Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Poprzednia wersja wiadomości 234

Autor zmianData
Małgorzata Russo2004-04-09
11:16:48
Treść wiadomości

          Zakończone kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy

 1. W dniach 25.11.2002r.- 06.12.2002r. i 06.05.2003r.- 30.05.2003r. na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa w Referacie Budżetowo-Księgowym w zakresie celowości ponoszonych wydatków w październiku 2002 r. kontrola miała również na celu określenie wysokości wydatków na poszczególne rozdziały i paragrafy dla analizy miejsca powstawania tych wydatków ( np. geodezja, działalność komunalna). Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 10 czerwca 2003r.
 2. W dniach 09.12.2002r.-23.12.2002r. i 15-31.01.2003r.  na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola w Ośrodku Kultury w Brwinowie w zakresie spraw finansowych, a w szczególności dokumentów księgowych m.in. pociągających za sobą skutki finansowe wobec podjętych przez p. Beatę Frejnik decyzji. Wnioski  pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 7 lutego 2003r.
 3. W dniach 03.03.2003r.- 18.04.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, doraźna kontrola w  zakresie wykonania kanalizacji w Brwinowie przez firmę :SIECI ZEWNĘTRZNE, INSTALACJE SANITARNE ROBOTY BUDOWLANO –REMONTOWE „WODPAX” Janusz Pakosz z siedzibą w Warszawie. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 7 maja 2003r. 
 4. W dniu 14.06.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej,  kontrola na Targowisku miejskim w Brwinowie w zakresie pobierania opłat targowych.  Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 17 czerwca 2003r.
 5. W dniach 02.09.2003r. – 13.09.2003r. - przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz zbadania gospodarki finansowej Klubu za wrzesień 2003r. , ponieważ dopiero w tym miesiącu nastąpiło rozliczenie wypłaconych od maja zaliczek. pobierania opłat targowych.  Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 13 września 2003r. 
 6. W dniach 03 – 10 września 2003r. prowadzona była przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, kontrola problemowa w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa.  Kontrola dotyczyła sposobu realizacji zadań powierzonych z zakresu architektury i budownictwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie. Wyniki ustaleń kontrolnych zawartych w protokole kontroli przekazano kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa, który się do nich ustosunkował.

 1. W dniach 02.09.2003r. -  7.02.2004r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa  kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy  z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003  rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną  został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.   
 2. W dniu 23.09.2003r.  przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie,  w zakresie wykonania  przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( kontrola dotyczyła budynku przy ul. Grodziskiej 12 . W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole o naruszeniu przepisu sanitarnego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie,  w dniu 10.10.2003r. zostało przekazane wystąpienie pokontrolne.
 3. W dniu 23.10.2003r. przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, w zakresie przestrzegania zorganizowania miejsc pracy dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało przekazane do wiadomości Burmistrza Gminy  - zadania w zakresie przeprowadzanej kontroli wykonywane były bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało przekazane kierownikowi Referatu Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych.
 4. W dniach 02.09.2003r. -  7.02.2004r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa  kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy  z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003  rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną  został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.  
   
 5. W dniach 27.11.2003r. – 01.12.2003r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa  w Klubie Sportowym „Pantera” w zakresie  rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 43.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 1 grudnia 2003r.
 6. W dniach 08.12.2003r. - 09.12.2003r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa za 2003r. w Uczniowskim Klubie Sportowym „Dwójka” w zakresie rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 19.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 9 grudnia 2003r.   

 1. W dniach 12.12.2003r. – 16.12.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa  w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w zakresie  rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 16 grudnia 2003r.
 2. W dniach 15.01.2004r.- 17.01.2004r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa  w Klubie Sportowym „Legion” w Otrębusach” w zakresie  rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 9.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17 stycznia 2004r.
 3. W 02.02.2004r. przeprowadzona została kontrola problemowa doraźna przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Otrębusach realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2003r. :

         

 • Stwierdzenie faktycznego wykonania zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i dokumentami potwierdzającymi jej wykonanie,
 • Stwierdzenie wysokości współfinansowania przez podmiot uprawniony na poziomie określonym w umowie wykonawczej,
 • Stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez podmiot uprawniony środków zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

    Protokół z kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy
    w dniu 13.02.2004r.

 1. W 02.02.2004r. przeprowadzona została kontrola problemowa doraźna przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Otrębusach realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2003r.
 2. W dniach 21 .01.2004r.- 02.03.2004r. prowadzona była przez Najwyższą  Izbę Kontroli Delegaturę w Warszawie kontrola realizacji zadań własnych Gminy związanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego, w tym przygotowania przedszkolnego dzieci  w wieku 6 lat oraz zadań z zakresu organizacji placówek wychowania przedszkolnego w latach 2002-2003 i w roku 2004 ( do 2 marca).Wyniki ustaleń kontrolnych zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 marca 2004r. i przekazano do Referatu Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych.
 3. W dniach 20.01.2004r. – 17.02.2004r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa  kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy  z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003  rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną  został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r. 
 4.  Od dnia 02.02.2004r. – d0 dnia 04.02.2004r. przeprowadzona została kontrola przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie  w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług VAT – podatek od towarów i usług za okres od 1 grudnia 2003r. do dnia 31.12.2003r 

W związku z kontrolą, Urząd Skarbowy do dnia 5 kwietnia 2004r. nie przekazał żadnych dokumentów pokontrolnych.

          Nie zakończone kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy

 1. Od dnia 13.03.2004r.  prowadzona  jest na polecenie Burmistrza Gminy kontrola kompleksowa za 2003r. w Zespole Szkół Nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16.  Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2003r. ze szczegółowym rozliczeniem: wynagrodzeń w tym godzin ponad wymiarowych, składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, nakładów na dokształcanie zawodowe pracowników. Kontrola zakończona zostanie do dnia 20.04.2004r.
Opis dokonanych zmian
edy
Powrót
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3992392 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij