Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Oferty pracy w Urzędzie Gminy / Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Urzędzie Gminy
Ogłoszenia o pracęWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
AKTUALNE OFERTY PRACY W URZĘDZIE GMINY BRWINÓW


Lp. Nabór na stanowisko Data publikacji ogłoszenia Data zakończenia naboru
1. Komendant Straży Miejskiej (41 KB) 7.VIII.2013 2.IX.2013 r. do godziny 13.00

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie Nr 100.2011 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brwinów. (760 KB)

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (31 KB)

 

Formularz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (40 KB)

 

 


Archiwalne ogłoszenia o pracę

 

Lp.

Nabór na stanowisko

Data publikacji ogłoszenia

Data zakończenia naboru

1.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich- Zastępca Kierownika USC (50 KB)
26.II.2009
16.III.2009r.
2.
Inspektor ds. budowlanych (44 KB) 17.III.2009
30.IV.2009r.
3.
Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (42 KB) 17.III.2009 30.IV.2009r.
4.
Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (50 KB) 17.III.2009 30.IV.2009r.
5.
Inspektor ds. rozliczeń, planowania i raportowania (53 KB) 17.IV.2009 30.IV.2009r.
6.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich- Zastępca Kierownika USC (50 KB)
23.IV.2009
15.V.2009r.
7.
Inspektor ds. rozliczeń, planowania i raportowania (53 KB) 11.V.2009
29.V.2009r.
8.
Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego (47 KB)
4.VI.2009
15.VI.2009r.
9.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnych (41 KB)
03.VI.2009
30.VI.2009r.
10.
Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego (50 KB)
03.VI.2009
30.VI.2009r.
11.
Podinspektor/Inspektor ds. podatków (42 KB)
10.VI.2009
30.VI.2009r.
12.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej (41 KB)
20.VII.2009
21.VIII.2009r.
13.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej (45 KB)
25.VIII.2009
11.IX.2009r.
14.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej (41 KB)
15.IX.2009
07.X.2009r.
15.
Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (43 KB)
22.IX.2009
16.X.2009r.
16.
Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych (50 KB)
09.X.2009
19.X.2009r.
17.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnych (41 KB)
21.X.2009
03.XI.2009r.
18.
Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych (50 KB)
26.X.2009
05.XI.2009r.
19.
Podinspektor/ Inspektor ds. elektrycznych (43 KB)
19.X.2009
18.XI.2009r.
20.
Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych (50 KB)
12.XI.2009
23.XI.2009r.
21.
Podinspektor ds. inwestycji sieci sanitarnych (36 KB)
26.XI.2009
15.XII.2009r.
22.
Podinspektor ds. nadzoru robót drogowych (36 KB)
26.XI.2009
15.XII.2009r.
23.
Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (43 KB)
4.I.2010
3.II.2010r.
24.
Podinspektor ds. inwestycji sieci sanitarnych (36 KB)
6.I.2010
5.II.2010r.
25.
Podinspektor/Inspektor ds. ochrony środowiska (35 KB)
02.04.2010r.
13.04.2010r.
26.
Główny specjalista ds. public relations (109 KB)
19.04.2010r.
29.04.2010r.
27.
Podinspektor/Inspektor ds. ochrony środowiska (35 KB)
22.04.2010r.
05.05.2010r.
28.
Główny specjalista ds. public relations (41 KB)
07.05.2010r.
17.05.2010r.
29.
Inspektor ds. finansowych (36 KB)
10.05.2010r.
20.05.2010
30.
Główny specjalista ds. public relations (41 KB)
27.05.2010r.
07.06.2010r.
31.
Inspektor ds. finansowych (36 KB)
08.VI.2010
18.VI.2010r.
32.
Inspektor ds. finansowych (36 KB)
23.VI.2010r.
02.VII.2010r.
33.
Inspektor ds. Unii Europejskiej (41 KB)
29.VI.2010r.
12.VII.2010r
34.
Główny specjalista ds. public relations (41 KB)
16.VII.2010r.
26.VII.2010r.
35.
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „ Czyste Życie”- kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów (Z-ca MAO) (45 KB)
13.VIII.2010r.
23.VIII.2010r.
36.
Główny specjalista ds. public relations (41 KB)
03.IX.2010r.
13.IX.2010r.
37.
Podinspektor/Inspektor ds. nadzoru robót drogowych (43 KB) 14.IX.2010r.
24.IX.2010r.
38.
Kierownik Biura Promocji (54 KB)
21.XII.2010r.
30.XII.2010r.
39.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej (42 KB)
22.XII.2010r.
10.I.2011r.
40.
Podinspektor/Inspektor ds. elektrycznych (46 KB)
29.XII.2010r.
11.I.2011r.
41.
Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej (42 KB) 17.I.2011r.
04.II.2011r.
42.
Główny specjalista ds. nadzoru i rozliczeń technicznych (55 KB) 08.III.2011r.
21.III.2011r.
43.
Radca prawny (50 KB)
28.III.2011r.
15.IV.2011r.
44.
Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania i nadzoru robót drogowych (51 KB)
21.04.2011r.
06.05.2011r.
45.
Inspektor ds. obsługi finansowej, analiz i planowania (57 KB) 25.05.2011r. 10.06.2011r.
46.
Inspektor ds. promocji gminy Brwinów (36 KB) 05.07.2011r. 15.07.2011r.
47.
Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg (43 KB)
22.08.2011r. 05.09.2011r.
48.
Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg (43 KB) 06.09.2011r. 19.09.2011r.
49.
Podinspektor ds. robót porządkowych i remontów (43 KB) 12.09.2011r. 22.09.2011r.
50.
Inspektor ds. monitoringu i sprawozdawczości funduszy strukturalnych (56 KB)
24.10.2011r. 04.11.2011r.
51.
Inspektor ds. rozliczania funduszy strukturalnych (56 KB) 25.10.2011r. 04.11.2011r.
52.  Inspektor ds. rozliczania funduszy strukturalnych (56 KB) 15.11.2011r.  25.11.2011r.
53. Starszy Informatyk w Zespole ds. Informatyki (176 KB) 04.06.2012r.  15.06.2012r.
54. Inspektor ds. elektrycznych w Referacie Inwestycji i Remontów (40 KB) 26.07.2012 6.08.2012
55. Podinspektor ds. czynszów (157 KB) 3.08.2012 20.08.2012
56. Podinspektor/Inspektor ds. drogowych (102 KB) 12.04.2013 30.04.2013
57. Komendant Straży Miejskiej (74 KB) 25.IV.2013 7.VI.2013 r. do godziny 13.00
58. Podinspektor/Inspektor ds. drogowych (48 KB) 23.V.2013 3.VI.2013 r. do godziny 15.00

 

 

Dodany 2009-03-16 11:35:42 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 49938
Autor dokumentu: M.W
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-10-03 12:02:47               Historia zmian [101]
Publikacja 2009-08-19 11:49:38
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3888694 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij