Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Poprzednia wersja wiadomości 234

Autor zmianData
Małgorzata Russo2005-01-13
13:39:15
Treść wiadomości

          Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy

 1. W dniach 25.11.2002r.- 06.12.2002r. i 06.05.2003r.- 30.05.2003r. na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa w Referacie Budżetowo-Księgowym w zakresie celowości ponoszonych wydatków w październiku 2002 r. kontrola miała również na celu określenie wysokości wydatków na poszczególne rozdziały i paragrafy dla analizy miejsca powstawania tych wydatków ( np. geodezja, działalność komunalna). Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 10 czerwca 2003r.
 2. W dniach 09.12.2002r.-23.12.2002r. i 15-31.01.2003r.  na polecenie Burmistrza Gminy przeprowadzona została przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola w Ośrodku Kultury w Brwinowie w zakresie spraw finansowych, a w szczególności dokumentów księgowych m.in. pociągających za sobą skutki finansowe wobec podjętych przez p. Beatę Frejnik decyzji. Wnioski  pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 7 lutego 2003r.
 3. W dniach 03.03.2003r.- 18.04.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, doraźna kontrola w  zakresie wykonania kanalizacji w Brwinowie przez firmę :SIECI ZEWNĘTRZNE, INSTALACJE SANITARNE ROBOTY BUDOWLANO –REMONTOWE „WODPAX” Janusz Pakosz z siedzibą w Warszawie. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 7 maja 2003r. 
 4. W dniu 14.06.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej,  kontrola na Targowisku miejskim w Brwinowie w zakresie pobierania opłat targowych.  Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 17 czerwca 2003r.
 5. W dniach 02.09.2003r. – 13.09.2003r. - przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kontrola finansowa Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz zbadania gospodarki finansowej Klubu za wrzesień 2003r. , ponieważ dopiero w tym miesiącu nastąpiło rozliczenie wypłaconych od maja zaliczek. pobierania opłat targowych.  Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 13 września 2003r. 
 6. W dniach 03 – 10 września 2003r. prowadzona była przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, kontrola problemowa w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa.  Kontrola dotyczyła sposobu realizacji zadań powierzonych z zakresu architektury i budownictwa w Urzędzie Gminy w Brwinowie. Wyniki ustaleń kontrolnych zawartych w protokole kontroli przekazano kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa, który się do nich ustosunkował.

 1. W dniach 02.09.2003r. -  7.02.2004r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa  kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy  z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003  rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną  został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.   
 2. W dniu 23.09.2003r.  przeprowadzona została kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie,  w zakresie wykonania  przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( kontrola dotyczyła budynku przy ul. Grodziskiej 12 . W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole o naruszeniu przepisu sanitarnego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie,  w dniu 10.10.2003r. zostało przekazane wystąpienie pokontrolne.
 3. W dniu 23.10.2003r. przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, w zakresie przestrzegania zorganizowania miejsc pracy dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało przekazane do wiadomości Burmistrza Gminy  - zadania w zakresie przeprowadzanej kontroli wykonywane były bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało przekazane kierownikowi Referatu Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych.
 4. W dniach 02.09.2003r. -  7.02.2004r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa  kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy  z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003  rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną  został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r.   
 5. W dniach 27.11.2003r. – 01.12.2003r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa  w Klubie Sportowym „Pantera” w zakresie  rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 43.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 1 grudnia 2003r.
 6. W dniach 08.12.2003r. - 09.12.2003r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa za 2003r. w Uczniowskim Klubie Sportowym „Dwójka” w zakresie rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 19.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 9 grudnia 2003r.   

 1. W dniach 12.12.2003r. – 16.12.2003r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa  w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w zakresie  rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 16 grudnia 2003r.
 2. W dniach 15.01.2004r.- 17.01.2004r. przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy,   kontrola finansowa  w Klubie Sportowym „Legion” w Otrębusach” w zakresie  rozliczenia przyznanych dotacji w łącznej kwocie 9.000,00 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17 stycznia 2004r.
 3. W 02.02.2004r. przeprowadzona została kontrola problemowa doraźna przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Otrębusach realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2003r. :

 • Stwierdzenie faktycznego wykonania zadania zgodnie z
 • Stwierdzenie wysokości współfinansowania przez podmiot uprawniony na poziomie określonym w umowie wykonawczej,
 • Stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez podmiot uprawniony środków zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

     Protokół z kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy       w dniu 13.02.2004r.

 1. W 02.02.2004r. przeprowadzona została kontrola problemowa doraźna przez Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Otrębusach realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2003r.
 2. W dniach 21 .01.2004r.- 02.03.2004r. prowadzona była przez Najwyższą  Izbę Kontroli Delegaturę w Warszawie kontrola realizacji zadań własnych Gminy związanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego, w tym przygotowania przedszkolnego dzieci  w wieku 6 lat oraz zadań z zakresu organizacji placówek wychowania przedszkolnego w latach 2002-2003 i w roku 2004 ( do 2 marca).Wyniki ustaleń kontrolnych zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 marca 2004r. i przekazano do Referatu Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych.
 3. W dniach 20.01.2004r. – 17.02.2004r.  przeprowadzona została na polecenie Burmistrza Gminy przez komórkę Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, kompleksowa  kontrola finansowa za 2003r. w Gminnym Ośrodku Pracy  z Rodziną w zakresie rozliczenia wydatków z przekazanych w 2003r. środków z Gminy Brwinów w wysokości 224.150,90 zł. Protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2003  rok w Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną  został przekazany Burmistrzowi Gminy w dniu 17.02.2004r. 
 4.  Od dnia 02.02.2004r. – d0 dnia 04.02.2004r. przeprowadzona została kontrola przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie  w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług VAT – podatek od towarów i usług za okres od 1 grudnia 2003r. do dnia 31.12.2003r  W związku z kontrolą, Urząd Skarbowy do dnia 5 kwietnia 2004r. nie przekazał żadnych dokumentów pokontrolnych.
 5. W dniu 6 maja 2004r. przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie dotycząca Muzeum Motoryzacji i Techniki zlokalizowanego w Otrębusach ul. Warszawska 21. kontrola dotyczyła rozbudowy obiektów Muzeum, bez wymaganych zezwoleń. Jeden egzemplarz  protokołu kontroli pozostawiono Burmistrzowi Gminy w dniu 6 maja br.
 6. Od dnia 13.03.2004r.  prowadzona  była na polecenie Burmistrza Gminy kontrola kompleksowa za 2003r. w Zespole Szkół Nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16.  Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2003r. ze szczegółowym rozliczeniem: wynagrodzeń w tym godzin ponad wymiarowych, składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, nakładów na dokształcanie zawodowe pracowników. Protokół kontroli został przekazany Burmistrzowi Gminy dnia 12.05.2004r.
 7. W dniu 4 czerwca 2004 r. Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła kontrolę w Straży Miejskiej w Brwinowie. Przedmiotem kontroli była realizacja przez funkcjonariuszy obowiązku określonego w § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236 poz. 1998). Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 5 sierpnia 2004 r.
 8. W dniu 17 czerwca 2004 r. przeprowadzona została kontrola przez przedstawicieli Archiwum Zakładowego w Grodzisku Mazowieckim dotycząca archiwum ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.
 9. Od dnia 13.05.2004r.  prowadzona  była na polecenie Burmistrza Gminy kontrola kompleksowa za 2002 i 2003r. w Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16.  Zakres kontroli: wydatki poniesione w 2002 i 2003r. ze szczegółowym rozliczeniem: wynagrodzeń w tym godzin ponad wymiarowych, składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, nakładów na dokształcanie zawodowe pracowników.
  Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy w dniu 30 lipca 2004 r.
 10. Zgodnie z § 31 Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69) dokonano kontroli obiektów należących do Zespołu Szkół w Otrębusach pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. Kontroli dokonała komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny powołana decyzją Rady Pedagogicznej z dn. 30.08.2004r. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Sekretarzowi Gminy w dniu 30 sierpnia 2004 r.
 11. W dniach 16.09.2004r - 20.10.2004 r. na polecenie Burmistrza Gminy Brwinów została przeprowadzona kompleksowa kontrola finansowa za 2003 r. w Zespole Szkół w Otrębusach. Kontrola obejmowała wynagrodzenia, w tym godziny ponadwymiarowe, składniki pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, oraz nakładów na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy Brwinów.
 12. W dniach 3.11.2004r. - 17.12.2004r. na polecenie Burmistrza Gminy Brwinów przeprowadzona została kompleksowa kontrola finansowa za 2003 r. z Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie. Kontrola obejmowała będzie wynagrodzenia, w tym godziny ponadwymiarowe, składniki pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług, oraz nakładów na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Gminy Brwinów.
Opis dokonanych zmian
kontrola w Zespole Szkół w Żółwinie
Powrót
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3992392 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij