Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Struktura organizacyjna / Referat Gospodarki Komunalnej
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Referat Gospodarki Komunalnej mieści się w Budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a pok. nr 10 i nr 26.

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

W zakresie gospodarki komunalnej:

1.      Udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez Przedsiębiorców działalności
w zakresie :

1)      odbioru odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości,

2)      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.      Prowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad działaniami przedsiębiorcy w tym zakresie.

3.      Sprawozdawczość dotycząca  gospodarki odpadami w gminie.

4.      Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.

5.      Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną.

6.      Organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca
z Powiatowym lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
u zwierząt.

7.      Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii
o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych.

8.      Organizowanie czynności w ramach postępowań ze zwierzętami padłymi.

9.      Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

10. Edukacja ekologiczna mieszkańców wspólnie z referatem ochrony środowiska
i rolnictwa.

11.    Przygotowywanie formularzy i innych materiałów konkursowych na konkursy ekologiczne wspólnie z referatem ochrony środowiska i rolnictwa.

12.    Organizowani akcji „Sprzątania świata” i „Dnia ziemi”.

13.    Utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

14.    Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania lub magazynowania.

15.    Prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz egzekucja tych decyzji.

16.    Bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych, przycinka skrajni.

17.    Organizowanie (montaż, demontaż, zakup, naprawa) dekoracji świątecznych na terenie Gminy.

18.    Zakup: ławek, donic, koszy, tablic informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, tabliczek z nazwami ulic.

19.    Organizowanie odśnieżania i utrzymania dróg i chodników -akcja zima.

20.    Organizacja bieżących prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych zlecanych przez pozostałe komórki organizacyjne, sprzątanie śmieci, dzikich wysypisk, pielenie, podlewanie, sadzenie roślin, instalowanie ławek, koszy, tablic, słupów, wymiana piasku w piaskownicach, odśnieżenie dróg poza przetargiem, koszenie poza przetargiem pozostałych ulic, ustawianie i wymiana znaków drogowych, poprawa stanu dróg tłuczniem itp., naprawy placów zabaw.

21.    Nadzór nad kierowcami oraz taborem samochodowym – rozliczanie zużycia paliwa i czasu pracy kierowców.

22.    Zakup i remonty taboru samochodowego oraz zakup paliwa.

23.    Organizacja zbiorowego transportu publicznego.

24.    Prowadzenie spraw związanych ze szkodami osób trzecich wynikających
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz szkód dotyczących mienia gminnego.

25.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie, samochody, sprzęt techniczny itp.).

26.    Udział w komisjach inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych - przygotowywanie
i prowadzenie dokumentacji.

27.    Rozliczanie i nadzór nad wykonawcami realizującymi w/w zadania.

28.    Dekoracja terenu gminy i budynków Urzędu z okazji świąt i uroczystości państwowych.

29.    Udział w organizowaniu uroczystości i świąt na terenie Gminy.

30.    Udział w komisjach interwencyjnych i likwidacyjnych – przygotowywanie
i prowadzenie dokumentacji.

31.    Sprzedaż środków trwałych.

32.    Prowadzenie rejestru korespondencji referatowej oraz ewidencjonowanie faktur wynikających z pracy referatu.

33.    Przygotowywanie SIWZ dotyczących zadań referatu.

34.    Przygotowywanie planów wydatków i sprawozdań finansowych.

35.    Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie

 

W zakresie dotyczącym mieszkalnictwa:

 

1.      Nadzór nad zarządzaniem budynkami komunalnymi oraz budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność komunalną.

2.      Realizacja uchwał: wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie.

3.      Kontrola i najem lokali na targowisku miejskim.

4.      Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi oraz budynkami.

5.      Prowadzenie spraw dotyczących ustalania stawek czynszów i opłat za lokale
i nieruchomości stanowiące własność gminy.

6.      Prawidłowe przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych będących własnością gminy.

7.      Prawidłowe stosowanie stawek opłat czynszowych.

8.      Prowadzenie rejestru umów.

9.      Rozliczanie i obciążanie za media – fakturowanie.

10.    Opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów i sprawozdań.

11.    Realizacji remontów budynków i lokali komunalnych.

12.    Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i ich wyposażenia technicznego.

13.    Rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.

14.    Rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na zamianę, podnajem lub oddanie
w bezpłatne używanie lokalu.

15.    Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, użyczeniem lub innymi formami używania.

16.    Przeprowadzanie postępowań w trybie bezprzetargowym na najem garaży komunalnych.

17.    Współdziałanie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zbywania lokali mieszkalnych.

19.    Współudział w przygotowaniu projektów umów i zleceń na wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku dotyczących obsługi komunalnej, a nie mieszczących się w zakresie zadań przypisanych referatowi.

20.    Monitorowanie sposobu użytkowania lokali pod względem zgodności
z warunkami umowy.

21.    Zawieranie umów najmu z podmiotami zewnętrznymi, które oddają gminie swoje lokale do dyspozycji.

22.    Przeprowadzanie procedur przetargowych na najem lokali użytkowych.

23.    Zapewnienie czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych.

24.    Zapewnienie czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania.

25.    Zapewnienie dostawy mediów i usuwaniem odpadów komunalnych
z nieruchomości Komunalnych.

26.    Egzekwowanie obowiązku wykorzystania lokali komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania regulaminu porządku domowego.

27.    Przejmowanie nabytych oraz przekazywania zbywanych przez gminę nieruchomości.

28.    Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.

29.    Prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku
i pomieszczeń Urzędu.

30.    Współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska „ Sp. z o.o. w Pruszkowie.

31.    Reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

32.    Współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną.

33.    Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.

34.    Rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

35.    Współpraca z innymi właścicielami substancji mieszkaniowej w zakresie wynajmu mieszkań.

36.    Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania komunalnego.

37.    Wnioskowanie o umarzanie, rozkładanie na raty zaległości czynszowych.

38.    Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego oraz socjalnego.

39.    Przygotowywanie dla Radców Prawnych materiałów do złożenia pozwu w sądzie w sprawach dotyczących lokatorów należności czynszowych.

40.    Prowadzenie spraw odszkodowań za brak lokali socjalnych.

41.    Planowanie, finansowanie i nadzorowanie utrzymania składników mienia komunalnego w zakresie zadań Referatu.

42.    Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego.

43.    Nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń na targowisku.

44.    Przygotowanie umów dzierżawy gruntu pod pawilonami na targowisku miejskim.

45.    Zawieranie umów rezerwacji stanowisk handlowych.

46.    Sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

 

Pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej są:

 

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Sylwia Wiłkojć-Kowalska Kierownik referatu 23 22 738-26-37
2. Lidia Wiśniewska Zastępca Kierownika referatu 26 22 738-25-83
3. Jadwiga Kochańska Podinspektor.  Ds. porządku i drobnych prac remontowych 10 22 738-25-91
4. Katarzyna Sieradzka Podinspektor ds. czynszów 26 22 738-25-83
5. Radosław Kląskała Podinspektor 15 22 738-25-55
Zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
6. Bartłomiej Perzyński Podinspektor 10 22 738-25-91
7. Magdalena Matusiak Podinspektor 10 22 738-25-91
8. Małgorzata Wołowczyk Inspektor ds. administrowania mieniem komunalnym 15 22 738-25-55
Dodany 2011-06-03 10:15:34 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 6144
Autor dokumentu: M.M
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-12-07 17:58:42               Historia zmian [10]
Publikacja 2011-06-03 10:15:43
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3878622 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij