na wniosek podmiotu gospodarczego wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków o wydanie duplikatów dokumentów dotyczących działalności gospodarczej (zagubionych, skradzionych, zniszczonych),

   

  10) wydawanie zaświadczeń o podmiotach gospodarczych na wniosek uprawnionych osób i instytucji,

   

  11) realizacja zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

   

  12) umożliwienie przedsiębiorcom wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

   

  13) zapewnienie dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczenia oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,

   

  14) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzji wygaśnięć, cofnięcia i innych,

   

  15) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

   

  16) współpraca z Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy i ich kontroli,

   

  17) przekazywanie do Urzędu Skarbowego kopii zezwoleń i decyzji wygaśnięć na sprzedaż napojów alkoholowych,

   

  18) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zadanie wspólne/,

   

  19) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

   

  20) wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na obszar gminy,

   

  21) wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

   

  22) opracowywanie rocznych sprawozdań i analiz dla potrzeb wewnętrznych urzędu oraz w celu udzielania informacji,

   

  23) opracowywanie miesięcznych wykazów nowo zorganizowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych dla Referatu Budżetowo – Finansowo - Podatkowego,

   

  24) współpraca z Referatem Budżetowo – Finansowo – Podatkowym w zakresie ustalania dochodów gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

   

  25) sporządzanie miesięcznych wykazów dla Referatu Budżetowo – Finansowo – Podatkowego z dokonywanych przez podmioty gospodarcze wpłat z tytułu odebranych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

  Dodany 2003-12-19 09:21:52 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 8677
  Autor dokumentu: M.M
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-05 14:50:00               Historia zmian [11]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6249639 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij